Show simple item record

dc.contributor.advisorSume, Helena
dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorSimonen, Suvi-Tuulia
dc.date.accessioned2017-02-23T22:51:10Z
dc.date.available2017-02-23T22:51:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1674075
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53101
dc.description.abstractSuvi Simonen. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten nopean nimeämisen ja lukemisen taidot 1. ja 2. luokalla. Erityispedagogiikan pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2017. 57 sivua, 2 liitettä. Sisäkorvaistute on kuulon apuväline, jonka avulla saadaan kuuloaistimuksia ärsyttämällä kuulohermoa sähköisesti. Sisäkorvaistutteen avulla moni vaikeasti kuulovammainen lapsi pystyy omaksumaan puhutun kielen, mutta kehityksen tasossa on havaittavissa eroja. SI- lasten taitoprofiilit ovat yksilölliset, sillä esimerkiksi implantointi-iällä, fonologisella ja sa- nastollisella kehityksellä, auditiivisella ja visuaalisella muistilla sekä puheen ymmärtämisellä on yhteyttä SI-lasten lukemaan oppimisen prosessiin. Varhain implantin saaneet lapset ovat pärjänneet hyvin sanastotesteissä mutta fonologisia prosesseja ja nopeaa nimeämistä mittaa- vissa testeissä SI-lapset eivät ole yltäneet kuulevien ikäverrokkiensa tasolle. Lukutaidon taustalla olevista kognitiivisista taidoista alkavan lukutaidon ja erityisesti kirjaintuntemuksen kehitykseen vaikuttavat tutkimusten mukaan vahvimmin fonologinen tietoisuus ja fonologi- nen muisti sekä nopean nimeämisen taidot. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomenkielisten sisäkorvaistutteita käyttävien lasten nopean nimeämisen ja lukemisen suju- vuuden taidon kehitystä ensimmäisen ja toisen luokan aikana. Tutkimukseen osallistui kaksitoista sisäkorvaistutelasta. Yhdelläkään tutkituista SI – lapsista ei ollut liitännäisvammoja. Tutkituista SI-lapsista seitsemän kävi koulua tavallisella luokalla ja neljä kävi erityiskoulua ja yksi oli lähikoulussa pienluokalla. Tutkimusta varten nimeämisnopeutta arvioitiin yksittäisten kirjainten nimeämisen ja sanojen sarjallisen nimeä- misen tehtävillä (RAN). Lukemisen sujuvuutta arvioitiin Lukilasse luettavien sanojen osa- testillä, jossa tutkittavia pyydettiin lukemaan listalla näkyvät sanat niin nopeasti ja tarkasti kuin hän osaa. Lukemisen sujuvuutta arvioitiin myös käyttäen suomalaista sovellusta TOWRE-testin epäsanojen lukemisen osatestistä. Epäsanatesti toteutettiin toisen luokan ke- väällä. Tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttäen IBM SPSS Statistics 20 – ohjelmaa. Saatuja tuloksia verrattiin normiaineistoon nopean nimeämisessä ja lukusujuvuudessa. Tässä tutkimuksessa mukana olleiden SI-lasten nopean nimeämisen ja lukemisen suju- vuuden taidot eivät täyttäneet ikäodotuksia, vaikkakin lasten taitotasoissa oli havaittavissa suurta yksilöllistä vaihtelua. Viime aikoina on saatu viitteitä siitä, että kahta sisäkorvaistu- tetta käyttävien lasten kielelliset taidot ovat kehittyneet paremmin yhtä istutetta käyttäviin lapsiin verrattuna. Lisäksi lyhyt ensimmäisen ja toisen sisäkorvaistutteen käyttöönoton aika- väli näyttäisi olevan yhteydessä parempiin puhutun kielen tuloksiin. SI-lasten kielenkehitystä on vielä toistaiseksi tutkittu melko vähän. Tutkimukset ovat kuitenkin antaneet jo näyttöä siitä, että kuulovammaisen lapsen puheenkehityksen edistyminen on keskimäärin sitä nope- ampaa, mitä varhaisemmin lapsi on implantoitu. Lisätutkimusta tarvitaan erityisesti SI-lasten nimeämis- ja lukemisprosesseista ja siitä, mistä kognitiivisista ja kielellisistä osatekijöistä tämä prosessi koostuu.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (56 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersisäkorvaistute
dc.subject.otherkielen kehitys
dc.subject.otherlukemaan oppiminen
dc.subject.otherlukusujuvuus
dc.subject.othernopea nimeäminen
dc.titleSisäkorvaistutetta käyttävien lasten nopean nimeämisen ja lukemisen taidot 1. ja 2. luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702241516
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-02-23T22:51:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysosisäkorvaistutteet
dc.subject.ysokielellinen kehitys
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysonimeäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record