Show simple item record

dc.contributor.advisorMaunula, Minna
dc.contributor.authorKälviä, Matti
dc.contributor.authorKrook, Roy
dc.date.accessioned2021-12-17T08:01:02Z
dc.date.available2021-12-17T08:01:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79015
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia minäpystyvyyden kokemuksia luokanopettajilla on heidän omasta tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisestaan. Tutkimuksessa pyrittiin lisäksi etsimään niitä minäpystyvyyden kokemuksia, jotka edesauttavat TVT:n opetuskäyttöä ja sitä haastavia tekijöitä. Tutkimuksen filosofisena viitekehyksenä oli fenomenologis-hermeneuttinen tutkimustraditio ja taustateoriana tutkimuksessamme hyödynsimme minäpystyvyysteoriaa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla puolistrukturoidun haastattelun avulla neljää luokanopettajaa Uudeltamaalta ja Pohjanmaalta. Aineisto analysoitiin fenomenologis-hermeneuttista analyysia mukaillen. Analyysissä aineisto litteroitiin aluksi kirjalliseen muotoon, jonka jälkeen aineisto teemoiteltiin haastateltavien kokemuksista nousseiden merkitysten sekä tutkimuskysymysten mukaisesti. Tutkimus osoitti, että luokanopettajien myönteiseen minäpystyvyyden kokemukseen omasta TVT-osaamisesta vaikuttivat heidän innokkuutensa TVT:n käyttöä kohtaan sekä halu kehittää omaa osaamistaan. Myös onnistumisen kokemukset edesauttoivat myönteisen minäpystyvyyden syntymistä omasta osaamisesta. TVT:n opetuskäyttöä edistäviä tekijöitä olivat koulun myönteinen TVT-kulttuuri, oma innokkuus sekä laitteiden määrä ja saatavuus. Minäpystyvyyttä haastavia tekijöitä olivat teknologian nopea kehittyminen, tilojen puute ja suuret ryhmäkoot sekä tekniset ongelmat. Tulokset osoittivat, että myönteiset kokemukset TVT-osaamisesta ovat yhteydessä TVT:n käyttöön, joka vahvistaa luokanopettajien myönteistä kokemusta omasta minäpystyvyydestä.fi
dc.format.extent103
dc.language.isofi
dc.title”Joka osa-alueella vois olla parempi ja sillee” : minäpystyvyyden kokemuksia luokanopettajien tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112175999
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysominäpystyvyys
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record