Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.advisorSalin, Kasper
dc.contributor.authorLaaksonen, Jani
dc.contributor.authorO'Leary, Seán
dc.date.accessioned2018-03-01T17:26:09Z
dc.date.available2018-03-01T17:26:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1859537
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57228
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Laaksonen, J. & O’Leary, S. 2017. Liikunnan- ja terveystiedonopettajat 2010 –luvulla. Työkykyyn vaikuttavat tekijät opettajien kokemina sekä vuosina 2012–2017 valmistuneiden opettajien kokemuk-sia työelämään siirtymisestä ja koulutuksista saaduista valmiuksista. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 92 s, ja 11 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisiksi vuosina 2012¬–2017 valmistuneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat kokevat koulutuksestaan saamansa valmiudet ja miten ne vastaavat työssä tarvittuja taitoja sekä miten odotukset työstä olivat kohdanneet todellisuutta siirryttäessä työelämään. Lisäksi tutkittiin liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Suomen liikunnan- ja terveystiedonopettajat. Otannassa käy-tettiin Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n (Liito) jäsenrekisteriä ja tutkimus toteutettiin yhdessä Liito ry:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Kysely lähetettiin 1374:lle liikunnan- ja terveystiedon opet-tajalle, joiden oletettiin olevan töissä. Kyselyyn vastasi yhteensä 240 henkilöä, joista naisia oli 65 % (156) ja miehiä 35 % (84). Vastausprosentiksi muodostui 17,5 %. Tutkimus toteutettiin sähköisenä webropol-kyselynä, joka koostui strukturoiduista ja avoimista kysymyksistä. Arviointiasteikkoina strukturoiduissa kysymyksissä käytettiin sekä viisi- että kymmenportaista asteikkoa riippuen kysy-myksestä. Kysely kerättiin 3.5.2017–5.6.2017 välisenä aikana ja se lähetettiin yhteensä neljä kertaa. Aineistoa analysoitiin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Kvantitatiivisina pääanalyysimene-telminä käytettiin t-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Aineiston kuvaamiseen käytettiin frek-venssejä, keskiarvoja ja –hajontoja. Luotettavuutta tutkittiin Cronbachin alfa-kertoimella. Tulokset osoittivat, että vuosina 2012–2017 valmistuneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat olivat saaneet koulutuksesta parhaat valmiudet liikunnanopetukseen, sen suunnitteluun sekä laji- ja motori-siin taitoihin. Heikoimmat valmiudet oli saatu luokanvalvontaan ja oppilashuoltoon sekä hallinnolli-siin tehtäviin. Opettajien odotukset työelämästä näyttäytyivät myös todellisuutta kauniimpina tutki-muksessa. Kaikkien liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyky oli hyvä, eikä sukupuolella ollut tilastollista merkitystä koettuun työkykyyn. Vuosina 2012–2017 valmistuneet opettajat kokivat fyysi-sen työkykynsä tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi kuin ennen vuotta 2012 valmistuneet opettajat. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat yleisimpiä liikunnan- ja terveystiedonopettajilla ilmenevistä vam-moista. Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyä eniten kuormittavat tämän tutkimuksen mu-kaan itse työn sisältö sekä välineiden ja tilojen puute. Toisaalta työn sisältö ja työyhteisö olivat työky-kyä eniten edistävät tekijät. Tämän tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta liikunnan- ja terveystiedonopettajien olevan työkykyisiä, mutta kärsivän usein fyysisistä vammoista. Lisäksi voidaan todeta liikunnanopettajakou-lutuksen vastaavan osittain työelämän tarpeisiin, mutta sitä tulee jatkossa kehittää varsinkin opetushar-joittelun sekä opetuksen ulkopuolisten töiden osalta. Avainsanat: liikunnan- ja terveystiedonopettaja, liikunnanopettajakoulutus, työkykyfi
dc.description.abstractABSTRACT Laaksonen, J. & O'Leary, S. 2017. Physical and health education teachers in the 2010s. Factors affect-ing work ability as experienced by teachers as well as the experiences of transition graduates and the training of teachers who graduated during 2012-2017. Faculty of Sport & Health Sciences, University of Jyväskylä, Master's Thesis, 92 pp, and 11 appendices. The purpose of this study was to find out how physical and health education teachers who graduated between 2012 and 2017 experience the skills they have acquired from the training and how they match the skills required by the job and how the expectations of the work had realized during the transition. Work ability and the factors influencing it among physical and health education teachers were also studied. The target group of the research was comprised of Finnish sports and health education teachers. Sam-pling was based on the members of the Association of Physical and Health Educators in Finland (Liito) and the research was carried out jointly with the University of Jyväskylä and LIITO ry. The questionnaire was sent to 1374 physical and health education teachers who were assumed to be work-ing. The questionnaire was answered by a total of 240 people, of whom 65% (156) were women and 35% (84) were men. The response rate was 17.5%. The research was carried out as an electronic Webropol questionnaire consisting of structured and open questions. As a scale of assessment, struc-tured questions used either a five or a ten scale scales depending on the question. The survey was con-ducted between May 3, 2017 and June 5, 2017 and was sent out four times in total. The material was analyzed both qualitatively and quantitatively. The quantitative main methods used were the inde-pendent t-test and the one-way variance analysis. Frequencies, averages and diffractions were used to describe the material. Reliability was determined using Cronbach’s alfa factor. The results showed that the physical and health education teachers graduating from 2012 to 2017 had the best skills in physical education teaching, its preparation and in motor skills. The weakest abilities obtained were for classroom attendance, student care and administrative duties. Our research showed that teachers’ expectations of working life seemed more beautiful than that in reality. All of the physi-cal and health education teachers had a good working ability. Gender did not have any statistical sig-nificance for the ability to work. Teachers who had graduated in 2012-2017 experienced a statistically significant better physical work ability compared to those who graduated before 2012. Musculoskele-tal disorders were the most commonly occurring injuries to physical and health education teachers. Ths study showed that the biggest burden to physical and health education teachers is both a combina-tion of the job itself and the lack of tools and facilities. On the other hand, work content and work community were the most encouraging factors for working ability. Based on the results of these studies, physical and health education teachers’ work ability is high, but they often suffer from physical disabilities. In addition, it can be stated that physical education training corresponds to the needs of working life, but it needs to be developed in the future, especially in terms of teaching training and non-teaching work. Keywords: Physical and health education teacher, physical education teacher training, work abilityen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (128 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikunnan- ja terveystiedonopettaja
dc.subject.otherliikunnanopettajakoulutus
dc.subject.othertyökyky
dc.subject.otherPhysical and health education teacher
dc.subject.otherphysical education teacher training
dc.subject.otherwork ability
dc.titleLiikunnan- ja terveystiedonopettajat 2010-luvulla : työkykyyn vaikuttavat tekijät opettajien kokemina sekä vuosina 2012-2017 valmistuneiden opettajien kokemuksia työelämään siirtymisestä ja koulutuksesta saaduista valmiuksista
dc.title.alternativeTyökykyyn vaikuttavat tekijät opettajien kokemina sekä vuosina 2012-2017 valmistuneiden opettajien kokemuksia työelämään siirtymisestä ja koulutuksesta saaduista valmiuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803011639
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2018-03-01T17:26:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysotyökyky


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record