Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorRautio, Isa
dc.date.accessioned2024-05-15T07:11:45Z
dc.date.available2024-05-15T07:11:45Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94834
dc.description.abstractPerusopetuksen opetussuunnitelman (POPS, 2014) mukaan opetuksen lähtökohtana tulisi olla oppimisen mahdollistaminen monipuolisesti muun muassa toiminnallisin keinoin. Kirjallisuuden mukaan toiminnallinen opetus käsittää laajan joukon opetusmenetelmiä, joissa oppijan aktiivinen osallisuus sekä vuorovaikutus tämän ja ympäristön kanssa nähdään merkittävinä oppimiseen vaikuttavina tekijöinä. Toisaalta eteenkin osa suomalaisesta kirjallisuudesta määrittelee toiminnallisen opetuksen sisältävän fyysistä aktiivisuutta, joskus ohittaen oppijan osallisuuden tärkeyden. (ks. esim. Leskinen, Jaakkola & Norrena, 2016.) Koska POPS (2014) ei varsinaisesti tarjoa toiminnalliselle opetukselle määritelmää, mutta vaatii toiminnallisten menetelmien käyttöä opetuksessa, opettajien tulkintoja toiminnallisesta englannin kielenopetuksesta tarvitaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää opettajien näkemyksiä toiminnallisesta englannin kielenopetuksesta suomalaisissa yläkouluissa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 27 opettajaa, joista 26 vastasi kyselylomakkeeseen, yksi osallistui haastatteluun ja yksi osallistui molempiin menetelmiin. Aineistonkeruu suoritettiin sähköisesti tammi–helmikuussa 2024. Tutkimuksen tulosten mukaan yläkoulujen englannin kielenopettajat määrittelevät toiminnallisen kieltenopetuksen monella tavalla, kun osa mieltää fyysisen aktiivisuuden vahvasti osaksi menetelmää (ks. esim. Leskinen, Jaakkola & Norrena, 2016), ja toiset keskittyvät oppijan aktiiviseen rooliin. (ks. esim. van Lier, 2007.) Tämä tulos osoittaakin, että toiminnallinen opetus tulisi määritellä tarkemmin POPS:ssa (2014.) Tutkimuksen osallistujat myös raportoivat käyttävänsä toiminnallisia menetelmiä osana opetustaan säännöllisesti ja uskoivat niiden mahdollistavan oppimisen laajalle joukolle oppijoita. Oppimisen mahdollistamisen lisäksi hyötyinä nähtiin esimerkiksi oppimisen hauskuus ja yhdessä tekeminen. Haasteina ja rajoituksina sen sijaan kerrottiin olevan muun muassa oppilaiden levottomuus ja vaikea käytös sekä ajan- ja tilojenpuute. Niistä huolimatta opettajat suhtautuivat varsin positiivisesti toiminnalliseen englannin kielenopetukseen. Tulokset osoittavat, että toiminnalliseen opetukseen tulisi tarjota opettajille enemmän lisäkoulutusta ja -materiaaleja jo opettajakoulutuksesta lähtien. Tämä tutkimus tarjoaa myös hyödyllisiä havaintoja jatkotutkimuksia varten.fi
dc.format.extent76
dc.language.isoeng
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheraction-based teaching
dc.subject.otherlearner agency
dc.subject.otherlower secondary school
dc.titleTeachers’ perceptions on action-based teaching in EFL classrooms in Finnish lower secondary schools
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405153605
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoupper comprehensive school
dc.subject.ysolanguage teachers
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright