Show simple item record

dc.contributor.advisorSoini, Markus
dc.contributor.authorErikkilä, Emmi
dc.contributor.authorVirtanen, Janna
dc.date.accessioned2022-12-08T08:36:12Z
dc.date.available2022-12-08T08:36:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84227
dc.description.abstractTämän pro gradu- tutkielman tarkoituksena oli selvittää 7. ja 9.-luokkalaisten sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen ja koetun itsetunnon yhteyttä liikuntatunneilla. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen yhteyttä itsetunnon tasoon liikuntatuntien kontekstissa ei ole juurikaan tutkittu ja tällä pro gradu -tutkielmalla pyrimme täyttämään tätä tutkimusaukkoa. Tutkimuskysymyksiä oli kolme; 1. Mikä on oppilaiden itsetunnon ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen taso tutkimushetkellä? 2. Miten oppilaiden liikuntatunneilla kokema sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne on yhteydessä oppilaiden itsetunnon tasoon? 3. Miten koetun itsetunnon ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen tasot eroavat eri luokka-asteiden sekä sukupuolten välillä? Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Itsetunnon tasoa mitattiin State Self-Esteem- mittarin avulla. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta mitattiin Basic Psychological Need Satisfaction at Work Scale -mittarilla. Mittareista muodostettiin yksi yhtenäinen kyselylomake. Aineisto kerättiin Webropolin avulla. Tutkimusaineisto koostui 121 oppilaasta kolmelta eri yläasteelta. Tulosten analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics version 26.0 -ohjelmaa. Koettu itsetunto ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus oli tutkimushetkellä hyvällä tasolla. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne (M=3.43) oli hieman koettua itsetuntoa (M=3.2) korkeampi. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne ja koettu itsetunto korreloivat voimakkaasti keskenään. Koettu itsetunto oli korkeampi 9. luokkalaisilla ja pojilla, kun taas 7. luokkalaisilla ja tytöillä se oli matalampi. Poikien ja tyttöjen välinen koetun itsetunnon ero oli merkitsevä. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus oli vain hieman korkeampi 9. luokkalaisilla kuin 7. luokkalaisilla ja tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Poikien sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne oli hieman tyttöjä korkeampi. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Saadut tulokset tukevat osittain aikaisempia tutkimustuloksia. Liikuntatuntien yhteydessä opettajalla on mahdollisuus tukea sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen täyttymistä sekä vaikuttaa myös oppilaiden itsetunnon tasoon.fi
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis was to find out the connection between the feeling of social relatedness and the perceived self-esteem of 7th and 9th graders during physical education classes. The relationship between the feeling of social relatedness and the level of self-esteem in the context of physical education lessons has not been studied much, and with this masters’s thesis we aim to fill this research gap. There were three research questions; 1.What is the level of students' self-esteem and feeling of social relatedness at the time of the study? 2. How does students' sense of social relatedness in physical education lessons relate to their level of self-esteem? 3. How do the levels of perceived self-esteem and feeling of social relatedness differ between different grade levels and genders? The research was executed using quantitative research methods. The level of self-esteem was measured using a State Self-Esteem Scale. The feeling of social relatedness was measured with the Basic Psychological Need Satisfaction at Work Scale. One unified questionnaire was formed from the indicators. The material was collected using Webropol. The research material consisted of 121 students from three different secondary schools. IBM SPSS Statistics version 26.0 was used to analyze the results. Perceived self-esteem and feeling of social relatedness were at a good level at the time of the study. The feeling of social relatedness (M=3.43) was slightly higher than the perceived self-esteem (M=3.2). Feelings of social relatedness and perceived self-esteem are strongly correlated. Perceived self-esteem was higher in 9th graders and boys, while it was lower in 7th graders and girls. The difference in perceived self-esteem between boys and girls was statistically significant. Social relatedness was only slightly higher in 9th graders than in 7th graders and the results were not statistically significant. Boys' feeling of social relatedness was slightly higher than girls'. The difference was not statistically significant. The results obtained partially support previous research results. The small sample size of the study undermines the reliability of the study and the relevance of the results. At physical education lessons, the teacher has the opportunity to support the fulfillment of feeling of social relatedness and also to influence students' self-esteem.en
dc.format.extent65
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalinen yhteenkuuluvuus
dc.subject.otheritsemääräämisteoria
dc.title7.- ja 9.-luokkalaisten sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen yhteys koettuun itsetuntoon liikuntatunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212085489
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysoyhteenkuuluvuus
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoperuskoulun yläaste
dc.subject.ysonuoret
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record