Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorMalin, Aino-Maria
dc.contributor.authorLahti, Sini
dc.date.accessioned2022-06-09T07:32:21Z
dc.date.available2022-06-09T07:32:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81579
dc.description.abstractTämän Pro gradu –tutkielman tehtävänä on selvittää minkälaisia informaaleja työssä oppimisen tilanteita sairaalatyöntekijät kokevat tapahtuvan työn arjessa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää, minkälaista työssä oppimiseen liittyvää tukea sairaalatyöntekijät kokevat saavansa. Nykypäivänä informaalia oppimista eli arkioppimista pidetään yhä tärkeämpänä osana työssä oppimista. Sairaalaorganisaatioissa työssä oppiminen on erityisen tärkeää, sillä hoito- ja leikkausmenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Informaali oppiminen on kuitenkin luonteeltaan hyvin näkymätöntä, mikä tekee siitä haastavan tunnistaa. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia sairaalatyössä ilmeneviä informaaleja oppimistilanteita sekä oppimiseen saatavaa tukea, jotta työssä oppimista pystyttäisiin tehosta maan sekä tukemaan jatkossa paremmin. Tämä tutkimus on toteutettu laadullisella tutkimusmenetelmällä. Tutki muksessa käytetty aineisto on saatu Jyväskylän yliopiston JoKo-hankkeen haas tatteluaineistoista. Aineisto koostuu kahdestatoista teemahaastattelusta. Haasta teltavat ovat hankkeen kohdeorganisaation sairaalassa työskenteleviä lääkäreitä, sairaanhoitajia ja esihenkilöitä. Aineiston analyysimenetelmänä toimii temaatti nen analyysi. Tutkimustuloksista selviää informaalien oppimistilanteiden ilmenevän eri tyisesti vuorovaikutuksellisen tiedon jaon, itseohjautuvan tiedonhaun sekä työ tehtävien suorittamisen yhteydessä. Suurin osa informaalista oppimisesta tapah tuu vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi oppimisen tuen nähdään olevan pelkästään vuorovaikutuksessa tapahtuvaa. Tukea saatiin vuo rovaikutuksessa mentorin, vertaisten ja esihenkilön kanssa, sekä moniammatilli sesti eri alojen ammattilaisten kanssa. Tutkimustuloksista voi todeta, että sairaalatyöntekijöiden työ on täynnä in formaaleja oppimistilanteita, joista iso osa tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Lisäksi oppimisen tukea saadaan työyhteisön sekä esihenkilöiden toi mesta. Näiden oppimistilanteiden mahdollistamisella sekä vuorovaikutuksen li säämisellä voidaan pyrkiä tehostamaan työssä tapahtuvaa oppimista ja siihen saatavaa tukea. Asiasanat: Informaali oppiminen, työssä oppiminen, oppimisen tuki, itseohjautuvuus, esihenki lön tuki, työyhteisön tukifi
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppimisen tuki
dc.subject.othertyöyhteisön tuki
dc.subject.otheresihenkilön tuki
dc.titleSairaalatyöntekijöiden kokemuksia informaaleista työssä oppimisen tilanteista sekä informaalin oppimisen tukemisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206093192
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysoesihenkilöt
dc.subject.ysoinformaali oppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record