Show simple item record

dc.contributor.advisorHuotari, Pertti
dc.contributor.authorMäkäläinen, Sakari
dc.contributor.authorNurminen, Janne
dc.date.accessioned2016-10-10T16:48:47Z
dc.date.available2016-10-10T16:48:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575986
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51580
dc.description.abstractMäkäläinen, S. & Nurminen, J. 2016. Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen yhteys koulumenestykseen 9.-luokkalaisilla. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 68s. Useat aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet liikunnan hyötyjä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Lisäksi liikunnan harrastamisella, hyvällä fyysisellä kunnolla sekä monipuolisilla liikuntataidoilla on todettu olevan positiivisia yhteyksiä oppimiseen ja koulumenestykseen. Aiempi tutkimus ei ole kuitenkaan vertaillut fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja motoristen taitojen yhteyttä kouluaineisiin samalla aineistolla. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella yhdeksäsluokkalaisten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen yhteyttä koulumenestykseen äidinkielessä, matematiikassa ja A1-kielessä. Tutkimuksen otanta koostui 1272 (653 poikaa ja 619 tyttöä) oppilaasta. Aineisto on kerätty Opetushallituksen liikunnan oppimistulosarvioinnissa vuonna 2010. Tässä tutkimuksessa käytettiin kyselyillä kerättyä tietoa oppilaiden kouluarvosanoista ja fyysisen aktiivisuuden määrästä sekä objektiivisesti mitattuja kunto- ja liikehallintatestien tuloksia. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimella sekä lineaarisella regressioanalyysilla. Fyysinen kunto, motoriset taidot ja fyysinen aktiivisuus olivat positiivisessa yhteydessä etenkin äidinkielen ja matematiikan arvosanaan sekä tytöillä että pojilla. Yhteys A1-kielen arvosanaan jäi kuitenkin muita oppiaineita selvästi heikommaksi. Tytöillä fyysinen kunto, motoriset taidot ja fyysinen aktiivisuus selittivät paremmin oppiaineiden kouluarvosanojen vaihtelua kuin pojilla. Tytöillä korkein selityaste havaittiin matematiikan arvosanassa ja pojilla äidinkielen arvosanassa. Fyysinen kunto selitti parhaiten koulumenestystä molemmilla sukupuolilla. Tämän tutkimuksen mukaan liikunnan osatekijöillä havaittiin positiivinen yhteys koulumenestykseen. Tutkittujen muuttujien ja koulumenestyksen välinen yhteys ei oppimisprosessien monimuotoisen luonteen vuoksi ole kuitenkaan kovin vahva. Monipuolinen koululiikunta tavoittaa jokaisen nuoren luoden mahdollisuuksia toimintakyvyn ja taitojen kehittämiseen, millä on fyysistä aktiivisuutta lisäävä vaikutus. Tämä tutkimus vahvistaa aiempia tutkimustuloksia siten, että nuoruuden liikunnallinen elämäntapa tukee terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös nuoren koulumenestystä.fi
dc.description.abstractMäkäläinen, S. & Nurminen, J. 2016. Connection of physical activity, physical fitness and motor skills to academic achievement on 9th graders. Department of Physical Education, University of Jyvskylä, Master´s Thesis of Sports Pedagogy, 68pp. Several previous studies have shown the benefits of physical activity on human health and well-being. In addition, through exercise, good physical fitness, as well as a multitude of sports skills have been found to have positive links with learning and school success. However previous research has not yet compared the correlation between the academic achievements and physical activity, physical fitness and motor skills in one group. This Master´s Thesis aims to examine the association of physical activity, physical fitness and motor skills of ninth-graders to their success in three school subjects; Finnish language, mathemathics and A1-level foreign language. In addition, the correlation between these factors and school grades are examined using linear regression analysis. The sample consists of 1272 (653 boys and 619 girls) students throughout Finland. The data is collected and implemented by the Finnish National Board of Education. In this study, the data collected from surveys is used to examine the information of students’ school grades as well as the amount of physical activity and results of physical tests. Associations between the variables are examined with the Pearson correlation coefficient and linear regression analysis. Physical activity, physical fitness and motor skills had a positive association with Finnish language and mathemathics in particurlar, with both boys and girls. However, the association to A1-level foreign language was clearly weaker. With girls the physical activity, physical fitness and motor skills explained the variation in school grades better than with boys. With girls, the strongest coeifficient of determination was noticed to be with mathematics grade, and with boys with Finnish language grade. For boys and girls, the strongest association to academic achievement was noticed with physical fitness. This study shows that elements of physical activity have a positive association to academic achievement. The association between the studied variables and the academic achievement is not strong because of complex learning process. Versatile physical education reaches every young creating opportunities to develope physical competence and skills, which has the effect of increasing physical activity. This study confirms previous research results that the youth active lifestyle supports not only health and well-being, but also adolecents academic achievement.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherfyysinen kunto
dc.subject.othermotoriset taidot
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.subject.otheroppiminen
dc.titleFyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen yhteys koulumenestykseen 9.-luokkalaisilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610104319
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-10-10T16:48:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysofyysinen kunto
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record