Show simple item record

dc.contributor.authorKoskinen, Satu
dc.date.accessioned2019-02-18T08:25:59Z
dc.date.available2019-02-18T08:25:59Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7682-8fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62814
dc.description.abstractThis doctoral dissertation explores leadership in the dyadic relationship of the Chief Executive Officer (CEO) and the Chair of the Board, and in the process leading to CEO dismissal. The study contributes to the literature on relational leadership and the human side of corporate governance and Board work by increasing understanding of the relational practices and processes of the CEO and Chair. A theoretical model is developed of the construction of the CEO-Chair relationship. Additionally, the study makes a methodological contribution by examining researcher-practitioner collaboration during the writing of this study. A qualitative research approach was adopted in the study, with open-ended, in-depth interviews with CEOs and Chairpersons in Finnish limited liability companies as primary data. The thesis consists of this introductory essay as well as three journal articles and a book chapter, all based on empirical studies. The main argument of this study is that the dyadic practices and devel-opment of trust in the CEO-Chair relationship are closely intertwined, and that the dynamic around them is delicate, self-reinforcing and context-embedded, particularly in the early stages of the relationship. Due to the information asymmetry which works in favour of the CEO, her/his initiative to interact with the Chair is proposed to be the ‘engine’ of an effective CEO-Chair relationship and pivotal for trust to develop. The results of this study also increase under-standing of the importance of social dynamics and the actions of the Chair in the process of CEO dismissal. In addition, it is proposed that a collaborative research approach between academic research and practice may provide valu-able pathways to enhancing our understanding of the human side of corporate governance and Board work.en
dc.description.abstractTässä väitöskirjassa tutkitaan johtajuutta toimitusjohtajan ja hallituksen pu-heenjohtajan kahdenvälisessä suhteessa sekä toimitusjohtajan erottamiseen johtavassa prosessissa. Tutkimus lisää tietoa toimitusjohtajan ja puheenjohta-jan suhteen käytännöistä ja prosesseista, ja se kontribuoi relationaalista, suh-teissa rakentuvaa johtajuutta sekä hallitustyön ja corporate governancen inhi-millistä puolta tarkastelevaan kirjallisuuteen. Tutkimuksessa kehitetään teo-reettinen malli toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhteen rakentumisesta. Väitös-kirja tekee lisäksi metodologisen kontribuution tutkimalla tutkimusprosessin aikana toteutettua tutkijan ja käytännön toimijoiden yhteistyötä. Laadullisilla menetelmillä toteutetun tutkimuksen pääasiallisen empiirisen aineiston muo-dostaa suomalaisten osakeyhtiöiden toimitusjohtajilta ja hallituksen puheen-johtajilta koottu haastatteluaineisto. Väitöskirja koostuu tästä johdantoesseestä sekä empiirisiin tutkimuksiin perustuvista kolmesta artikkelista ja kirjan kap-paleesta. Tutkimuksen pääväite on se, että toimitusjohtajan ja puheenjohtajan kah-denväliset käytännöt ja luottamuksen kehittyminen ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, ja että niihin liittyvä dynamiikka on herkkää, itseään vahvistavaa ja kontekstisidonnaista, erityisesti suhteen alkuvaiheessa. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että toimitusjohtajan informaatioylivoimasta johtuen hänen aloitteensa yhteydenpitoon puheenjohtajan kanssa on hyvin toimivan suh-teen ’moottori’ ja erittäin tärkeää luottamuksen kehittymiselle. Tutkimuksen tulokset lisäävät myös ymmärrystä sosiaalisen dynamiikan ja puheenjohtajan toiminnan merkityksestä toimitusjohtajan erottamisprosessissa. Lisäksi ehdote-taan, että akateemisen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden yhteistyö voi tar-jota arvokkaita mahdollisuuksia lisätä tietoa erityisesti corporate governancen ja hallitustyön inhimillisestä puolesta.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU Dissertationsfi
dc.subject.otherCEO-Chair relationshipen
dc.subject.otherChairperson of the Boarden
dc.subject.otherrelational leadershipen
dc.subject.otherleadership practicesen
dc.subject.othertrust developmenten
dc.subject.otherCEO dismissalen
dc.subject.otherBoard worken
dc.subject.otherresearcher-practitioner collaborationen
dc.subject.otherFinlanden
dc.subject.othertoimitusjohtaja-puheenjohtajasuhdefi
dc.subject.otherrelationaalinen johtajuusfi
dc.subject.otherjohtajuus käytäntöinäfi
dc.subject.otherluottamuksen kehittyminenfi
dc.subject.othertoimitusjohtajan erottaminenfi
dc.subject.otherhallitustyöfi
dc.subject.othertutkimuksen ja käytännön yhteistyöfi
dc.titleAt the heart of the Board: CEO and Chair. Processes, practices and relationshipsen
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7682-8
dc.relation.numberinseries58fi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysochief executive officersen
dc.subject.ysoleadershipen
dc.subject.ysocorporate governanceen
dc.subject.ysotoimitusjohtajatfi
dc.subject.ysohallituksen puheenjohtajatfi
dc.subject.ysojohtajuusfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record