Sosiaalisen median hyödyntäminen suusanallisessa e-markkinoinnissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lax, Antti
dc.date.accessioned 2011-03-03T06:37:13Z
dc.date.available 2011-03-03T06:37:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26627
dc.description.abstract Lax, Antti Sosiaalisen median hyödyntäminen suusanallisessa e-markkinoinnissa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 26 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin -tutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Tässä tutkimuksessa tutkitaan sosiaalista mediaa ja suusanallista e-markkinointia kirjallisuuskatsauksen avulla. Tarkoituksena on selvittää miten aiheeseen liittyviä käsitteitä on määritelty kirjallisuudessa, sekä pyrkiä löytä-mään käsitettä parhaiten kuvaavat määritelmät. Samalla tutkitaan miten sosiaa-lista mediaa voidaan hyödyntää suusanallisessa markkinoinnissa. Aluksi tutkimuksessa perehdytään sosiaalisen median käsitteeseen sekä muihin siihen liittyviin käsitteisiin, joiden kautta sosiaalinen media määritellään. Tässä tutkielmassa käytetään sosiaalisesta mediasta määritelmää, jonka mukaan se rakentuu kolmesta osa-alueesta: Yhteisöstä, sisällöstä ja Web 2.0-teknologioista. Näistä osa-alueista erityisesti sisällöllä on merkittävä rooli sosiaalisessa medias-sa. Suusanallista markkinointia käsittelevässä osuudessa käsitellään sen kolmea eri sähköistä ilmenemismuotoa: Viraalimarkkinointia, buzz-markkinointia sekä Word-of-Mouth-markkinointia. Vaikka näillä kolmella markkinointitekniikalla on yhtäläisyyksiä, niillä on myös paljon eroja. Näitä eroja tarkastellaan tutkiel-massa tarkemmin vertailemalla eri markkinointikeinojen tapaa välittää suu-sanallista viestiä eteenpäin. Tutkielmassa myös perehdytään hieman siihen, miten elektronista suusanallista markkinointia voidaan toteuttaa tehokkaasti, ja miten sitä on hyödynnetty käytännössä sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa selvisi, että sosiaaliselle medialle ei ole muodostunut vielä yhtä hyvää ja kattavaa määritelmää, ja että monet tutkijat määrittelevät sen kukin omalla tavallaan. Tämä voi selittyä osittain sosiaalisen median yhä kehittyvästä luonteesta. Aiempien määritelmien joukosta on kuitenkin löydettävissä selkeitä yhteisiä teemoja, kuten käyttäjien tuottama sisältö, joka esiintyi kaikissa tut-kielmassa käytetyissä lähteissä. Tutkimuksessa havaittiin myös tiettyjä yhtäläi-syyksiä erilaisten viraalien markkinointistrategioiden sekä esimerkkeinä käytet-tyjen markkinointikampanjoiden välillä, mikä vahvistaa esitettyjen teorioiden uskottavuutta. en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Word-of-Mouth-markkinointi en
dc.subject.other suusanallinen markkinointi en
dc.subject.other viraalimarkkinointi en
dc.subject.other buzz-markkinointi en
dc.subject.other sosiaalinen media en
dc.subject.other Web 2.0 en
dc.subject.other yhteisötuotanto en
dc.subject.other e-markkinointi en
dc.title Sosiaalisen median hyödyntäminen suusanallisessa e-markkinoinnissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103031846
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record