Show simple item record

dc.contributor.authorJumpponen, Matti
dc.date.accessioned2014-05-08T08:23:54Z
dc.date.available2014-05-08T08:23:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1434460
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43339
dc.description.abstractKoulu ja media ovat yhdessä merkittäviä osallisia lasten ja nuorten arjessa. Jatkuvan kehityksen mukanaan tuomat muutokset viestinnässä ja opetuksessakin asettavat haasteita kouluille. Samalla opettajilta odotetaan vastausta ajan haasteisiin. Mediakasvatus sekä tieto- ja viestintätekniikka ovat tulleet pienin askelin osaksi koulun arkea viime vuosikymmenien aikana. Paljon työtä on tekemättä, jotta mediakasvatus saa kouluissa ja tulevien opettajien koulutuksessa, aseman, joka sille nykykulttuurissa kuuluu. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) mediakasvatus huomioidaan muutamissa oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa. Valtioneuvosto on antanut 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta, jonka pohjalta on käynnistynyt uuden opetussuunnitelman perusteiden valmistelu. Kehitteillä olevan opetussuunnitelmauudistuksen myötä monilukutaidon, mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisäämiseen kouluissa ollaan kiinnittämässä huomiota; ne ollaan liittämässä kiinteäksi osaksi koulutyötä ja opetusta. (OPH 14.11.2012). Pro gradu-tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia käsityksiä ja käyttökokemuksia viidesluokkalaisilla lapsilla on digitaalisista medioista. Samalla kartoitan lasten uosimia medialähteitä ja -sisältöjä, sekä ajankäyttöä. Tarkastelen myös vanhempien käsityksiä ja tietoisuutta lastensa medioiden käytöstä. Tutkielmani on laadullinen tutkimus ja otteeltaan fenomenografinen. Teoreettinen viitekehys rakentuu aihepiiriin liittyvien olennaisista käsitteistä, opetussuunnitelmakatsauksesta sekä aiempien tutkimusten esittelystä. Tutkimusaineisto koostuu kyselyistä lapsille (75 vastaajaa) ja vanhempainkyselystä (25 vastaajaa). Tutkimustulosten mukaan viidesluokkalaisilla on vahva päivittäinen side medialähteiden ja -sisältöjen kanssa, joiden läsnäolo on diginatiiveille arkipäiväinen itsestäänselvyys. Lasten käsitykset tiivistyvät medialähteet, mediasisällöt, tietotulva, kriittinen suhtautuminen ja turvallisuus -teemojen ympärille. Lasten medioihin käyttämä aika mukailee aiempien tutkimusten tuloksia sekä annettuja suosituksia. Vanhemmat ovat hyvin selvillä lastensa mediankäytöstä kaikin puolin. He näkevät lastensa tavoin erilaisten medioiden kuuluvan lasten arkeen, joskin mediankäytön pelisäännöistä ja valvonnasta tulee sopia yhdessä lasten kanssa. Vanhemmat myös rajoittavat lastensa mediankäyttöä, mikäli se syö aikaa lasten velvollisuuksilta.fi
dc.description.abstractThe school and the media play an important role in the everyday life of children and young people. The changes in communications and education brought about by constant development set challenges for schools, while answers to the challenges of the times are sought from teachers. Slowly during the past few centuries, media education and ICT have become part of the everyday at schools. Much remains to be done for media education to take a role in schools and teacher education similar to that it occupies in modern culture. In the national core curriculum for basic education (2004), media education is given some attention in a number of subjects and cross-curricular themes. The Government has on 28 June 2012 issued a decree on the national objectives and distribution of teaching hours in basic education, based on which preliminary work on the new national core curriculum has been launched. With the ongoing curriculum development, more focus will be placed on developing multi-literacy, media education and the use of information and communication technologies in teaching; they will be made an integral part of school work and teaching (National Board of Education, 14 November 2012). My pro gradu thesis discusses fifth-graders' notions and use experiences of digital media. I also chart media sources and contents popular among children, and their time use. I as well take a look at how parents feel about, and are aware of, their children using these media. My thesis is qualitative and phenomenographic in nature. The theoretical framework consists of some relevant key concepts, a curriculum review, and presentation of earlier studies. The research material comprises surveys for children (75 respondents) and a parent survey (25 respondents). The research results suggest that fifth-graders have a strong daily bond with media sources and contents. For digital natives, their existence is a fact of the everyday. Children's concepts focus around the themes of media sources, media contents, information overflow, critical attitude, and safety. The time children spend on these media is concurrent with previous studies and recommendations given. Parents are well aware of all aspects of how their children use media. Like their children, they also consider that a range of media are part of the everyday life of children, though the rules of how media can be used and this use monitored should be set together with children. Furthermore, parents also limit their children's media use, if it takes away too much time from children's duties and obligations.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherViidesluokkalainen
dc.subject.otherdigitaalinen media
dc.subject.otherkäsitykset
dc.subject.otherkäyttökokemukset
dc.subject.othermonilukutaito
dc.subject.othermedialukutaito
dc.subject.othermediakasvatus
dc.titleViidesluokkalaisten digitaalisiin medioihin liittyviä käsityksiä ja käyttötottumuksia : "alakoululainen on oikea media-ahmatti"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405081641
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-05-08T08:23:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysouusmedia
dc.subject.ysomediakulttuuri
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysokäyttäjäkokemus
dc.subject.ysomedialukutaito
dc.subject.ysomediakasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record