Show simple item record

dc.contributor.authorMarkkanen, Marjo
dc.date.accessioned2021-10-28T09:39:14Z
dc.date.available2021-10-28T09:39:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8905-7
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78408
dc.description.abstractThis dissertation on foreign language learning aims to clarify the impact of multimodal pedagogy on the learning process of learners who study German as an optional B2 language at comprehensive school. The dissertation pertains to the field of applied language studies, and its theoretical framework is based on the multimodal learning model. Language learning is approached through the sociocultural conception of learning, and the perspective on learning is ecological. The aim is to examine how multimodal pedagogy affects the autonomy and motivation of learners of German, what its effects on teaching are, and what kinds of learners it especially suits. In addition, the dissertation explores the roles of learner and teacher in an autonomous learning process and how learners’ autonomous learning process can be supported. A further focus of analysis is how a learner’s idea of language and its learning will affect learning. The study is qualitative action research implemented as longitudinal classroom research. The research data were collected from a group of students in a B2 German class during Years 8 and 9 at comprehensive school (N = 14). The data comprise four questionnaires, two interviews, eight learning tasks, related out-puts and feedback questionnaires, and the learners’ visual narratives. The research method is qualitative content analysis complemented by quantitative analysis on part of the data. The results of the study show that multimodal pedagogy has a positive impact on learner autonomy and motivation as well as supports their development. It also provides a more structured idea of the way this is realised for different learners. The study complies with earlier research suggesting that learners’ active participation in planning and implementing the learning process strengthens their study motivation. It also demonstrates that the learning process is affected by several simultaneous factors, which is why it is important to consider learning as an entity. The results can be applied in teaching foreign languages and developing learning materials based on multimodal pedagogy. The study offers language teachers examples of the use of multimodal pedagogy in teaching and of things to consider for a successful learning process. It also identifies obstacles that prevent learners from benefiting from multimodal pedagogy and presents forms of support that teachers can use in such situations. Keywords: multimodal pedagogy, learner autonomy, motivation, conception of language learning, language learning process, multilingualismen
dc.description.abstractTämän vieraan kielen oppimista käsittelevän väitöstutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia monimediaisella pedagogiikalla on peruskoulun valinnaisen B2-saksan oppijoiden oppimisprosessiin. Tutkimus sijoittuu soveltavan kielentutkimuksen alalle ja sen teoreettinen viitekehys pohjaa monimediaisen oppimisen malliin. Tutkimuksessa kielenoppimista lähestytään sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen kautta ja näkökulma oppimiseen on ekologinen. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sitä, miten monimediainen pedagogiikka vaikuttaa saksan oppijoiden autonomiaan ja motivaatioon, millaisia vaikutuksia sillä on opetukseen sekä millaisille oppijoille se erityisesti sopii. Tämän lisäksi siinä tarkastellaan oppijan ja opettajan rooleja autonomisessa oppimisprosessissa sekä sitä, miten oppijan autonomista oppimisprosessia voidaan tukea. Tarkastelun kohteena on myös se, miten oppijan käsitys kielestä ja sen oppimisesta vaikuttaa oppimiseen. Tutkimus on pitkittäisenä luokkahuonetutkimuksena toteutettu laadullinen toimintatutkimus. Tutkimusaineisto on kerätty yhden peruskoulun saksan B2-kielen ryhmän 8. ja 9. luokan (N = 14) opintojen aikana ja se koostuu kyselyistä, haastatteluista, oppimistehtävistä, niihin liittyvistä tuotoksista ja palautekyselyistä sekä oppijoiden tekemistä visuaalisista narratiiveista. Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista sisältöanalyysia, jota täydennetään tarkastelemalla osaa aineistosta myös määrällisesti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että monimediaisella pedagogiikalla on positiivisia vaikutuksia oppijoiden autonomiaan ja motivaatioon ja että sen avulla näiden kehittymistä on mahdollista tukea. Se jäsentää myös kuvaa siitä, miten tämä toteutuu erilaisten oppijoiden kohdalla. Tutkimus tukee aiempien tutkimusten näkemyksiä siitä, että oppijoiden aktiivinen osallistuminen oppimisprosessin suunnitteluun ja toteutukseen vahvistaa heidän motivoitumistaan opiskeluun. Se osoittaa myös sen, että oppimisprosessiin vaikuttavat monet yhtäaikaiset tekijät ja että sen vuoksi oppimista on tärkeää tarkastella kokonaisuutena. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa vieraiden kielten opetuksessa ja oppimateriaalien kehittämisessä monimediaisen pedagogiikan pohjalta. Se sisältää esimerkkejä monimediaisen pedagogiikan käytöstä opetuksessa ja tuo esille tekijöitä, jotka estävät oppijoita hyötymästä monimediaisesta pedagogiikasta ja sen, millaisia tukimuotoja opettajat voivat näissä tilanteissa käyttää. Asiasanat: monimediainen pedagogiikka, oppijan autonomia, motivaatio, kielenoppimiskäsitys, kielenoppimisprosessi, monikielisyysfi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.titleMonimediaisen kieltenopetuksen vaikutuksia oppijan autonomiaan, motivaatioon ja vapaa-ajan kielen käyttöön
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8905-7
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record