Show simple item record

dc.contributor.authorVähätörmä, Matias
dc.date.accessioned2020-06-24T11:47:22Z
dc.date.available2020-06-24T11:47:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70422
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 7–9-vuotiaiden joukkueurheilua harrastavien lasten itsearvioitujen sosiaalisten taitojen tason yhteys harrastettuihin vuosiin. Lisäksi tarkasteltiin vastaajien sukupuolien ja ikäluokkien eroja ja yhtäläisyyksiä itsearvioiduissa sosiaalisissa taidoissaan. Tutkimuksen kohdejoukko (n= 30) koostui Vantaan ja Jyväskylän koripallon harrastajista. Tutkimuksen aineisto kerättiin määrällisiä tutkimusmenetelmiä noudattaen strukturoidulla Webropol-kyselylomakkeella. Kyselyssä sosiaalisia taitoja mitanneet mittarit muodostettiin käyttäen apuna Goldsteinin (1980) kehittelemää kysymysjoukkoa. Kysymykset muokattiin joukkueurheilun kontekstiin. Aineiston analysointivaiheessa mittareiden kysymyksistä muodostettiin summamuuttuja, jotta päämuuttujan yhteyksiä ja eroja harrastettujen vuosien, sukupuolen ja iän välillä oli mahdollista tarkastella. Summamuuttujan yhteyttä harrastettuihin vuosiin tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimella. Sukupuolen vaikutusta tutkittiin puolestaan Mann-Whitney U -testin avulla. Ikävuosien eroavaisuuksia sosiaalisissa taidoissa tutkittiin puolestaan Kruskall-Wallis -testillä. Tutkimus osoitti, ettei harrastettujen vuosien ja itsearvioitujen sosiaalisten taitojen välillä ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, vaikka heikko riippuvuus olikin nähtävissä. Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Sen sijaan keskiarvojen tuloksista ilmeni, että pojat arvioivat omat sosiaaliset taitonsa heikommiksi kuin tytöt. Ikäluokkien välisessä tarkastelussa 7–vuotiaat arvioivat omat taitonsa hieman vahvemmiksi kuin 8- ja 9-vuotiaat, joiden keskiarvot olivat lähes identtiset, kuitenkaan erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tämä tutkimus tuo arvokasta tietoa joukkueurheilun ja sosiaalisten taitojen tason yhteydestä harrastusvuosiin, sukupuoleen ja ikään. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi joukkueurheilun ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa. Lisäksi tutkimus avaa uuden ja laajemman tutkimusnäkökulman joukkueurheilun ja sosiaalisten taitojen yhteyden tutkimiseen.fi
dc.format.extent54
dc.language.isofi
dc.titleJoukkueurheilua harrastavien 7–9-vuotiaiden itsearvioitujen sosiaalisten taitojen yhteydet harrastusvuosiin, sukupuoleen ja ikään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006244612
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokoripallo
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoryhmädynamiikka
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysojoukkueurheilu
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysososiaalinen vuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record