Show simple item record

dc.contributor.authorKaartokallio, Lauri
dc.date.accessioned2013-01-23T14:50:56Z
dc.date.available2013-01-23T14:50:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1245105
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40751
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Lauri Kaartokallio. 2013. Yläkoululaisten tyttöjen ja poikien kunnon ja liikuntataitojen yh-teydet koulumenestykseen, koululiikuntaan suhtautumiseen ja urheiluseurajäsenyyteen. Jy-väskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 79 sivua. _________________________________________________________________________ Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yläasteikäisten tyttöjen ja poikien itsearvioitua kun-toa ja sen yhteyksiä koulumenestykseen, liikuntanumeroon, urheiluseurajäsenyyteen ja kou-luliikuntaan suhtautumiseen. Tutkin myös oppilaiden kunto-ominaisuuksia ja niiden yhte-yksiä toisiinsa. Lisäksi tarkastelin, millaiset liikuntataidot oppilailla on ja miten ne ovat yh-teydessä kunto-ominaisuuksiin, urheiluseurajäsenyyteen ja koululiikuntaan suhtautumiseen. Tutkimuksen kohdejoukkona oli seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppi-laita 14 eri Keski-Suomen koulusta (n=878). Tutkimusaineisto kerättiin oppilaskyselynä vuosina 2005–2007 ja se on osa laajempaa Hyvinvointia koululiikunnalla – tutkimusprojek-tia. Kunto-ominaisuuksia ja liikuntataitoja tutkittiin oppilaiden omien arvioiden avulla. Ko-konaiskuntoa tarkasteltiin kuntoindeksillä, joka luotiin summamuuttujana kestävyyden, no-peuden, voimakkuuden ja notkeuden mukaan. Koululiikuntaan suhtautumista, yleistä kou-lumenestystä, liikuntanumeroa ja urheiluseurajäsenyyttä kysyttiin suoraan oppilaskyselyssä. Kuntoindeksin luotettavuutta tarkasteltiin Cronbachin alfakertoimen avulla. Tulosten analysointi suoritettiin t-testillä, korrelaatiokertoimella, yksi- ja kaksisuuntaisella varianssi-analyysillä, ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliötestillä. Merkitsevyyksien selvittämiseksi käytettiin aineiston suuren koon vuoksi myös Cohenin d-arvoa. Tulosten mukaan pojat arvioivat ominaisuutensa kestävyydessä, nopeudessa, voimakkuu-dessa ja liikuntataidoissa tyttöjä korkeammiksi verrattuna toisiin saman liikuntaryhmän op-pilaisiin. Tytöillä ainoastaan arviot omasta notkeudesta olivat korkeampia kuin pojilla. Kai-kista kunto-ominaisuuksista kestävyys ja nopeus korreloivat korkeimmin toisiinsa molem-milla sukupuolilla. Nopeus korreloi eniten myös liikuntataitojen kanssa sekä tytöillä että pojilla. Oppilaan hyvä fyysinen kunto oli positiivisesti yhteydessä parempaan yleiseen koulume-nestykseen ja liikuntanumeroon, lukuun ottamatta erinomaisen kunnon omaavia poikia. Neljä viidestä oppilaasta suhtautui koululiikuntaan innostuneesti tai hyvin innostuneesti, mikä kertoo liikunnan suosiosta oppiaineena. Innostunut suhtautuminen oli yhteydessä pa-rempaan kuntoon ja liikuntataitoihin. Opetuksessa tulisi panostaa positiivisen liikunta-asenteen muodostumiseen ja viihtymiseen. Avainsanat: Fyysinen kunto, kunto-ominaisuudet, liikuntataidot, koulumenestys, koululii- kuntaan suhtautuminen, urheiluseurajäsenyysfi
dc.format.extent79 s.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFyysinen kunto
dc.subject.otherkunto-ominaisuudet
dc.subject.otherliikuntataidot
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.subject.otherkoululiikuntaan suhtautuminen
dc.subject.otherurheiluseurajäsenyys
dc.titleYläkoululaisten tyttöjen ja poikien kunnon ja liikuntataitojen yhteydet koulumenestykseen, koululiikuntaan suhtautumiseen ja urheiluseurajäsenyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201301231107
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
jyx.includeIn.OAItrue
dc.date.updated2013-01-23T14:50:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen kunto
dc.subject.ysoliikuntataidot
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysojäsenyys
dc.subject.ysotytöt
dc.subject.ysopojat (ikäryhmät)
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysopojat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record