Show simple item record

dc.contributor.advisorRantamäki, Niina
dc.contributor.advisorTiitinen, Laura
dc.contributor.authorRadmer, Jasmin
dc.date.accessioned2024-05-24T10:14:50Z
dc.date.available2024-05-24T10:14:50Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95168
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia sosiaalityön opiskelijoiden tunneälytaitojen kehittymistä koulutuksen aikana ja tuoda esille, millaisia opetusmenetelmiä opiskelijat toivovat hyödynnettävän tunneälytaitojen opetuksessa. Tunneälytaidoilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa, ymmärtää sekä käyttää itseä ja toisia koskevaa tunnetietoutta niin, että se johtaa parempiin suorituksiin. Tutkimuksen aineisto muodostuu Jyväskylän yliopiston maisterivaiheen sosiaalityön opiskelijoille suunnatusta verkkokyselystä. Kysymykset on muodostettu Golemanin ym. (2002) tunneälymallista muokatun suhdeperustaiseen sosiaalityöhön soveltuvan tunneälymallin kautta ja siinä on hyödynnetty myös Sewellin (2020) teoriaa tunteiden säätelyn opetusmenetelmistä. Tunneälytaitoja tutkitaan neljän tunneälyn ulottuvuuden kautta, joita ovat emotionaalinen itsetietoisuus, itsehallinta, empaattisuus ja kannustavuus. Tutkimus on monimenetelmäinen, sillä siinä sovelletaan määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Aineisto koostuu 49 vastauksesta. Määrällistä aineistoa on analysoitu Kruskal-Wallisin testillä sekä frekvenssi- ja prosenttijakaumilla. Laadullista aineistoa on analysoitu teorialähtöisellä sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan sosiaalityön opinnot ovat vaikuttaneet hieman myönteisesti opiskelijoiden eri tunneälyn ulottuvuuksien kehittymiseen. Sosiaalialan työkokemuksella oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus arvioon tunneälytaitojen kehittymisestä. Tulosten mukaan mitä vähemmän sosiaalityön opiskelijalla oli työkokemusta, sitä enemmän hän koki opintojen kehittäneen tunneälytaitoja. Opiskelijat arvioivat itsehallintaan liittyvien tunneälytaitojen kehittyneen eniten opintojen aikana. Tuloksesta huolimatta opiskelijat arvioivat tarvitsevansa lisäopetusta varsinkin tunteiden tunnistamisesta ja säätelemisestä sekä ihmisten kohtaamisesta. Opiskelijat toivovat opetukseen enemmän tunteita herättävien ja haastavien asiakastapausten läpikäymistä sekä luentoja tunteiden säätelystä kokeneiden sosiaalityöntekijöiden kertomana. Tunneäly on jäänyt vähemmälle huomiolle sosiaalityön koulutuksessa, vaikka sen merkitys sosiaalityöntekijöiden työssäjaksamiselle ja asiakastyön laadukkuudelle on suuri. Tunneälytaitoja kehittäviä opintoja on kuitenkin tärkeää sisältyä sosiaalityön koulutukseen, jotta kentälle valmistuu jaksavia ja asiakkaat aidosti kohtaavia ammattilaisia. Sosiaalityön opiskelijoiden tunneälyn kehittymistä voidaan tukea vuorovaikutteisemmilla opetusmenetelmillä, antamalla käytännön työkaluja omasta jaksamisesta huolehtimiseen, opettamalla tunteiden säätelytaitoja ja hyödyntämällä kokeneiden sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa opetuksessa.fi
dc.format.extent86
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othersuhdeperustaisuus
dc.subject.othersosiaalityön koulutus
dc.titleOpiskelijan tunneälyn kehittyminen sosiaalityön koulutuksen aikana : ”Ihmisten kohtaamisen taitoja ei voi koskaan harjoitella liikaa.”
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405243932
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotunneäly
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright