Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorPalhokumpu, Maritta
dc.date.accessioned2018-04-19T12:07:23Z
dc.date.available2018-04-19T12:07:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1868902
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57706
dc.description.abstractTämän tutkielman mielenkiinto kohdistuu seitsemän ensimmäistä lukuvuottaan ruotsia opettavan luokanopettajan motivaatioon, kelpoisuuteen ja ruotsin opet-tajana toimimiseen. Elokuussa 2016 peruskoulun opetussuunnitelman uudis-tumisen myötä ruotsin opetus siirtyi alkamaan kuudennelta luokalta, jolloin ai-neenopettajien lisäksi myös jotkin luokanopettajat alkoivat toimia B1-ruotsin opettajina. Tutkielmassa on kartoitettu luokanopettajien motiiveja ryhtyä opet-tamaan muiden alakoulun oppiaineiden lisäksi myös ruotsin kieltä, heidän ruot-sin kielen taustaansa, ajatuksiaan ruotsin opettajan tehtävästä ja pätevyyskä-sityksistä ruotsin opettajana sekä kuultu heidän kokemuksiaan kuluneen vuo-den opetustyöstä ruotsin kielen parissa. Opetuksen uudistumisen murrosvai-heessa tutkielmassa sivuttiin myös uuden opetussuunnitelman mahdollisia vaikutuksia tuntisuunnitteluun ja tiedusteltiin ruotsin kielen opettamiseen liittyviä visioita, mielikuvia ja haaveita. Tutkimusmenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tu-lokset on analysoitu kvalitatiivisesti. Opetustyön taustalla vaikuttimina olivat opettajien omat positiiviset kokemukset ruotsin kielestä ja heidän kieliharras-tuksensa. Opettajat suhtautuivat itse valitsemaansa ruotsin opettajan tehtä-vään innostuneesti. Kielen opettajan tärkeimpänä tehtävänä he pitivät positiivi-sen asenteen luomista ko. kieltä kohtaan, missä tehtävässä he myös kokivat onnistuneensa hyvin ruotsin suhteen. Muutamat opettajat olivat osallistuneet valmentaviin koulutuksiin, mutta osa opettajista kaipasi lisää osaamista ja koulutusta mm. ruotsin kielellä jutusteluun sekä ruotsin ääntämisen ja intonaation parempaan hallintaan. Kuudennen luokan kurssin tiedollisia oppisisältöjä he eivät sinänsä pitäneet liian vaikeina opettavina oppilailleen. Vahvuutenaan myös ruotsin kielen opettajan tehtävässä he pitivät mm. vuosien ajalta kerty-nyttä opetuskokemusta, mutta ennen kaikkea omaa oppilaantuntemustaan (esim. opetus ennestään tutulle luokalle omassa koulussa). Tutkielma toi esiin luokanopettajien monipuolista työnkuvaa ja osaamista, mutta myös etenkin organisaatioiden uudistus- ja murrosvaiheissa havaitun koulu-tus- ja jatkokoulutustarpeen. Koulutuksella voidaan lisätä aineenhallintaa ja turvata laadukas opetus sekä olla siten toteuttamassa myös oppilaiden alueellista tasa-arvoa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAvainsanat: alakoulun ruotsin opettaja
dc.subject.othersvenska språket
dc.subject.otherB1-svenska
dc.subject.othermotivation
dc.subject.otherattityd
dc.subject.otherbehörighet
dc.subject.otherkompetens
dc.subject.otherspråkläraridentitet
dc.subject.othervision
dc.subject.otherutbildning
dc.subject.otherfortbildning
dc.titleOm klasslärarnas motivation och behörighet att undervisa i B1-svenska i sjätte klass och erfarenheter av svensklärarrollen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804192123
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2018-04-19T12:07:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysotäydennyskoulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record