Show simple item record

dc.contributor.advisorAaltio, Iiris
dc.contributor.authorHautanen, Heidi
dc.date.accessioned2018-05-25T08:27:30Z
dc.date.available2018-05-25T08:27:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58096
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka suomalaisten henkilös-töpalvelualan yritysten, Baronan ja Opteamin, välisen yrityskaupasta johtuvan toimitilojen yhdistäminen on onnistunut työntekijöiden näkökulmasta. Tutki-mus on ajankohtainen, sillä toimitilat yhdistettiin Oulun toimipisteessä touko-kuussa 2017 ja Jyväskylässä heinäkuussa 2017. Tämän takia oli mahdollista sel-vittää työntekijöiden kokemuksia toimitilojen yhdistämisestä ja siitä, kuinka yhteistyö uusien kollegoiden kanssa on sujunut. Tutkimus on oleellinen, sillä yritysten toimitiloja tullaan yhdistämään mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu organisaatiomuutoksen ympä-rille, ja sen myötä tutustuttiin kirjallisuuteen, joka käsitteli perinteisiä muutos-teorioita, muutosjohtamista, muutosviestintää, muutosvastarintaa ja yritys-kauppoja. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, ja sen aineisto kerättiin haastattelemalla työntekijöiden esimiestä ja lähettämällä kyselylomakkeet työntekijöille. Työntekijöistä seitsemän lähetti kyselylomakkeen takaisin. Sekä haastattelut että kyselylomakkeet rakennettiin neljän teoriasta nostettujen tee-mojen mukaan, jotka olivat viestintä, esimiestyö, muutosvastarinta ja työhy-vinvointi. Teemojen lisäksi myös kaikki kysymykset pohjautuivat teoreettiseen viitekehykseen. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla, ja siinä oli myös teoriaohjaavan sisällönanalyysin piirteitä. Aineistosta löyty-neitä ilmiöitä esiteltiin sitaattien avulla. Vertailua tutkimukseen saatiin sisällyt-tämällä mukaan esimiehen kokemus muutoksesta, sekä muodostamalla yh-teenveto, jossa eriteltiin eri yritysten työntekijöiden vastaukset toisistaan. Ko-kemukset kutakin teemaa kohtaan olivat pääsääntöisesti positiivisia, mutta muutos oli herättänyt työntekijöiden keskuudessa myös kysymyksiä ja epä-varmuutta. Etenkin muutoksen nopea aikataulu sekä uusien toimitilojen koon riittävyys nousivat useasti esille teemasta riippumatta.fi
dc.format.extent82
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleOrganisaatio muutoksessa - yrityskaupasta johtuva toimitilojen yhdistäminen työntekijöiden näkökulmasta: Case Barona Group Oy
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805252769
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysomuutosvastarinta
dc.subject.ysoyrityskaupat
dc.subject.ysomuutosviestintä
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record