Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorNiemelä, Maria
dc.date.accessioned2016-10-31T15:20:24Z
dc.date.available2016-10-31T15:20:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1579091
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51751
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia ovat opetuksellisesti haasteelliset sosioemotionaalista tukea tarvitsevat oppilaat alakoulun 3. – 6. luokilla opettavien luokan- ja erityisopettajien kokemuksen mukaan. Lisäksi selvitettiin, miten opettajat (N=44) kokevat selviytyvänsä sosioemotionaalista tukea tarvitsevan oppilaan opettajana. Selviytymisen kokemuksessa mitattavat osa-alueet olivat opettaja-oppilassuhde, opettajan tarjoama sosioemotionaalinen tuki ja opettajan minäpystyvyys. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkossa täytettävän kyselylomakkeen avulla, ja aineisto analysoitiin tilastollisesti. Tulosten mukaan suurin osa opettajista arvioi oppilaan tuen tarpeen olevan yhdistelmä ulospäin suuntautuvasta ja tarkkaavuuden vaikeuksiin liittyvästä tuen tarpeesta, tai yhdistelmä sekä ulos- ja sisäänpäin suuntautuvasta, että tarkkaavuuden vaikeuksiin liitty-västä tuen tarpeesta. Ulospäin suuntautunut ja tarkkaavuuden vaikeuksiin liittyvä tuen tarve olivat yhteydessä opettaja-oppilassuhteen korkeaan konfliktiherkkyyteen. Erityisopettajat arvioivat opettaja-oppilassuhteen läheisemmäksi, ja oppilaalle tar-joamansa sosioemotionaalisen tuen positiivisemmin verrattuna luokanopettajiin. Opetta-jien arvioimat valmiudet sosioemotionaalista tukea tarvitsevan oppilaan opettamiseen ja tukemiseen olivat yhteydessä opettaja-oppilassuhteeseen, sosioemotionaaliseen tukeen ja minäpystyvyyteen. Opettajien saama koulutus sosioemotionaalista tukea tarvitsevien las-ten opetuksesta oli yhteydessä opettaja-oppilassuhteen korkeampaan läheisyyteen, sosio-emotionaaliseen tukeen ja minäpystyvyyteen. Itsehankittu tieto sosioemotionaalista tukea tarvitsevista oppilaista oli yhteydessä korkeampaan opettaja-oppilassuhteen läheisyyteen ja tarjottuun sosioemotionaaliseen tukeen. Positiiviset kokemukset sosioemotionaalista tukea tarvitsevista oppilaista olivat yhteydessä korkeampaan opettaja-oppilassuhteen lä-heisyyteen, sosioemotionaaliseen tukeen ja opettajan minäpystyvyyteen, sekä alhaisempaan konfliktiherkkyyteen.Tulosten perusteella voidaan arvioida, että erityisesti ulospäin suuntautunut ja tarkkaavuuden vaikeuksiin liittyvä sosioemotionaalisen tuen tarve voivat olla riski myönteisen opettaja-oppilassuhteen muodostumiselle. Opettajien täydennyskoulutukseen tulisi panostaa entistä enemmän, jotta opettajien korkeaa minäpystyvyyttä sosioemotionaalista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opettamiseen ja tukemiseen liittyen voitaisiin edistää ja näin mahdollistettaisiin entistä paremmin positiivinen vuorovaikutus opettajan ja sosioemotionaalista tukea tarvitsevan oppilaan välillä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleOppilaan sosioemotionaalisen tuen tarve ja opettaja-oppilassuhde, opettajan minäpystyvyys ja opettajan tarjoama sosioemotionaalinen tuki : alakoulun 3. - 6. -luokkien opettajien näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610314502
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2016-10-31T15:20:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysovarmuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record