Show simple item record

dc.contributor.advisorUlla-Maija Valleala
dc.contributor.authorKaarlela, Salla
dc.contributor.authorKalima, Henna
dc.date.accessioned2015-03-06T13:20:57Z
dc.date.available2015-03-06T13:20:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1467746
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45459
dc.description.abstractKaarlela, S. & Kalima, H. 2015. Toiminnallinen opetus alkuopetuksessa – vertailu Frei-net-koulun ja tavallisen peruskoulun välillä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslai-tos. Kasvatustieteiden pro gradu –tutkielma, 63 sivua. Alkuopetusikäiselle lapselle on ominaista oppia toiminnan ja leikin kautta. Lasta oppi-jana voidaan kuvata aktiiviseksi ja aloitteelliseksi, joka oppii itsestään ja ympäristöstään tutkimalla, kysymällä, vertaamalla, pohtimalla ja havainnoimalla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten toiminnallista opetusta toteutetaan alkuopetuksessa, minkälaisia näkemyksiä luokanopettajilla on toiminnallisesta oppimi-sesta ja millaisia kokemuksia toiminnallisesta opetuksesta. Lisäksi tutkimuksessa ver-taillaan mitä eroja ja yhtäläisyyksiä toiminnallisessa opettamisessa sekä sitä koskevissa opettajien kokemuksissa ja näkemyksissä on tavallista perusopetusta toteuttavan koulun ja Freinet-pedagogiikkaa toteuttavan koulun välillä. Tämä pro gradu –tutkielma on laadullinen vertaileva tapaustutkimus, jossa on piirteitä myös etnografiasta. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa helsinkiläisessä peruskoulussa, kolmessa Freinet-pedagogiikkaa toteuttavassa alkuopetuksen luokassa ja kolmessa ta-vallista perusopetusta toteuttavassa alkuopetuksen luokassa. Aineistonkeruu-menetelminä käytettiin havainnointia ja haastattelua. Aineisto analysoitiin teoria- ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksemme tuloksista käy ilmi, että molempien koulujen opettajat kokivat toimin-nallisten opetusmenetelmien olevan mielekkäitä, motivoivia ja oppilaiden keskittymis-kykyä parantavia. Molemmissa tapaustutkimuskouluissa toiminnallista opetusta oli näh-tävissä. Freinet-koulussa sitä toteutettiin kaiken kaikkiaan enemmän ja suunnitelmalli-semmin. Käytössä siellä oli vakiintuneita toiminnallisia opetus¬menetelmiä. Perusopetus-ta toteuttavassa koulussa toiminnallista opetusta toteutettiin yksittäisinä oppituntikohtai-sina toimintoina ja se koettiin toisinaan haasteelliseksi. Siellä korostui enemmän opetta-jien henkilökohtainen pedagogiikka, kun taas Freinet-koulussa koko koulun yhteinen ideologia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertoiminnallinen opetus
dc.titleToiminnallinen opetus alkuopetuksessa : vertailu Freinet-koulun ja tavallisen peruskoulun välillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201503061433
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-03-06T13:20:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoFreinet-pedagogiikka
dc.subject.ysotoiminnallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record