Show simple item record

dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita
dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorKovalainen, Ninni-Janette
dc.date.accessioned2020-12-17T11:52:47Z
dc.date.available2020-12-17T11:52:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73299
dc.description.abstractKuljetusalan ammattilaiset, eli yhdistelmäajoneuvoa- tai linja-autoa kuljettavat altistuvat työssänsä useille terveyttä ja työssä jaksamista kuormittaville tekijöille. Vuorotyö, pitkät työpäivät, fyysinen inaktiivisuus, eristäytyneisyys sekä työn aiheuttama kiire ja aikapaineet altistavat kuljettajat useille terveysongelmille, kuten sydän- ja verisuonisairauksille, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmille, metaboliselle oireyhtymälle, diabetekselle sekä psyykkisille ongelmille. Terveysongelmat saattavat taas itsessään lisätä kuljettajien kolaririskiä. Kuljettajien työympäristöt eivät tue juurikaan terveellisten elämäntapojen, kuten terveellisen ja säännöllisen ruokavalion tai fyysisen aktiivisuuden noudattamista. Tämän laadullisen Pro gradu – tutkielman tarkoituksena oli tutkia ammattikuljettajien kokemuksia työssä jaksamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä elämäntapamuutosinterventioon osallistumisen merkityksellisyyttä työssä jaksamisen näkökulmasta. Tutkielmassa selvitettiin kuljettajien itsellensä asettamia tavoitteita, intervention aikana kohtaamia muutosesteistä ja muutosta edistäviä tekijöitä sekä tulevaisuuden tavoitteita. Tutkielma on osa laajempaa Liikkuva Työpaikka 2019 -tutkimuspilottia. Tämän tutkielman aineisto koostui yhdeksälle (n=9) kuljetusalan ammattilaiselle toteutetuista yksilöhaastatteluista, jotka toteutettiin intervention alussa maaliskuussa 2019 ja sen jälkeen elokuussa 2019. Haastatteluissa kartoitettiin muun muassa kuljettajien kokemuksia heidän työssä jaksamisesta sekä interventioon osallistumisen merkityksistä. Haastatteluista saatu aineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Kuljettajien työssä jaksamista edistävät tekijät liittyivät työn sosiaalisiin suhteisiin, työstä nauttimiseen sekä työn tuomiin onnistumisen kokemuksiin. Työssä jaksamista estävät tekijät liittyivät työaikojen haasteellisuuteen, työn fyysiseen ja psyykkiseen raskauteen, muutosten aiheuttamaan epätietoisuuteen sekä ongelmiin työyhteisön ilmapiirissä. Motivaatiotekijät osallistumisen taustalla liittyivät aikaisemmin omattuihin terveellisempiin elämäntapoihin, fyysisen kunnon heikkenemiseen sekä kokemuksiin elämäntapamuutosten tarpeellisuudesta. Asetetut tavoitteet muutoksille koskivat painon pudottamista, ruokavalion- ja oman olotilan parantamista, liikunnan kipinän löytämistä, nukkumaan oppimista sekä toimintakyvyn kohentamista. Esteitä muutoksille asettivat kuljettajien työajat ja työympäristö, sosiaalisen tuen puute sekä epäonnistumisen kokemukset. Onnistumista kuljettajilla edistivät kokemukset minäpystyvyyden tunteen kehittymisestä, sosiaalisen tuen tärkeys, pienet onnistumiset sekä muutoksen kokonaisvaltaisuus. Muutosten avulla kuljettajat paransivat omaa työssä jaksamistaan sekä fyysistä ja yleistä hyvinvointia. Tulevaisuuden tavoitteena kuljettajilla oli jatkaa elämäntapamuutosten toteuttamista sekä jo saavutettujen tulosten ylläpitämistä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kuljettajat kohtaavat työssänsä useita jaksamista estäviä sekä edistäviä tekijöitä. Elämäntapamuutoksiin tähtäävällä interventiolla on mahdollista auttaa kuljettajia jaksamaan paremmin työssänsä, korostamalla pienten onnistumisten tärkeyttä sekä pyrkimällä saamaan muutokset osaksi arjen rutiineja. Tutkielman tulokset auttavat kehittämään kuljettajille suunnatuista terveyden edistämisen interventiosta tehokkaampia, keskittymällä kuljettajille merkityksellisiin tekijöihin. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimusta kuljetusalan organisaatiotason terveyden edistämisen interventioista.fi
dc.description.abstractProfessional drivers, including truck and bus drivers, are exposed to various stress factors because of their work, which can cause many different health problems. Shift work, long working days, physical inactivity, isolation and busy work schedules expose drivers to different health problems, like cardiovascular diseases, musculoskeletal disorders, metabolic syndrome, diabetes and psychological disorders. These health problems can increase the risk of road accidents. It is almost impossible for drivers to maintain healthy lifestyle, such as healthy, regular diet and physical activity because of their work environment. The purpose of this qualitative study was to find out how professional drivers describe factors that affects their experiences regarding to coping at work and their perceptions participating in a lifestyle change intervention. Study focused on their goal setting, factors that inhibit and promote their success within the lifestyle changes and their goals for the future. This study is a part of a larger Liikkuva Työpaikka 2019 intervention pilot study. The study data consisted of semi-structured interviews implemented to nine professional drivers (n=). These interviews were carried out twice; at the beginning of the lifestyle intervention in March 2019, and the end of the intervention in August 2019. Interview consisted questions about how drivers feels about the intervention and their coping at work etc. The data from the interviews was transcribed and analyzed with content analysis. The results of the study showed that social relationships, work that is enjoyable and gives you experiences of success, are factors that promotes drivers coping at work. Challenging work schedules, physical and psychological stress factors inhibited drivers’ experiences coping at work. Their declined physical health and interest about the intervention were motivators for participating the lifestyle change intervention. Drivers goals were related to losing weight, improve their diet and overall well-being, finding the joy of physical exercise, learn how to sleep and improve their ability to function. Work schedules and environment, the lack of social support and experiences of failure were factors that inhibited driver’s lifestyle changes. Growing experience of self-efficacy, importance of social support and even small successful changes promoted driver’s lifestyle changes and they were able to improve their well-being and coping at work. For future goals drivers wanted to continue and maintain these healthy lifestyle changes. Based on these results, drivers face multiple obstacles that endangers their coping at work. There are also many positive factors that promotes their coping at work. Lifestyle change interventions could help drivers to manage better in their work through little successes. Making these lifestyle changes fit for driver’s busy schedule and daily routine could help. These results help developing more effective health promotion interventions to professional drivers, focusing on these factors in this study’s results. In the future, more study should be made especially focusing these organizational problems that drivers face daily.en
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherammattikuljettaja
dc.subject.otheryhdistelmäajoneuvonkuljettaja
dc.subject.otherhaastattelu
dc.subject.otherelämäntapamuutos
dc.title”Se mua eniten kiinnosti, et ei puhuta just pelkästä kuntoilusta, vaan elämäntavasta” : kuljetusalan ammattilaisten työssä jaksaminen elämäntapamuutosinterventiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177245
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoautonkuljettajat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysolinja-autonkuljettajat
dc.subject.ysorekka-autonkuljettajat
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysointerventio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record