Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorRyynänen, Päivi
dc.date.accessioned2017-04-24T11:15:59Z
dc.date.available2017-04-24T11:15:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695363
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53659
dc.description.abstractPäivi Ryynänen (2017). liimalitku.blogspot.com – Kokemuksia liikuntablogikirjoittamisen vai-kutuksesta liikunta-aktiivisuuteen ja hyvinvoinnin edistämiseen ammatillisen perusopetuksen opiskelijoilla, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 80 s., 5 liitettä. Työkyvyn ylläpitäminen, yksilön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn merkitys on kasvanut nyky-yhteiskunnassa. Yhteiskunnan tasolla työuria halutaan pidentää, mutta samalla tulisi pohtia miten yksilöistä pidetään huolta, jotta tämä yhtälö olisi mahdollista. Hyvinvointia ei voi hakea pelkästään terveyspalveluja käyttämällä vaan hyvinvointi on jokaisen yksilön ja instituution vastuulla. Yksilö on ensisijaisesti vastuussa siitä, miten hän edistää omaa toimintakykyään valitsemalla sellaiset elintavat, jotka edistävät sitä. Valinnat ravinnon, liikunnan, päihteiden ja levon sekä unen tekee yksilö itse. Toisaalta myös toimintaympäristö, työpaikka, koulu/opisto tms. elämänkulun mukainen instituutio, ei saa viedä kaikkia voimia eikä aiheuttaa vaaraa toimintakyvylle. Tietoa työkyvyn ylläpitämisestä on saatavilla, mutta osaako yksilö soveltaa sitä omaan elämäntilanteeseen. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää liikuntablogin käytön yhteyttä liikunta-aktiivisuuteen ja sen toimivuutta pedagogisena menetelmänä ammattikoulussa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää Työkyvyn ylläpitäminen –kurssi toimivaksi kokonaisuudek-si. Tämä tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen tieteenfilosofisessa lähtökohdassa oli piirteitä niin toimintatutkimuksesta, osallistuvasta tutkimuksesta kuin kehittämistutkimuksesta. Tutkimusaineistona käytettiin opiskelijoiden Työkyvyn yllä-pitäminen, liikunta ja terveystieto –kurssilla tuottamia materiaaleja, kuten liikuntablogia, TIMMI-kyselyä ja opintojaksopalautetta. Seurantakyselyssä käytettiin puolistrukturoitua haas-tattelumenetelmää. Tutkimuksen teemat nousivat tutkimuksen keskiöön viitekehyksen pohjalta. Teemoiksi valikoituivat liikuntablogin yhteys liikunta-aktiivisuuteen, liikuntablogikirjoittaminen sekä liikuntablogi opetusmenetelmänä Työkyvyn ylläpitäminen –kurssilla. Tutkimuksen aineistoanalyysissä käytettiin teoriapohjaista sisällön analyysimenetelmää. Tutkimustuloksista ilmeni, että liikuntablogikirjoittamisella ei ollut yhteyttä opiskelijan liikunta-aktiivisuuteen. Tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat kokivat liikuntablogikirjoittamisen enemmänkin kurssiin liittyväksi velvollisuudeksi kuin vapaa-ajan liikunnan motivaattoriksi. Ne opiskelijat, jotka olivat motivoituneita omista lähtökohdistaan liikkumaan, liikkuivat suunnitelmiensa mukaan. Ne, joiden liikuntaharrastus oli olosuhteista (sää, paikka) riippuvainen tai liikunta ei kiinnostanut, jättivät liikuntaharrastamisen vähemmälle, jopa olemattomaksi. Liikuntasuosituksen mukainen liikunta-aktiivisuus täyttyi vain yhdellä tutkittavista. Toisaalta tutkimuksesta nousi esille se, että blogikirjoittaminen pedagogisena menetelmänä on toimiva väline oppimiseen ja oivaltamiseen oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Verkko-oppimisympäristöissä tai ASP-pohjaisissa opetusmenetelmissä on kuitenkin panostet-tava nuorten henkilökohtaiseen ohjaukseen.fi
dc.description.abstractPäivi Ryynänen (2017). liimalitku.blogspot.com – Experiences of how exercise blog writing effects one’s sport activity and improving well-being in students of vocational training. Faculty of Sport and Health Science, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Sports Pedagogy, 80 pp., 5 appendices. The importance of maintaining one’s physical, social and psychological well-being and one’s working capacity has risen in the modern society. At social level, the wellness of workers should not be neglected in the pursuit of prolonging working careers. Well-being cannot be achieved solemnly by using health services. On the contrary, wellness is equally every individual’s re-sponsibility as it is the institution’s responsibility. On an individual level, one is primarily accountable for improving one’s performance by choos-ing beneficial habits and ways of life. Decisions related to diet, exercise, drugs, sleep and rest depend mainly on the individual. On the other hand, though, it should also be stated that exter-nal factors, such as school, work places or any other institutions, should not exhaust one’s ener-gies or cause health risks. There’s plenty of information available concerning the maintenance of a stable working capacity, but it is to question whether people know how to apply this infor-mation to daily life. The purpose of this thesis was to figure out the impact of the use of an exercise blog to physical activity and the functionality of an exercise blog as a pedagogical method in vocational school. In addition, another objective of this thesis was to improve the course of Work ability into a better functioning study module. This research was mainly qualitative in its nature. The thesis’s in science-philosophical point of view contains elements from process analysis, participative research as well as from develop-ment research. Materials such as exercise blogs, TIMMI questionnaires and the course feedback yielded by students of the Work ability -course were used as the research material. The follow-up questionnaire used semi structured interviewing method. The main themes became the influ-ence of an exercise blog on physical activity, the practice of writing an exercise blog and the use of an exercise blog as a pedagogical instrument in the Work ability –course. Theory based anal-ysis method was used in the analysis of the research material. The results of the research yielded that writing an exercise blog didn’t have an apparent connec-tion to the student’s level of physical activity. Students who participated in the research felt that writing an exercise blog was more of a duty related to the course rather than an inspirational instrument to do more sports. Those students who were motivated due to personal reasons prac-tised sports according to their personal plans. On the other hand, those students who were initial-ly not motivated to do sports or who were more dependent on external factors, such as the loca-tion or weather, didn’t practice sports at all or only very little. In the analysed group of students, only one student achieved to do exercise according to the national recommendations for exer-cise. Furthermore, the research manifested that writing an exercise blog is an adequate instrument for learning how to maintain and improve one’s health and well-being. It is to be emphasized though that online learning environments and ASP-based teaching methods manifest the requirement of supervision and guidance. With regard to young students, it is essential to invest in the guidance of individuals on a personal level.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikunta-aktiivisuus
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.otherliikuntablogi
dc.subject.othertyökyky
dc.subject.otherammattikoulu
dc.titleLiimalitku.blogspot.com : kokemuksia liikuntablogikirjoittamisen vaikutuksesta liikunta-aktiivisuuteen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ammatillisen perusopetuksen opiskelijoilla
dc.title.alternativeKokemuksia liikuntablogikirjoittamisen vaikutuksesta liikunta-aktiivisuuteen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ammatillisen perusopetuksen opiskelijoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704242050
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-04-24T11:16:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoammattikoululaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record