Show simple item record

dc.contributor.authorErra, Satu
dc.date.accessioned2020-08-28T09:23:37Z
dc.date.available2020-08-28T09:23:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8261-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71533
dc.description.abstractWriting cannot be separated from its environment. When a general upper secondary school student writes and studies writing, the school environment influences her activities. The aim of this qualitative and multidisciplinary research is to find out in what kind of context of writing Finnish general upper secondary school students operate while studying mother tongue and literature. The objective is to develop pedagogy of writing and to increase understanding about writing in general upper secondary school environment. The empirical research approaches writing from two perspectives, institution on the one hand and students on the other. The national core curriculum and matriculation examination represent the institutional view. The perspective of general upper secondary school students is reflected in essays on writing by the students. The first two sub-studies of the dissertation examine the discourses of writing in this data. The other two sub-studies analyse affordances of writing and what reflection means in upper secondary school students’ writings. In the light of the data, it seems that the teaching and assessment of writing is not based on just one discourse of writing, but the teaching has been quite diverse. However, there are more discourses in the curriculum than in the matriculation examination, which means that the exam does not fully match the curriculum. Students’ perceptions of writing, on the other hand, slightly differ from the perceptions of the institutional documents that guide teaching. According to the analysis, general upper secondary school writers are a heterogeneous group, but many writing problems are related to the same issues, such as the social aspects of writing, the writing process and assessment. Reflection and the process of self-understanding manifest in students’ writings in an effort to interact. In light of the research, it seems that reflective writing and consideration of the different conceptualizations of writing should be developed as a part of general upper secondary school writing instruction.en
dc.description.abstractKirjoittamista ei voi erottaa ympäristöstään. Kun lukiolainen kirjoittaa ja opiskelee kirjoittamista, vaikuttaa lukio ympäristönä hänen toimintaansa. Tutkimusta, joka pyrkisi tarkastelemaan ympäristön merkitystä kirjoittamiseen on vain vähän. Tämän monitieteisen empiirisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisessa kirjoittamisen kontekstissa lukiolaiset toimivat opiskellessaan äidinkieltä ja kirjallisuutta. Ympäristöä lähestytään kahdesta näkökulmasta. Institutionaalista ympäristöä edustavat opetussuunnitelmat sekä ylioppilaskokeen määräykset. Opiskelijoiden näkökulma tulee ilmi kirjoittamista pohtivissa teksteissä, jotka on tuotettu tätä tutkimusta varten. Kahdessa osatutkimuksessa tarkastellaan kirjoittamisen diskursseja näissä aineistoissa. Yhdessä osatutkimuksessa analysoidaan kirjoittamisen tarjoumia ja yhdessä sitä, miten reflektio näkyy kirjoitelmissa. Laadullinen analyysi keskittyy diskursseihin, tekstien sisältöön sekä kielellisiin valintoihin. Tutkimuksen perusteella kirjoittamisen opetus on ollut aineiston keräysajankohtana varsin monipuolista, eikä opetus tai arviointi ei ole perustunut vain yhteen kirjoittamiskäsitykseen. Ylioppilaskokeen, opetussuunnitelman ja opiskelijoiden käsitykset kirjoittamisesta kuitenkin eroavat toisistaan. Lukion opetussuunnitelmassa on ollut enemmän kirjoittamisen diskursseja kuin ylioppilaskokeessa, mikä tarkoittaa, ettei kansallinen koe vastaa täysin opetussuunnitelmaa. Opiskelijoiden käsitykset kirjoittamisesta puolestaan eroavat opetusta ohjaavien dokumenttien käsityksistä. Lukiolaiskirjoittajat ovat tutkimuksen perusteella heterogeeninen ryhmä, mutta monet kirjoittamisen ongelmat liittyvät kuitenkin samoihin seikkoihin, kuten kirjoittamisen vähäiseen sosiaalisuuteen, kirjoittamisprosessiin sekä arviointiin. Reflektio ja itsen ymmärtäminen ilmenee opiskelijoiden kirjoitelmissa pyrkimisenä vuorovaikutukseen. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että sekä reflektiivistä kirjoittamista että erilaisten kirjoittamiskäsitysten tarkastelua kannattaa kehittää osana lukion kirjoittamisen opetusta ja lukion kirjoittamista arvioida osin myös irrallaan ylioppilaskokeen arviointiperusteista.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Erra, S. & Svinhufvud, K. (2017). Kirjoittamisen diskurssit lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman perusteissa ja äidinkielen ylioppilaskokeen määräyksissä. <i>Virittäjä 121(3), 316–354.</i> <a href=" https://doi.org/10.23982/vir.51462"target="_blank"> DOI: 10.23982/vir.51462</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Erra, S. (2019). Kirjoittamisen diskurssit lukiolaisten kirjoittamista pohtivissa teksteissä. <i>Sananjalka 61, 165–181.</i> <a href="https://doi.org/10.30673/sja.80207"target="_blank"> DOI: 10.30673/sja.80207</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Erra, S. (2018). Kirjoittamisen tarjoumat lukiossa. <i>Scriptum : Creative Writing Research Journal 5(1), 47–94.</i> <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201801091111"target="_blank"> http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201801091111</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Erra, S. (2020). Lukiolaisten kirjoittajaidentiteetit ja itsen ymmärtämisen prosessi – reflektiivinen kirjoittaminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. <i>Ainedidaktiikka 4(2), 24–42.</i> <a href="https://doi.org/10.23988/ad.84774"target="_blank"> DOI: 10.23988/ad.84774</a>
dc.subjectkirjoittaminen
dc.subjectlukio
dc.subjectäidinkieli
dc.subjectopetus
dc.subjectylioppilaskirjoitukset
dc.subjectopetussuunnitelmat
dc.subjectitsereflektio
dc.subjectkerronta
dc.subjectnarratiivisuus
dc.subjectidentiteetti
dc.subjectkontekstuaalisuus
dc.subjectecology of writing
dc.subjectmother tongue education
dc.subjectidentity
dc.subjectdiscourses
dc.subjectreflective writing
dc.subjectcurricula
dc.subjectmatriculation exam
dc.subjectgeneral upper secondary school
dc.titleMinä kirjoittajana, lukio ympäristönä : näkökulmia kirjoittamisen opetukseen
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8261-4
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record