Show simple item record

dc.contributor.authorMattila, Sanna
dc.date.accessioned2018-01-16T12:47:39Z
dc.date.available2018-01-16T12:47:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1814719
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56752
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella sekä erityispedagogisesta että etnologisesta näkökulmasta, miten kolmiportainen tuki on jalkautunut Abu Dhabin suomalais-emiraattilaisiin kouluihin siellä opettaneiden erityisopettajien näkökulmasta. Erityispedagogian näkökulmasta tarkasteluni kohteena oli miten kolmiportainen tuki on implementoitu Abu Dhabin suomalais-emiraattilaisissa alakouluissa, kun taas etnologian näkökulmasta tarkastelun kohteena oli suomalaisen koulutusosaamisen siirtäminen toiseen koulukulttuuriin osana koulutuskumppanuushanketta. Aihetta tutkin kolmeen tutkimuskysymyksen kautta: 1) Mitä kolmiportaisen tuen mallin sisältöjä ja tavoitteita koulutuskumppanuushankkeessa (EPA) tuotettu opettajien käsikirja (Student Learning Support Handbook) sisältää? 2) Miten kouluissa on järjestetty kolmiportaiseen tukeen kuuluva yleinen, tehostettu ja erityinen tuki? 3) Millä tavalla suomalaista kolmiportaista tukimallia on mallinnettu Suomesta toiseen maahan? Tutkimuksen toteutin laadullisia menetelmiä käyttäen. Ensimmäistä tutkimusongelmaa tarkastelin analysoimalla hankkeessa tuotettua opettajien käsikirjaa. Opettajan käsikirjasta poimin kolmiportaisen tuen mallin tavoitteita ja sisältöjä koskevia ilmauksia teorialähtöisesti. Toista ja kolmatta tutkimustehtävääni selvitin teemahaastattelemalla kuutta (6) suomalaista erityisopettajaa, jotka opettivat Abu Dhabin suomalais-emiraattilaisissa alakouluissa EPA-hankkeen aikana. Haastatteluaineiston analysoin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Hankekirjallisuutta analysoimalla ilmeni, että kolmiportaisen tuen mallin tavoitteet ja sisällöt näyttäytyvät samankaltaisina koulutuskumppanuushankkeessa tuotetun opettajan käsikirjan, Student Support Handbookin, kanssa. Haastatteluista selvisi, että erityisopettajien näkemyksien mukaan kolmiportainen tuki ei EPA-kouluissa toiminut sellaisenaan käytännössä. Projektin aikana koulun toimintaan jalkautui kolmiportaisen tuen elementtejä, jotka olivat: Saattainvaihto, samanaikaisopetus, joustava tuki, oppimispulmien ennaltaehkäisy, asiakirjojen käyttö ja oppilashuoltotiimi. EPA-kouluissa ei oppilaiden tuen tarpeita luokiteltu yleiseen, tehostettuun tai erityiseen tukeen, kuten kolmiportaisessa tuen mallissa. Kouluissa sai kuitenkin yleistä tukea luokassa ja sen lisäksi osa oppilaista sai erityistä tukea osa-aikaisesti. Lisäksi henkilökohtainen oppimissuunnitelma laadittiin oppilaille, jotka tarvitsivat säännöllistä tukea. Kolmiportaisen tukimallin jalkautumista edistivät koulun sisäset yhteistyömuodot, koulutustilaisuudet, koulujen resurssit ja paikallisen koulukulttuurin sekä vanhempien hyvä vastaanotto. Jalkautumista hidastavia tai estäviä tekijöitä puolestaan olivat perehdytyksen puutteellisuus, paikallisen erityisopetuksen erilaiset käytänteet, EPA-koulujen osittainen fuusio ja riittämättömät resurssit, opettajien erilainen työtapa, vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön riittämättömyys, oppilaan oppimisen haastavat olosuhteet sekä hankkeen kesto.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (125 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkoulutuskumppanuushanke
dc.titleKolmiportaisen tuen mallin jalkautuminen Abu Dhabin suomalais-emiraattilaisiin kouluihin : opettajien kokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801161211
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2018-01-16T12:47:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysokoulutusvienti
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokäytäntö
dc.subject.ysoAbu Dhabi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record