Show simple item record

dc.contributor.advisorLohvansuu, Kaisa
dc.contributor.authorFabritius, Sofia
dc.contributor.authorLehtonen, Tiina
dc.date.accessioned2023-06-28T09:20:41Z
dc.date.available2023-06-28T09:20:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88099
dc.description.abstractMatematiikka-ahdistus ilmenee jännittyneisyytenä ja huolestuneisuutena matematiikkaa kohtaan ja sen on todettu olevan yhteydessä heikkoihin matematiikan taitoihin. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää matematiikka-ahdistuksen ja –taitojen välisiä yhteyksiä kakkosluokkalaisten keskuudessa sekä suhteessa heidän vanhempiinsa. Tutkimuksessa kartoitettiin lasten matematiikka-ahdistuksen ja –taitojen välistä yhteyttä, lasten ja vanhempien matematiikkaahdistuksen ja sukupuolen merkitystä tässä yhteydessä sekä lasten ja vanhempien matematiikan taitojen välistä yhteyttä. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston EarlyMath-tutkimushanketta, jossa tutkitaan varhaisten matematiikan taitojen, motivaation sekä tunteiden kehitystä. Tutkimukseen osallistui 627 kakkosluokkalaista 47 keskisuomalaisesta koulusta, sekä 365 heidän vanhempaansa. Tutkimusaineisto koostuu sekä lasten että heidän vanhempiensa matematiikka-ahdistusta kartoittavista itsearviokyselyistä sekä matematiikan taitoja mittaavista testeistä. Aineistonkeruu 2.-luokkalaisten lasten osalta suoritettiin keväällä 2022 luokissa ryhmätestaustilanteiden muodossa. Myös vanhemmille järjestettiin ryhmätestauksia matematiikan taitojen kartoittamiseksi, ja vanhempien aineistonkeruu valmistui syksyllä 2022. Vain osa vanhemmista (n = 283) osallistui matematiikan taitojen testaukseen testaustilanteiden rajallisten järjestämismahdollisuuksien vuoksi. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin korrelaatioanalyysiä lapsen matematiikkaahdistuksen sekä -taitojen yhteyden sekä lapsen ja vanhemman matematiikan taitojen yhteyden selvittämisessä. Lapsen ja vanhemman matematiikka-ahdistuksen yhteyttä sekä sukupuolen merkitystä yhteyden kannalta selvitettiin χ²-testillä. Tulokset osoittivat, että mitä enemmän lapsella oli matematiikka-ahdistusta, sitä heikommat matematiikan taidot hänellä oli. Lasten ja vanhempien matematiikka-ahdistuksen väliltä ei puolestaan löytynyt merkitsevää yhteyttä riippumatta siitä, oliko lapsen ja vanhemman sukupuoli otettu huomioon vai ei. Lasten ja vanhempien matematiikan taidot olivat yhteydessä siten, että mitä paremmat taidot vanhemmilla oli, sitä parempia olivat myös lasten taidot. Tutkimus tukee aiempia havaintoja lasten korkean matematiikka-ahdistuksen yhteydestä heikkoihin matematiikan taitoihin. Tutkimus osoitti myös lapsen ja vanhemman matematiikan taitojen ilmentävän samansuuntaista yhteyttä. Tutkimus lisää myös tietoa matematiikka-ahdistuksen ilmiöstä suomalaisessa kulttuurissa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että isien ja äitien matematiikka-ahdistus ei siirry heidän lapsilleen. Kaikkien näiden yhteyksien sekä sukupuolen merkityksen selvittämiseksi tarvitaan kuitenkin vielä jatkotutkimusta matematiikkaahdistuksesta ja sen vaikutuksista oppimiseen.fi
dc.description.abstractMath anxiety is a feeling of tension and worry about mathematics and a negative correlation between math anxiety and math skills has been discovered. In this master’s thesis, the connection between math anxiety and math skills was investigated among second graders and in relation to their parents. This study investigated the connection between children’s math anxiety and math skills, the connection between children’s and their parents’ math anxiety and the effects of gender in that context, as well as the connection between children’s and parents’ math skills. The study is a part of the EarlyMath –project of the University of Jyväskylä, which focuses on the development of early math skills, motivation and emotions. 627 second graders from 47 schools in Central Finland participated in the study. The research data includes both the children’s and their parents’ math anxiety self-assessment questionnaires and tests of math skills. The data collection of second graders was completed in the spring of 2022 in group testing situations. Parents’ math skills were also tested in group testing situations, and the parents’ data collection was completed in autumn 2022. Only part of the parents (n = 283) participated in the testing of math skills due to the limited possibilities of organising the testing situations. To investigate the relation between child’s math anxiety and math skills as well as to examine the relation between the child’s and the parent’s math skills, correlation analysis was used as a data analysis method. Moreover, χ²-test was used to examine the connection between the child’s and parent’s math anxiety and the significance of gender in the connection. According to the results, there is a moderate negative correlation between child’s math anxiety and math skills. However, the results did not find a significant connection between children’s and parents’ math anxiety with or without taking into account the gender of parents and children. Instead, a weak positive connection was found between the children’s and parents’ math skills. This study supports the previous findings showing the negative correlation between math anxiety and math skills. The study also indicated that there is a parallel connection between children’s and parents’ math skills. This study increases the knowledge about math anxiety in Finnish primary school. Based on the results of this study, it can be concluded that fathers’ and mothers’ math anxiety does not pass down to their children. However, further research is needed to clarify all these connections and the effect of math anxiety generally on learning. Key words: math anxiety, math skills, gender, intergenerational effectsen
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.subject.othermatematiikka-ahdistus
dc.subject.othermatematiikan taidot
dc.titleKakkosluokkalaisten lasten ja heidän vanhempiensa matematiikka-ahdistuksen ja -taitojen yhteydet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306284192
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoylisukupolvisuus
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoalakoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record