Show simple item record

dc.contributor.authorKouri, Suvi
dc.date.accessioned2022-08-03T06:55:14Z
dc.date.available2022-08-03T06:55:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-951-39-9358-0
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82430
dc.description.abstractFinnish defense is based on universal conscription for men, which has affected the genderedness of the military as well as security work. The number of female military officers has remained around 3 %, even though it has been growing slightly for the past few years due to an increasing interest in women’s voluntary military service. Completing military service is the precondition for pursuing a career as a professional soldier. On one hand, this study aims to find out the kinds of strategies female of-ficers have adopted to find their place in the male-dominated military organization. On the other hand, it examines possible fractures and changes in Finnish military officers’ conceptions of the ideal soldier and their effects on the genderedness of the profession. The theoretical and conceptual framework of this study is detraditionalization in late modern society, post-Fordist working life, and the postmodern military, which is under constant change and increasingly interconnected with civilian society. This study is based on three datasets. The first includes nine thematic interviews with female officers concerning their experiences in military service, cadet school, and working life. The second and third datasets deal with military officers’ conceptions of the ideal soldier. One dataset was a collection of 108 texts that were gathered from two career courses, and the other included 12 thematic interviews based on the texts. Eight of the texts were from female officers, and a hundred of them were written by male officers. The interviewees included four women and eight men. The first and second datasets were analyzed using content analysis and the third one using thematic discourse analysis. The results show that despite the detraditionalization of late modern society, some, mostly war-related, traditions still live on in the military and continue to contribute to the masculine ideals and norms of the profession of a military officer. However, the so-called postmodern military is being increasingly influenced by the changes in society as well as working life, which affects the ideals of the military and causes fractures in the traditionally prevalent discourses and role expectations. These developments create space for deconstructing the genderedness of the military profession and practicing soldiering in increasingly different and individual ways.en
dc.description.abstractSuomalainen maanpuolustus perustuu miesten yleiseen asevelvollisuuteen, jolla on ollut vaikutuksensa asevoimien ja yleisemminkin turvallisuusalan sukupuolittuneisuuteen. Naisten määrä upseerien joukossa on toistaiseksi pysynyt vähäisenä ollen noin kolme prosenttia upseerien kokonaismäärästä. Luku on tosin ollut hieman kasvamaan päin viime vuosina, kun vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien määrä on lisääntynyt. Asepalveluksen suorittaminen on edelleen ainoa mahdollinen tie ammattisotilaan tehtävään. Tämä tutkimus selvittää yhtäältä, millaisia strategioita upseerinaiset ovat omaksuneet löytääkseen paikkansa maskuliinisessa sotilasorganisaatiossa. Toisaalta tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia mahdollisia muutoksia ja murtumia löytyy suomalaisten upseerien käsityksissä sotilaan ideaalista ja millä tavoin ne vaikuttavat ammatin sukupuolittuneisuuteen. Näitä havaintoja peilataan myöhäismodernin yhteiskunnan detraditionalisaatiokehitykseen, postfordistiseen työhön sekä postmoderneihin asevoimiin, jotka ovat jatkuvan muutoksen alla ja yhä vahvemmassa vuorovaikutuksessa siviiliyhteiskunnan kanssa. Tutkimuksen ensimmäinen aineisto koostuu yhdeksän upseerinaisen teemahaastattelusta, joissa käsiteltiin heidän kokemuksiaan asepalveluksesta, kadettikoulusta ja työyhteisöstä. Toinen ja kolmas aineisto sisältävät upseerien käsityksiä sotilaan ideaalista. Aineiston toinen osa koostuu sadasta upseerimiehen ja kahdeksasta upseerinaisen kirjoitelmasta, jotka kerättiin kahden virkaurakurssin opiskelijoiden joukosta. Toinen osa sisältää kahdeksan upseerimiehen ja neljän upseerinaisen teemahaastattelua, jotka perustuvat edellä mainittuihin kirjoitelmiin. Ensimmäinen ja toinen aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla ja kolmanteen aineistoon sovellettiin temaattista diskurssianalyysia. Tutkimus osoittaa, että huolimatta myöhäismodernin yhteiskunnan detraditionalisaatiosta monet sotaan liittyvät traditiot elävät edelleen puolus-tusvoimissa ja vahvistavat upseerin profession maskuliinisia ideaaleja. Postmodernit asevoimat ottavat kuitenkin yhä enemmän vaikutteita myös yhteiskunnan ja työelämän muutoksista, mikä voi aiheuttaa muutoksia ja murroksia asevoimien ihanteisiin, vallitseviin diskursseihin ja rooliodotuksiin. Nämä kehityskulut luovat tilaa upseerin ammatin sukupuolittuneisuuden purkamiselle ja mahdollistavat sotilaan tehtävän harjoittamisen erilaisilla, yksilöllisemmillä tavoilla.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Kouri, S. (2018). Upseerinaisten sukupuolen tekemisen tavat. <i>Sukupuolentutkimus, 31(2), 9-22.</i> JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62753"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/62753</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Kouri, S. (2021). Emotional and Aesthetic Labor of Finnish Military Officers. <i>Nordic Journal of Working Life Studies, 11(S7), 31-50.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.18291/njwls.128596"target="_blank"> 10.18291/njwls.128596</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Kouri, S. (2021). Finnish Military Officer Identities and Micro-Political Resistance. <i>Armed Forces and Society, Ahead of Print.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1177/0095327x211054116"target="_blank"> 10.1177/0095327x211054116</a>
dc.titleSuomalainen upseeri murroksessa
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9358-0
dc.relation.issn2489-9003
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record