Naisliikunnanopettajien kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä työelämässä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sirainen, Sanna
dc.date.accessioned 2010-09-14T10:33:58Z
dc.date.available 2010-09-14T10:33:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1135760
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24995
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella työssä olevien naisliikunnanopettajien kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millaisia piirteitä näiden taitojen käyttöön koulun arjessa liittyy. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen, ja sen tieteenfilosofisena lähtökohtana oli fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa. Tutkimusaineisto kerättiin viiden naisliikunnanopettajan teemahaastattelulla tammi-helmikuussa 2009. Haastateltavat olivat iältään 31–34-vuotiaita, ja työssäolovuosia heille oli kertynyt neljästä seitsemään. Haastattelut kestivät 54–80 minuuttia ja litteroitua tekstiä niistä kertyi yhteensä 99 sivua. Haastatteluaineiston analyysi toteutettiin Eskolan ja Vastamäen (2007) vaiheittain etenevän analyysin mukaisesti. Tutkimuksessa tarkasteltuja, Saloveyn ja Mayerin (1990) määrittelyyn pohjautuvia, tunnetaitoja olivat omien ja toisten ihmisten tunteiden tunnistaminen sekä omien tunteiden säätely. Tutkimuksessa käsitellyt vuorovaikutustaidot perustuivat puolestaan Gordonin (1979) esittelemään toimivien ihmissuhteiden malliin. Näitä taitoja olivat eläytyvä kuuntelu, minäviestit ja ongelmanratkaisumenetelmät. Tutkimukseen osallistuneet liikunnanopettajat olivat opiskelleet edellä mainittuja tunne- ja vuorovaikutustaitoja järjestelmällisesti liikunnan aineenopettajakoulutukseen kuuluvalla kurssilla vuonna 2001. Tutkimus osoitti, että naisliikunnanopettajat näkivät tunne- ja vuorovaikutustaidot tärkeänä osana liikunnanopettajan ammattitaitoa, sillä ne esimerkiksi paransivat heidän valmiuksiaan toimia ongelmallisissa vuorovaikutustilanteissa. Ajan ja omien voimavarojen puute sekä huoli auktoriteettiaseman heikkenemisestä vähensivät kuitenkin tunne- ja vuorovaikutustaitojen käyttöä liikunnanopettajien arjessa. Liikunnanopettajat olivat myös kohdanneet tilanteita, joissa esimerkiksi minäviestit eivät toimineet. Opiskeluaikaisen tunne- ja vuorovaikutuskurssin ansiosta liikunnanopettajat olivat tietoisia taidoista ja työelämän myötä he olivat konkreettisesti huomanneet tarvitsevansa niitä. Tässä tutkimuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytölle ominaiseksi piirteeksi osoittautuikin juuri tiedostaminen, mikä viittaa taitojen oppimisprosessin keskeneräisyyteen. Tunne- ja vuorovaikutustaidot eivät siis olleet vielä jäsentyneet luontevaksi osaksi liikunnanopettajien vuorovaikutuskäyttäytymistä. Tietoisuus taidoista synnytti liikunnanopettajille mahdollisuuden valita oma toimintatapa kussakin vuorovaikutustilanteessa. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen onnistunut soveltaminen käytäntöön herätti heissä tyytyväisyyden tunteita. Osa liikunnanopettajista koki syyllisyyden kaltaisia tunteita silloin, kun ei kyennyt hyödyntämään taitoja esimerkiksi kiireen tai stressin vuoksi.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tunnetaidot
dc.title Naisliikunnanopettajien kokemuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen käytöstä työelämässä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201009142566
dc.subject.ysa liikunnanopettajat
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa sosiaaliset taidot
dc.subject.ysa ammattitaito
dc.subject.ysa oppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.subject.method Laadullinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record