Show simple item record

dc.contributor.authorAhokas, Essi
dc.contributor.authorLöppönen, Antti
dc.date.accessioned2019-03-05T09:43:06Z
dc.date.available2019-03-05T09:43:06Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7696-5fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63026
dc.description.abstractArviointi on osa oppimisprosessia ja sen on havaittu ohjaavan opiskelua ja oppimista merkittävästi. Arvioinnin osana myös arviointiin kuuluva palautteenanto on merkityksellistä. Oppimisen kannalta pidetään tärkeänä sanallista ja opastavaa palautetta, joka kiinnittää opiskelijan huomiota opiskeltavan asian olennaisiin asioihin sekä antaa kehitysehdotuksia ja auttaa opiskelijaa ymmärtämään omien tietojen puutteita. Tässä selvityksessä Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilta kysyttiin mielipiteitä ja kokemuksia arviointimenetelmistä ja arviointiin liittyvästä palautteenannosta. Myös vilppi ja arvioinnin tasa-arvoisuus olivat kyselyn teemoina. Yleisimmin arviointimenetelminä käytettiin ja luento- ja kirjatenttiä sekä tutkielmia tai seminaaritöitä. Vähiten käytettiin suullista tenttiä ja suullista ryhmätenttiä. Opiskelijoiden mukaan arviointimenetelmät mittasivat pääsääntöisesti hyvin heidän osaamistaan. Opiskelijat kokivat, että opettajat määrittivät pääsääntöisesti annettavat arvosanat. Tiedekunnan tieteenalojen välillä havaittiin kuitenkin eroja, sillä liikuntapedagogiikan opiskelijat kokivat osallistuvansa enemmän arviointiin itsearvioinnin muodossa kuin muiden pääaineiden opiskelijat. Yli puolet opiskelijoista ei ollut havainnut arviointiin liittyvää vilppiä. Vilpillisten toimien koettiin johtuvan opiskelijoiden laiskuudesta sekä toisaalta opiskelijoiden ajankäyttöön ja jaksamiseen liittyvistä haasteista. Noin puolet opiskelijoista koki arvioinnin olevan tasa-arvoista aina tai usein. Epätasa-arvon koettiin johtuvan arvioitsijan subjektiivisuudesta. Muita epäkohtia olivat esimerkiksi arviointikriteerien epäselvyys sekä se, että kaikki saivat samoja arvosanoja, eikä arviointiasteikkoa käytetty laajasti. Kyselystä selvisi myös, että opiskelijat kokivat saavansa harvoin arvioinnin jälkeistä sanallista palautetta, ja että he toivoivat palautetilaisuuksia. Osalle opiskelijoista kirjallinen viesti ja mahdollisuus tavata opettajaa arvioinnin jälkeen olivat riittäviä palautemuotoja. Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa arviointimenetelmiä käytetään selvityksen mukaan melko monipuolista. Itse- ja vertaisarviointi tehostaisivat kuitenkin oppimista ja diagnostisella sekä formatiivisella arvioinnilla voitaisiin parantaa oppimisprosessia. Kyselyssä havaittiin, että arviointi koettiin usein tasa-arvoiseksi, kokemusta voitaisiin kuitenkin lisätä arviointikriteerien selkeällä esittämisellä. Kirjallisuudessa on noussut esiin palautteen saamisen merkitys arviointiprosessin yhteydessä. Tämä havaittiin myös opiskelijoiden vastauksista. Opiskelijat toivoivat palautetta sanallisessa muodossa joko palautetilaisuuksina tai kirjallisina viesteinä.fi
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.titleArviointiselvitys 2018 : liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden mielipiteitä opintojen arvioinnista, palautteenannosta ja vilpistäfi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7696-5
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoarviointifi
dc.subject.ysoarviointimenetelmätfi
dc.subject.ysopalautefi
dc.subject.ysovilppifi
dc.subject.ysoopiskelufi
dc.subject.ysooppiminenfi
dc.subject.ysoyliopistotfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record