Show simple item record

dc.contributor.advisorUusitalo, Outi
dc.contributor.authorKokkonen, Tuula
dc.date.accessioned2016-02-25T14:19:08Z
dc.date.available2016-02-25T14:19:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523112
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48943
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kuluttaja toimii hakeutuessaan vaativaan leikkaukseen. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kuluttajan motivaatioita, emooti-oita ja vaikeita valintoja lihavuusleikkauksen ostopolulla. Tutkimuksen teoreettisena taustana toimivat kuluttajan ostopäätösprosessiin, erityisesti konstruktiiviseen päätös-prosessiin sekä emootioihin liittyvät teoriat ja aiempi tutkimus. Ylipainoiseen kuluttajaan, lihavuusleikkaukseen sekä terveyspalvelujen valintaan liittyvät tiedot ja teoriat muodos-tavat ostopolun maiseman. Tutkimuksessa haastateltiin 17 suomalaista kuluttajaa, joille oli suoritettu lihavuusleik-kaus. Haasteltaviksi valittiin sekä julkisen terveydenhuollon että yksityissairaaloiden asi-akkaita. Tutkimusstrategiaksi valittiin laadullinen tutkimusmenetelmä sekä aineiston ke-ruun että aineiston analysoinnin osalta. Aineiston keruu suoritettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jonka antia täydennettiin ostopolkua kuvaavalla visualisointitehtä-vällä. Analyysi nojasi aineistolähtöiseen induktiiviseen päättelyyn. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että leikkaukseen hakeutumisen taustalla ovat sekä ter-veydelliset että sosio-kulttuuriset syyt. Prosessin käynnistävänä tekijänä toimi toisen on-nistujan esimerkki tai terveydenhoitohenkilökunnan antama suositus. Ostopolun alku on negatiivisten emootioiden sävyttämä: kuluttaja tuntee syyllisyyttä ja häpeää. Tieto uu-desta ratkaisusta herättää positiivisia emootiota, toivoa ja helpotusta. Leikkaukseen val-mistauduttaessa tasapainotellaan pelon ja toivon välillä. Prosessin lopuksi koetaan pää-sääntöisesti positiivisia emootioita, kuten iloa ja ylpeyttä. Tutkimuksen tulokset osoittavat jonkin verran eroja julkisen ja yksityisen hoitopolun välillä, erityisesti prosessin kestoon ja kuluttajan aktiivisuuden määrään liittyen. Molempien palveluntarjoajien leikkaamat kuluttajat olivat kuitenkin kokonaisuudessaan tyytyväisiä lopputulokseen. Prosessin ku-luessa ilmenneet epäkohdat eivät kanavoituneet reklamaatioiksi. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että lihavuusleikkauksen lääketieteellisten kriteerien ohella kuluttajalle merkityksellisiä ovat sosiaaliset ja kulttuuriset vaikuttimet. Ostopolku on konstruktiivinen prosessi, joka herättää vahvoja, keskenään ristiriitaisia emootiota ja sisältää fyysisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin riskeihin liittyviä vaikeita valintoja.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.otherostopäätösprosessi
dc.subject.otheremootiot
dc.subject.othertrade-off
dc.subject.otherterveyspalvelut
dc.subject.otherliha-vuusleikkaus
dc.subject.otherylipaino
dc.title"Nyt nää läskit lähtee" : lihavuusleikkaukseen hakeutuminen kuluttajan ostopolkuna
dc.title.alternativeLihavuusleikkaukseen hakeutuminen kuluttajan ostopolkuna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602251703
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2016-02-25T14:19:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysoostopäätökset
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoterveyspalvelut
dc.subject.ysolihavuus
dc.subject.ysoylipaino
dc.subject.ysoleikkaushoito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record