Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorUkkonen, Juha
dc.date.accessioned2015-06-17T14:31:46Z
dc.date.available2015-06-17T14:31:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476203
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46358
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Ukkonen, Juha. 2015. Opettajien kokemuksia liikunnallisesti lahjakkaasta oppijasta inklusii-visessa liikunnanopetuksessa. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväkylän yliopisto, 40 s.,1 liite. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka opettajat kokevat liikunnallisesti lah-jakkaan oppijan inklusiivisessa liikunnanopetusryhmässä. Samalla selvitettiin, miten opettajat määrittelevät lahjakkuuden ja inkluusion. Inkluusiota liikunnan opetuksessa tarkasteltiin eri-laisten oppijoiden näkökulmasta, sillä perustuslaissa ja perusopetuslaissa taataan oppijoille yhtäläiset oikeudet kykyjensä mukaiseen opetukseen Tutkimus tehtiin laadullisena, kvalitatiivisena, tutkimuksena, jonka tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimukseen haastateltiin neljää liikuntaa vuosi-luokilla 4 – 9 opettavaa opettajaa, joiden opettajakokemukset vaihtelivat 5 ja 29 vuoden välillä. Tutkimus osoitti, että haastatelluilla opettajilla oli kokemusta inklusiivisesta liikunnan opetus-ryhmistä. He määrittivät lahjakkuuden oppimisena ja inkluusion integraationa. Inklusiivisessa opetusryhmässä tasoerot ovat suuria ja lahjakkaimmat jäävät usein vaille taitotasonsa mukaista liikunnanopetusta. Opettajat kokivat, että lahjakkaimpien oppijoiden toiminnan suunnittelu liikuntatunneilla jäi vähäisemmäksi, koska painopiste suunnittelussa oli heikompien oppijoiden tukemisessa. Eriyttämisen katsottiin tuovan tasoryhmät liikunnan opetukseen. Tutkimus onnistui tuomaan esille, että lahjakkaitten oppijoiden opetuksessa on puutteita in-klusiivisessa liikunnanopetuksessa. Jatkotutkimuksena tehtävä tutkimustyö tulee olemaan haastava, koska lahjakkuuden korostaminen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ei ole yleistä. Jatkotutkimuksen teemaksi tutkimuksessa esitetään kysymys: Tukeeko suomalainen pe-ruskoulu lahjakkuuksia? Avainsanat: inkluusio, lahjakkuus, liikunnallinen lahjakkuusfi
dc.description.abstractABSTRACT Ukkonen, Juha. 2015. Teachers’ experiences about the pupils with an exceptional giftedness in sports in inclusive physcal education in comprehensive school. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s Thesis of Sports Pedagogy. 40 pp. 1 appendices. This thesis sets out how teachers experience the pupils with an exceptional giftedness in sports in inclusive physical education. At the same time was set out how teachers specify terms giftedness and inclusion. The specification of the giftedness presents the theories of giftedness of Renzulli, Gardner, Tannenbaum and Gagné. Inclusion in PE was introduced by the point of view of the pupils with special needs according to the Finnish Constitution and the Basic Education Act that guarantee the equal rights to every pupil to have education by his own abilities. The research material to this qualitative thesis was collected by four half structured theme in-terviews. Four physical education (PE) teachers were interviewed for this thesis. Their PE teacher experiment varies from 5 to 29 years. The results of this thesis showed that the all interviewed teachers had experiences of the in-clusive classes in PE. The teachers specified giftedness as learning and inclusion as integration. It was shown that there were great differences of the abilities between the pupils in the inclusive classes and the pupils with the giftedness in PE didn’t get the education on their own level. The teachers saw that there was less planning of the activities of the most talented pupils in the inclusive PE lessons because the main point there was to support the pupils with weaker skills. The ability grouping was seen to bring the level groups in PE lessons. This thesis succeeded to carry out that there are some missing points in teaching the giftedness pupils in the inclusive PE lessons. The further research will be challenged because it is not common to highlight giftedness in Finnish education organization. The theme of the further research can be set by a question: Does Finnish comprehensive school support giftedness pupils? Keywords: inclusion, giftedness, giftedness in sportsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (46 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherinkluusio
dc.subject.otherlahjakkuus
dc.subject.otherliikunnallinen lahjakkuus
dc.titlePeruskoulun liikunnanopettajien kokemuksia liikunnallisesti lahjakkaasta oppijasta inklusiivisessa liikunnan opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506172366
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-06-17T14:31:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysolahjakkuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppilaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record