Show simple item record

dc.contributor.advisorSiljamäki, Mariana
dc.contributor.authorSaareks, Tiina
dc.date.accessioned2023-04-20T07:29:26Z
dc.date.available2023-04-20T07:29:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86467
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää fyysisen aktiivisuuden merkityksiä lukiolaisten koulu-uupumuksen ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkielmassa tarkasteltiin fyysisen aktiivisuuden merkitystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana sekä sitä, millainen fyysinen aktiivisuus edistää lukiolaisten hyvinvointia. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin toteutumiseen lukiolaisten keskuudessa. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa on piirteitä fenomenologis-hermeneuttisesta tieteenfilosofiasta. Opettajien haastattelut toteutettiin syksyllä 2022 hyödyntäen puolistrukturoitua haastattelurunkoa ja oppilaiden kokemuksia selvitettiin alkuvuodesta 2023 Webropol-ohjelmalla avoimien kysymyksien avulla. Lopullinen aineisto koostui neljästä lukion liikunnanopettajan haastattelusta sekä 30 lukio-opiskelijan avoimien kysymyksien vastauksista. Aineistot analysoitiin aineistolähtöisellä laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimus osoitti, että fyysisellä aktiivisuudella on merkittävä rooli lukiolaisten uupumuksen ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Fyysinen aktiivisuus edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaa jaksamista. Ainoastaan harvoissa tilanteissa fyysinen aktiivisuus koettiin uupumusta lisäävänä tekijänä. Tutkimuksen johtopäätös on, että fyysistä aktiivisuutta olisi hyvä sisältyä jokaiseen päivään vähintään liikuntasuositusten mukaisen määrän verran eli tunti päivässä. Hyödyt eivät varastoidu, joten lukiolaisia tulisi ohjata sisäistämään fyysinen aktiivisuus osaksi heidän päivärutiinejaan. Hyvinvointia edistävä ja koulu-uupumusta ehkäisevä fyysinen aktiivisuus on tekijälle mielekästä ja ottaa huomioon kokonaiskuormituksen.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to find out the significance of physical activity in preventing school burnout and promoting well-being of high school students. This thesis examined the importance of physical activity as the basis of comprehensive well-being of high school students, as well as the different forms of physical activity that contributes the well-being of the students. In addition, this study observes the factors that affect the realization of physical activity and well-being of high school students. The method used in the research is a qualitative research and it has features of phenomenological-hermeneutic philosophy of science. The material for this research was collected from high school teachers with semi-structured interviews in the fall of 2022. Students’ experiences were examined in January 2023 with Webropol -software using open-ended questions. The study material included four interviews and 30 answers to open-ended questions. The data were analyzed by data-oriented qualitative content analysis. This study shows that physical activity plays a significant role in preventing burnout and promoting well-being of high school students. Physical activity promotes the physical and mental well-being and improves the ability of coping. The study shows that only in few situations/cases physical activity can increase the feeling of exhaustion. The conclusion of the study is that it is important to include at least the recommended amount of physical activity every day, i.e., an hour a day. The benefits of the physical activity are not stored which is why high school students should be guided to make physical activity as a part of their daily routine. Physical activity that promotes well-being and prevents school burnout is meaningful for the students and takes into account the total workload.en
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkoulu-uupumus
dc.titleFyysisen aktiivisuuden merkitys lukiolaisten koulu-uupumuksen ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin edistämisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304202586
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysolukio
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright