Show simple item record

dc.contributor.authorHäkkinen, Marianne
dc.date.accessioned2014-06-18T04:15:31Z
dc.date.available2014-06-18T04:15:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1437695
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43768
dc.description.abstractHäkkinen, Marianne. FYSIIKKA PERUSOPETUKSEN KUUDESLUOKKALAISTEN KOKEMANA. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2014. 86 sivua. Tutkimusaiheena oli perusopetuksen kuudesluokkalaisten kokema fysiikan opetussuun-nitelma. Oppilaiden kokema opetussuunnitelma eroaa virallisesta ja opettajan toteutta-masta opetussuunnitelmasta. Siihen perehtyminen avaa oppilaan kokemusta. Koetun opetussuunnitelman nähdään suodattuvan ja muotoutuvan monitasoisen opetussuunni-telmamallin kautta ja sitä tavoiteltiin sen yksilölähtöisten säätelytekijöiden kautta: muun muassa tunteet, asenteet, uskomukset sekä minäkäsitys säätelevät oppilaan kokemusta opetussuunnitelmasta. Tutkimukseen osallistui 24 keskisuomalaista kuudesluokkalaista oppilasta. Laadullisen tutkimuksen aineistona käytettiin oppilaiden kirjoitelmia ja piir-roksia. Aineiston analyysi oli kategorisoivaa ja kvantifioivaa sisällönanalyysia narratii-visessa kehyksessä. Tutkimus on kokemusten tutkimista ja osa opetussuunnitelmatut-kimusta. Se nojaa fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. Tutkimuksessa kuvataan, miten oppilaat asennoituivat fysiikkaan, minkälaisia uskomuksia heillä oli fysiikasta, sen opetuksesta ja oppimisesta sekä minkälaisia käsi-tyksiä oppilailla oli itsestään fysiikan oppijoina. Asenteiden osalta tutkimus avaa tuntei-den suuntaa asenteiden taustalla sekä oppilaiden kokemaa fysiikan merkityksellisyyttä ja vaikeutta tai helppoutta. Pojat suhtautuivat tyttöjä positiivisemmin fysiikkaan ja kokivat sen tarpeellisena, kun taas tytöt eivät kokeneet fysiikkaa tärkeäksi tai tarpeelliseksi elämässään. Sekä tytöillä että pojilla oli positiivinen minäkäsitys fysiikan oppijoina. Koettu opetussuunnitelma avaa reittejä kehittää fysiikan opetusta ja opetussuunnitelmaa. Tämän tutkimuksen perusteella luonnontieteille ominaiset kokeelliset työtavat ovat mieluisia. Niiden kehittäminen autenttista oppimista tukevaksi erityisesti tyttöjen osalta saattaisi lisätä fysiikan merkityksellisyyden kokemusta ja halua elinikäiseen oppimiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoettu opetussuunnitelma
dc.subject.othertunteet
dc.subject.otherasenteet
dc.subject.otheruskomukset
dc.subject.otherminäkäsitys
dc.subject.otherperusopetus
dc.subject.otherfysiikka
dc.titleFysiikka perusopetuksen kuudesluokkalaisten kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406182070
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-06-18T04:15:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysouskomukset
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysofysiikka
dc.subject.ysokoululaiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record