Show simple item record

dc.contributor.advisorLiukkonen, Jarmo
dc.contributor.authorHautala, Stina
dc.date.accessioned2018-01-19T20:37:04Z
dc.date.available2018-01-19T20:37:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1815066
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56824
dc.description.abstractTämän fenomenologis-hermeneuttiseen menetelmään perustuvan haastattelututkimuksen tarkoituksena oli tutkia liikunnanopettajien ja yläkouluikäisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä niiden käyttöä liikuntatunnilla. Tavoitteena oli tarkastella tunne- ja vuorovaikutustaitojen yhteys ryhmän kiinteyteen, miten taitoja käytetään ja toisaalta myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytön haasteet. Liikuntatuntiin liittyy usein paljon vaihtelevia vuorovaikutustilanteita. Oleellista on, että tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat opetettavissa, opittavissa ja kehittyvät harjoittelemalla – aivan kuten muutkin taidot. Tutkimuksen teoreettisessa osassa perehdyttiin aluksi ryhmän käsitteeseen sekä ryhmän perusominaisuuksiin ja -tavoitteisiin. Seuraavaksi tutustuttiin kirjallisuuteen, joka liittyi tunne- ja vuorovaikutustaitoihin sekä niiden yhteydestä koulumaailmaan. Empiirisessä osassa selvitettiin, miten teoreettisessa osassa mainitut tunne- ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat ryhmän kiinteyteen, miten niitä käytetään liikuntatunnilla ja mitä haasteita niihin liittyy. Tutkimuksen kohteena olivat kaksi liikunnanopettajaa ja viisi yläkouluikäistä oppilasta. Aineisto kerättiin vuoden 2014 aikana ja analysoitiin vuonna 2015. Haastateltavien valinnassa oleellista oli, että mukaan saatiin sekä opettaja- että oppilasnäkökulma. Tutkimuksen perusteella tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta ja harjoittelua on syytä edistää. Halu kehittää omia ja muiden taitoja voivat merkittävästi edesauttaa sujuvaa oppimista, opettamista, koulumenestystä ja ryhmässä viihtymistä. Opettajan läsnä oleva eläminen ryhmän mukana koetaan erityisen tärkeänä. Sekä oppilaat että opettajat käyttävät eri menetelmiä ja pitivät taitoja tärkeinä, mutta osittain haastavina käyttää. Tutkimus vahvistaa jo aiemmin saatuja tuloksia tunne- ja ihmissuhdetaitojen harjoittelun tarpeesta ja merkityksestä sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta. Liikunnanopettajien koulutuksessa voisi huomioida, kuinka näitä taitoja voitaisiin tietoisemmin ja systemaattisemmin liittää osaksi liikunnan käytännön opetusta olettamatta liiaksi, että taidot kehittyvät ikään kuin itsestään ja pelkästään opettajan esimerkillä. Tietoinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja fyysisesti tehokkaan liikuntatunnin toteuttaminen eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.fi
dc.description.abstractEmotional and social interaction skills during physical education class. Physical education teachers’ and pupils’ experiences of using emotional and social interaction skills during physical education class at upper comprehensive school. The purpose of this interview study based on phenomenological-hermeneutical method was to examine the emotional and social interaction skills of physical education teachers and upper comprehensive school pupils and the using of these skills during physical education classes. The aim of this study was to examine the relation between emotional and social interaction skills and group's cohesion, using of these skills, and on the other hand, the challenges of using emotional and social interaction skills. Physical education class often involves a lot of variable interaction situations. It is relevant to understand that emotional and social interaction skills can be taught, learned and evolved by practicing - just like any other skills. The theory part of the study consists of the concept of the group and the basic characteristics and aims of the group. Emotional and social interaction skills and their connection to school are also dealt with in the study. Empirical part of the study examines how the emotional and social interaction skills affect group cohesiveness, how they are used in physical education class and what challenges are associated with them. The interviewees were two physical education teachers and five upper comprehensive school students. The material was collected during 2014 and analyzed in 2015. When selecting the participants for the interview it was essential to include both the teachers’ and the pupils’ point of view. The study pointed out the necessity of teaching and practicing emotional and interaction skills. Willing to develop one’s own and others’ skills can significantly enhance fluent learning, teaching, school performance and group cohesion. The presence of the teacher in the group is particularly important. Both pupils and teachers use different methods and consider the skills important, but partly challenging to use. The study strengthens previous results on the necessity and importance of practicing emotional and interpersonal skills both from teachers’ and pupils’ angle. In physical education teacher education could be taken under consideration how these skills can be more consciously and systematically linked to the practical teaching of physical education, without assuming too much that skills develop as if by themselves and merely by a teacher's example. Conscious training of emotional and interpersonal skills and achieving a physically effective class do not rule out each other.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheremotional and social interaction skills
dc.subject.othergroup dynamics
dc.subject.othercohesion
dc.subject.otherupper comprehensive school
dc.subject.otherphysical education
dc.titleTunne- ja vuorovaikutustaidot liikuntatunnilla : opettajien ja oppilaiden kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä yläkoulun liikuntatunnilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801191287
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodFenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.date.updated2018-01-19T20:37:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysososiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysososiaalinen koheesio
dc.subject.ysoryhmädynamiikka
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record