Show simple item record

dc.contributor.authorNyrhilä, Jenni
dc.date.accessioned2013-05-30T11:44:17Z
dc.date.available2013-05-30T11:44:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1268534
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41647
dc.description.abstractNyrhilä, J. “Say it in English Please”. Englanninkielisen suullisen vuorovaikutuksen rooli alakoulun englannin opetuksessa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 111 sivua. 8 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä englanninkielisen suullisen vuorovaikutuksen rooli on alakoulun englannin opetuksessa sekä miten se oppitunneilla voi toteutua. Lähtökohtana oli kommunikatiiviselle kielen oppimiselle tuttu ajatus kielen oppimisesta käyttäen kieltä oppituntien toiminnassa. Tutkimukseen osallistui kolme englannin opettajaa Suomen alakouluista sekä heistä kahden opettajan englannin opetuksen ryhmä. Toinen ryhmä oli englannin aineenopettajan 6. luokka ja toinen CLIL -luokanopettajan 4. luokka englannin oppitunneillaan. Ensimmäisessä oli oppilaita läsnä aineiston keruun aikana 9 ja jälkimmäisessä 17. Tutkimusmenetelminä toimivat haastattelu ja havainnointi, tarkemmin teemahaastattelu sekä oppituntien videotallentaminen. Kaikki kolme opettajaa haastateltiin, ja kahden opetusryhmän kaksi englannin tuntia kuvattiin videokameralla. Aineisto koottiin välillä joulukuu 2012 – tammikuu 2013, jonka jälkeen aineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimuksen keskeisten tulosten mukaan englanti tulee oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa esiin lähinnä silloin, kun tehtävä tai opettaja sitä vaatii. Oppilaat keskustelevat englanniksi enemmän opettajan kanssa, kun opettaja esittää englanninkielisiä kysymyksiä ja oppilaat vastaavat näihin. Keskenään oppilaat puhuvat paljon suomea. Lisäksi englanninkielisellä vuorovaikutuksella on merkitystä oppitunneilla kielen syötöksenä, vuorovaikutukseen osallistumiseen rohkaisijana sekä englannin kielen taitojen kehittäjänä. Vuorovaikutuksen toteutumisen kannalta ilmeni, että opettajalla on suuri rooli englanninkieliseen vuorovaikutukseen ohjaamisessa. Hän voi vaikuttaa vuorovaikutuksen toteutumiseen esimerkiksi suunnittelun, tukemisen ja hyvän ilmapiirin rakentamisen avulla. Hyvä ilmapiiri nousi niin ikään tärkeäksi tekijäksi, jotta oppilaat uskaltavat osallistua vuorovaikutukseen pelkäämättä joutuvansa naurunalaiseksi. Tuloksissa ilmeni myös, että oppilaat ovat hyvin innokkaita osallistumaan oppitunneilla ja heillä vaikuttaa olevan halua oppia englantia. Tätä motivaatiota tulisi pitää yllä.fi
dc.description.abstractNyrhilä, J. “Say it in English Please”. The role of the English oral interaction in English teaching in primary schools. University of Jyväskylä. Department of teacher education. A pro gradu -thesis in Education. 111 pages. 8 appendices. The purpose of this study was to find out what the role of oral English interaction is in English teaching in primary school and how this interaction can take place on English lessons. The idea - also familiar to communicative language teaching – that learning language by using it during lesson activities set the basis for this study. Three teachers and two of whose English teaching group took part in the study. The first was a 6th grade group of an English subject teacher and the other a 4th grade CLIL class on their English lessons. In the first group 9 students were present during the data collection, and in the other 17. The data were collected through interviews and observations, specifically theme interviews and videotaping of lessons. All three teachers were interviewed and two English lessons were videotaped with both the English study groups. The data was collected through December 2012 to January 2013, after which the data was transcribed and analyzed. According to the findings, English is part of the students’ interaction with each other usually only when the task instructions or the teacher requires it. The students discuss in English more with the teacher when the teacher poses questions in English and the students answer to them. With each other they communicate a lot in Finnish. In addition, English interaction has meaning during lessons in offering English input, encouraging participation in interaction, and developing English language skills. Concerning the realization of English interaction, teachers appeared to have a big role in managing the interaction. For example through planning, support and creating a good atmosphere in the classroom the teacher could promote English interaction. Also a positive atmosphere turned out to be an important factor in promoting the students’ participation in interaction without a fear of being ridiculed. The findings also revealed that students are very eager to participate on lessons and they seem to have willingness to learn English. This motivation needs to be maintained.en
dc.format.extent111 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.otherenglanninkielinen suullinen vuorovaikutus
dc.subject.otherkommunikatiivisuus
dc.subject.othervieras kieli
dc.subject.othervieraan kielen oppiminen
dc.subject.othervieraan kielen opettaminen
dc.subject.othersosiokulttuurinen teoria
dc.title"Say it in English please" : englanninkielisen suullisen vuorovaikutuksen rooli alakoulun englannin oppitunneilla
dc.title.alternativeEnglanninkielisen suullisen vuorovaikutuksen rooli alakoulun englannin oppitunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305301858
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-05-30T11:44:17Z
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysososiaalinen oppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysososiokulttuurinen teoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record