Show simple item record

dc.contributor.advisorLintunen, Taru
dc.contributor.advisorKuusela, Marjo
dc.contributor.authorVirta, Jukka
dc.date.accessioned2017-04-19T14:38:50Z
dc.date.available2017-04-19T14:38:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53630
dc.description.abstractTässä lisensiaatintyössä tarkastellaan vuorovaikutustaitojen harjoitteluun ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat liikunnanopettajien käsitykset vuorovaikutustaidoista sekä heidän kokemuksensa Gordonin vuorovaikutusmalliin perustuvien taitojen (aktiivinen kuuntelu, minäviestit, kaikki voittavat –menetelmä) soveltamisesta koulussa opettaja-oppilassuhteen näkökulmasta katsottuna. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat neljä liikunnanopettajaa, jotka osallistuivat vuoden (30 t) kestävään vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutukseen. Aineisto koostuu opettajien teemahaastatteluista ja yhdestä oppimispäiväkirjasta. Haastattelut tehtiin noin vuoden kuluttua täydennyskoulutuksesta. Aineiston analyyseissä pyrittiin tavoittamaan tutkittavien merkityksenantoja hermeneuttisen ajatuksen mukaisesti, jossa ymmärrys tutkittavasta kohteesta ja itsestä syvenee kehämäisesti teorian, aineiston sekä kriittisen itsereflektion ja ajattelun vuoropuhelussa. Opettajien käsitykset vuorovaikutustaidoista muodostivat moniulotteisen kokonaisuuden, jossa taidot ymmärrettiin tekniikoiksi, hyviksi tavoiksi, periaatteiksi, persoonaan liittyviksi ominaisuuksiksi ja vuorovaikutusta koskeviksi ihanteiksi. Käsitysten realistisuuden ja idealistisuuden välille syntyi jännite, jonka katson aiheutuvan vuorovaikutustaitojen taustalla olevien humanistisen psykologian ja humanistisen ihmiskuvan törmäämisestä opettajien arkielämän kokemusten kanssa. Opettajien kokemukset vuorovaikutustaitojen soveltamisesta jäsentyivät neljäksi opettaja-oppilassuhteen jännitteeksi. Ensimmäinen jännite syntyi neuvottelevan ja suoran vallankäytön välille. Toinen jännite tuli esille opetuksen ja opettaja-oppilassuhteen rakentamisen välisenä ristiriitana. Kolmas jännite muodostui ryhmän ja yksilön huomioimisen välille ja neljäs vuorovaikutuksen avoimuuden ja yksityisyyden välille. Täydennyskoulutuksessa opetettujen vuorovaikutustaitojen soveltaminen käytännön koulutyöhön toi esille opettaja-oppilassuhteen jännitteisyyttä ja haastoi kurssille osallistuneita liikunnanopettajia pohtimaan omakohtaisesti opettajuuden peruskysymyksiä, kuten vallankäyttöä ja sen eri tapoja sekä opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen rajoja. Gordonin vuorovaikutusmallin mukaisten vuorovaikutustaitojen humanistiseen ihmiskäsitykseen liittyvästä taustasta olisi vuorovaikutuskoulutuksissa tärkeätä olla tietoisia, ettei se muodostuisi esteeksi taitojen soveltamiselle tai oppimiselle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63, 46 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherSosiaaliset taidot
dc.subject.otherliikunnanopettajat – koulutus
dc.subject.otherhumanistinen psykologia
dc.subject.otheropettaja-oppilassuhde
dc.subject.otheropettajankoulutus
dc.subject.othertäydennyskoulutus
dc.titleLiikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia vuorovaikutustaidoista ja niiden soveltamisesta opettaja-oppilassuhteessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704192021
dc.type.ontasotLicentiate thesisen
dc.type.ontasotLisensiaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-04-19T14:38:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysohumanistinen psykologia
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysotäydennyskoulutus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.type.okmG3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright