Show simple item record

dc.contributor.authorNevgi, Anne
dc.contributor.authorTirri, Kirsi
dc.date.accessioned2021-02-18T11:43:22Z
dc.date.available2021-02-18T11:43:22Z
dc.date.issued2003fi
dc.identifier.isbnISBN 978-952-7411-07-0fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74296
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä hyvästä verkko-opetuksesta ja -opiskelusta. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti verkko- opettajan roolin ja tehtävien tarkasteluun. Verkko-opetusta tutkittiin osana opetus-opiskelu-oppiminen prosessia (Uljens 1997, Kansanen 1999). Hyvän verkko-opettajan ominaisuuksia etsittiin tehokkaan opettajan kriteerien (Tirri 1993), opettajan pedagogisen ajattelun ja verkko-opettajatutkimuksien lähtökohdista käsin. Mielekäs oppiminen määriteltiin Jonassenin (1995) esittämien kriteerien lähtökohdista. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui vuosina 1995-1999 Helsingin yliopiston virtuaalisen avoimen yliopiston (HEVI) ja Apajan internetpalvelun verkkokurssien opiskelijoista (N= 412) ja opettajista (N = 27). Tutkimusote oli sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Opiskelijat ja opettajat arvioivat verkko-oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä kahdella väittämämittarilla, joissa käytettiin Likert-tyyppistä asteikkoa. He kuvasivat myös avoimissa vastauksissa hyvän verkko-opettajan, hyvän verkko-opiskelijan ja hyvän verkkokurssin ominaisuuksia. Verkko-oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä etsittiin eksploratiivisen faktorianalyysin keinoin. Verkko-oppimista edistäviksi tekijöiksi löydettiin seuraavat faktorit: 1) Oppimisen transfer, 2) Yhteistoiminnallisuus, 3) intentionaalisuus, 4) Opettajan palaute ja tuki, 5) Konstruktiivisuus ja 6) Yksilöllinen oppimisympäristö. Verkko-oppimista estäviksi tekijöiksi löydettiin seuraavat yhdeksän faktoria: 1) Eristyneisyys ja yksinäisyys, 2) Vaikeudet verkkoyhteyksissä, 3) Ajanhallinnan vaikeudet, 4) Verkkoyhteyksien kalleus, 5) Tietotekniikan ongelmat, 6) Verkkokeskustelun outous, 7) Henkilökohtaisen ohjauksen puute, 8) Verkko-oppimisympäristön hahmottamisen vaikeus ja 9) Opintojen liian vaativa taso. Opettajien ja opiskelijoiden välisiä eroja tutkittiin varianssianalyysillä (ANOVA). Sekä opiskelijat että opettajat arvioivat verkko-opiskelulla olevan enemmän edistäviä kuin estäviä tekijöitä. Opettajat arvioivat kaikki verkko-oppimista edistävät tekijät myönteisemmin kuin opiskelijat. Opettajat arvioivat verkko-oppimisen esteiksi yksinäisyyden ja eristyneisyyden sekä verkkokeskustelun outouden. Opettajat arvioivat myös verkko-opiskelun tekniset esteet suuremmiksi kuin opiskelijat. Opettajien ja opiskelijoiden avoimet vastaukset analysoitiin sekä deduktiivisen että induktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Deduktiivisen sisällönanalyysin luokittelukategorioina olivat Harrisin (1986) esittämät tehokkaan opettajan kriteerit: asiallisuus, ystävällisyys, vuorovaikutteisuus, stimuloivuus, yksilöllisesti suuntautuneisuus ja multimedian hyödyntäminen opetuksessa. Näihin kriteereihin lisättiin verkkopedagogiset taidot. Sekä deduktiivinen että induktiivinen analyysi osoittivat, että hyvän verkko-opettajan ominaisuudet ovat hyvin samanlaiset kuin aikaisempien tutkimusten tulokset hyvän lähiopettajan ominaisuuksista. Hyvän verkko-opiskelijan ominaisuuksia olivat aktiivisuus, itsenäisyys, kurssiin sitoutuneisuus, motivoituneisuus ja uskallus kysyä ja vastata sekä taito vastaanottaa ja antaa kritiikkiä. Hyvän verkkokurssin ominaisuuksia olivat seuraavat kriteerit: selkeys, vuorovaikutteisuus, monipuolisuus, hyvä sisältö, hyvät linkit ja esteettisesti miellyttävä ulkoasu. Kahden verkko-opiskelijan narratiiviset haastattelut toivat yksilön näkökulman verkko-opiskeluun. Haastattelujen perusteella verkko-opiskelu ei vaadi tietynlaista elämäntilannetta onnistuakseen, mutta se vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta, riittäviä teknisiä välineitä ja lähiympäristön tukea.fi
dc.relation.ispartofseriesKasvatusalan tutkimuksiafi
dc.titleHyvää verkko-opetusta etsimässä: oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristöissä – opiskelijoiden kokemuksen ja opettajien arviotfi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-7411-07-0
dc.relation.numberinseries15fi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoverkko-opetusfi
dc.subject.ysoonline teachingfi
dc.subject.ysoaikuiskoulutusfi
dc.subject.ysoadult educationfi
dc.subject.ysoavoin yliopistofi
dc.subject.ysoopen universityfi
dc.subject.ysoverkkopedagogiikkafi
dc.subject.ysoonline pedagogyfi
dc.subject.ysoverkko-oppiminenfi
dc.subject.ysoonline learningfi
dc.subject.ysoverkko-opiskelufi
dc.subject.ysoonline studyfi
dc.subject.ysooppimisympäristöfi
dc.subject.ysolearning environmentfi
dc.subject.ysotietoverkotfi
dc.subject.ysoinformation networksfi
dc.subject.ysoopiskelijatfi
dc.subject.ysostudentsfi
dc.subject.ysooppiminenfi
dc.subject.ysolearningfi
dc.subject.ysoopettajatfi
dc.subject.ysoteachersfi
dc.subject.ysoominaisuudetfi
dc.subject.ysopropertiesfi
dc.subject.ysoopetustaitofi
dc.subject.ysoteachings skillsfi
dc.subject.ysoammattitaitofi
dc.subject.ysoprofessional skillsfi
dc.subject.ysoopetusfi
dc.subject.ysoteaching and instructionfi
dc.subject.ysoarviointifi
dc.subject.ysoevaluationfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record