Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorNieminen, Senni
dc.date.accessioned2022-02-28T06:23:12Z
dc.date.available2022-02-28T06:23:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79972
dc.description.abstractJohdon toiminnalla on huomattu olevan vaikutusta siihen millaisena työntekijä kokee oman työnsä, osaamisensa ja ilmapiirin työpaikalla. Näistä tekijöistä syntyy työmotivaatio ja niitä kuvaillaan usein autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden käsitteillä. Kaikilla edellä mainituilla tekijöillä on todettu olevan vaikutusta työmotivaatioon. Työmotivaation on koettu olevan korkeimmillaan, kun työntekijä tuntee saavansa työskennellä vapaasti, kokee osaavansa työnsä, saa tukea työn tekemiseen ja tuntee viihtyvänsä työporukassa. Tämä pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata tähtiseuraohjelmaan kuuluvien urheiluseurojen työntekijöiden näkemyksiä johtamisen vaikutuksista heidän työmotivaatioonsa. Tähtimerkin saaneet tähtiseurat toimivat vastuullisesti, niissä kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä oleviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöihin. Tutkimusaineisto kerättiin kevään ja kesän 2021 aikana teemahaastatteluina ryhmähaastatteluiden (n=3) muodossa. Tutkimukseen osallistui kahdeksan (n=8) tähtiseurojen työntekijää. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tähtiseurojen johto tarjosi työntekijöilleen melko vapaan ympäristön työskennellä ja avoimelle keskustelulle annettiin mahdollisuus. Työntekijöille tarjottiin ympäristö kehittymiseen ja kouluttautumiseen, mutta usein työntekijöiden piti niitä itse osata vaatia. Työtehtäviä ei johdon puolesta juurikaan perusteltu, mutta työtehtävät koettiin siitä huolimatta melko selkeinä. Työntekijöille tärkeiden arvojen koettiin pääosin toteutuvan luottamuksen ja työn merkityksellisyyden kautta. Työhön oltiin sitoutuneita ja työn itsessään koettiin synnyttävän työntekijöissä innostuneisuutta. Työpaikan ilmapiiri koettiin pääosin hyvänä ja muiden työntekijöiden kanssa tultiin toimeen. Urheilu ja lasten kanssa toimiminen yhdistivät työntekijöitä ja loivat työlle merkityksen. Autonomian tunnetta pystyttäisin vahvistamaan työn merkityksellisyyden, innostavuuden ja tasa-arvoisuuden lisäämisellä. Työtehtävien perustelemisella, tehtävien selkeydellä ja johdon tuella pystyttäisiin lisäämään työntekijöiden kyvykkyytensä tunnetta eli osaamisen tasoa työssä. Työpaikan ilmapiirin ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen parantamisella pystyttäisiin lisäämään yhteenkuuluvuuden tunnetta työpaikalla.fi
dc.description.abstractManagement activities have been found to have an impact on how an employee experiences their own work, skills and atmosphere in the workplace. These factors give rise to work motivation and are often described in terms of autonomy, competence and relatedness. All of the above factors have been found to have an effect on work motivation. Work motivation is perceived to be at its highest when an employee feels free to work, feels skilled in the job, receives support to do the job and feels comfortable in the workforce. The purpose of this master's thesis was to describe the views of employees of sports clubs in the Star club program on the effects of leadership on their work motivation. Star clubs that have been awarded a star sign operate responsibly, listen to and encourage participants, react to changes around them, operate in a modern way and influence their operating environments. The research material was collected during the spring and summer of 2021 in the form of thematic interviews in the form of group interviews (n = 3). Eight (n = 8) employees of Star clubs participated in the study. The material was analyzed using the method of theory-based material-based content analysis. The management of the Star clubs provided their employees with a fairly free environment to work and an opportunity for open discussion. Employees were provided with an environment for development and retraining, but often employees had to be able to demand them them-selves. There was little justification for the tasks on behalf of the management, but the tasks were nevertheless felt to be quite clear. Values important to employees were felt mainly through trust and the relevance of the work. There was commitment to the work and the work itself was felt to create enthusiasm in the employees. The atmosphere in the workplace was generally felt to be good and people got along with other employees. Sports and working with children brought employees together and created meaning for the work. It would be possible to strengthen the sense of autonomy by increasing the relevance, inspiration and equality of work. The justification of work tasks, the clarity of tasks and the support of management would be able to increase the employees' sense of competence, i.e. the level of knowledge at work. Improving the atmosphere in the workplace and the interaction between employees could increase the sense of relatedness in the workplace.en
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherjohdon tuki
dc.titleTähtiseurojen työntekijöiden näkemyksiä työmotivaation johtamisesta urheiluseuroissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202281699
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoyhteenkuuluvuus
dc.subject.ysokyvykkyys
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysotyömotivaatio
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysojohtajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record