Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorNuttunen, Elvira
dc.date.accessioned2015-05-18T08:32:15Z
dc.date.available2015-05-18T08:32:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473651
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45923
dc.description.abstractNuttunen, Elvira. ”Yritän samalla toimia aallonmurtajana”. Opettajien kokemuksia toi- mimisesta yksityisen lastensuojelulaitoksen koulussa. Erityispedagogiikan pro gradu- tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2015. 100 sivua. Yksityisen lastensuojelulaitoksen koulussa työskentelevien opettajien ko- kemuksia opettajuudesta ei ole aiemmin tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa opettajuudelle annettuja erilaisia merkityksiä ja kokemuksia yksityisessä las- tensuojelulaitoksen koulussa koulukäytänteiden ja oppilaiden kautta. Tämä on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin teemahaastatte- luna. Aineiston keruu toteutettiin haastatteluina, suurin osa sähköpostihaastatteluina. Haastatteluihin vastasi viisi (5) opettajaa ympäri Suomea. Opettajista neljä (4) työsken- telee yksityisen lastensuojelulaitoksen koulun opettajana ja yksi (1) toimii opettajana yksityisen perhekodin koulussa. Osallistujat vastasivat haastattelukysymyksiin, jotka oli jaoteltu kolmen eri teemaan; opettajuuteen, kouluun ja oppilaisiin. Tutkimusote oli fe- nomenologinen ja aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Oppilaiden kouluun tulon syyt voidaan jakaa kahteen: yksilön koulukäyn- nin ongelmiin ja aikuisten kyvyttömyyteen vastata oppilaan tarpeisiin. Koulukäytäntei- den erityisyys, kuten eriyttäminen ja yksilöllistäminen muodostuivat tekijöiksi, jotka mahdollistivat oppilaiden moninaisiin tarpeisiin vastaamisen ja peruskoulun loppuun suorittamisen. Koulunkäynti oli kokonaisvaltaista, koska nuoret asuivat ja opiskelivat samassa paikassa. Opettajat pyrkivät erilaisissa rooleissaan keskeiseen päämäärään; tavoitteena oli saada nuori sopeutumaan itsenäisenä, ajattelevana ihmisenä osaksi yh- teiskuntaa ja kasvatuksellinen osuus oli korostuneempi. Eettiset kysymykset nousivat usein esille yksityisen lastensuojelulaitoksen opettajan työssä. Voidaan todeta, että haastatteluissa esiin tullut metafora opettajasta ”aal- lonmurtajana” kiteyttää kaikkien haastateltavien kokemukset opettajan tärkeimmästä tehtävästä näissä kouluissa. Koulussa opettajuus ja koulukäytänteet olivat kokonaisval- taisia. Hakusanat: Opettajuus, yksityisen lastensuojelulaitoksen koulu, opetuksen eriyttäminen, opetuksen yksilöllistäminen, pedagogiset ratkaisut, erityinen tuki, huostaanottofi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (103 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherOpettajuus
dc.subject.otheryksityisen lastensuojelulaitoksen koulu
dc.subject.otheropetuksen eriyttäminen
dc.subject.otheropetuksen yksilöllistäminen
dc.subject.otherpedagogiset ratkaisut
dc.subject.othererityinen tuki
dc.subject.otherhuostaanotto
dc.title"Yritän samalla toimia aallonmurtajana" : opettajien kokemuksia toimimisesta yksityisen lastensuojelulaitoksen koulussa
dc.title.alternativeOpettajien kokemuksia toimimisesta yksityisen lastensuojelulaitoksen koulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505181876
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-05-18T08:32:16Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysolastensuojelulaitokset
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysohuostaanotto
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record