Show simple item record

dc.contributor.advisorVuoskoski, Pirjo
dc.contributor.advisorAartolahti, Eeva
dc.contributor.authorHäivölä, Sari
dc.date.accessioned2022-03-03T05:41:27Z
dc.date.available2022-03-03T05:41:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80048
dc.description.abstractHevosavusteisessa kuntoutuksessa ammattilainen toimii hevosen kanssa yhteistyössä asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suomessa toiminnan tärkeimmät muodot ovat sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT) sekä ratsastusterapia, joka voidaan järjestää edellytysten täyttyessä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Ammattilaisten rooli kuntoutuksessa on keskeinen ja heidän näkemyksensä ovat hyödynnettävissä hevosavusteisen kuntoutuksen kehittämisessä. Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen perusteella aihetta on tutkittu vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kuntoutuspalveluja tarjoavien ammattilaisten näkemyksiä hevosavusteisen kuntoutuksen merkityksestä siten, kun he ovat sen kokeneet. Tutkimuksen aineisto kerättiin elo-marraskuussa 2016 avoimen haastattelun avulla osana Kelan rahoittamaa Jyväskylän yliopiston Ratsastusterapia – vaikuttavuus ja merkitykset -tutkimushanketta. Tutkimukseen osallistui kuusi ratsastusterapeuttia ja kaksi SPHT ohjaajaa, joita haastateltiin eri puolilla Suomea. Näkemysten tarkastelua ohjasi fenomenologishermeneuttinen lähestymistapa, joka pyrki inhimillisen kokemusmaailman ja siihen kytkeytyvien merkitysten kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Litteroidut haastattelut (n=8) analysoitiin temaattisen analyysin avulla rivi riviltä. Ammattilaisten näkemykset pelkistettiin koodeiksi, jotka järjesteltiin teemoiksi. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat hevosen merkittävät ominaisuudet terapiatyössä, asiakkaiden kokema hyöty kuntoutuksesta sekä hevosen läsnäolon merkitys. Ammattilaisuus muodostui koulutuksen merkityksestä, verkostoista sekä ammattilaisen roolista. Hevonen on ammattilaisen työpari. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hevosavusteisen kuntoutuksen kehittämisessä sekä ymmärryksen lisäämisessä hevosen merkityksestä osana kuntoutusta.fi
dc.description.abstractIn equine-assisted rehabilitation, the professional works with the horse to promote the client's overall well-being. In Finland, the most important forms of activity are social pedagogical horse activity (SPHT) and riding therapy which can be provided as intensive medical rehabilitation if the requirements are met. The role of professionals in rehabilitation is central and their views can be utilized in the development of equine-assisted rehabilitation. Based on a scoping literature review, little research has been done on the topic. The purpose of this study is to describe the views of professionals providing rehabilitation services on the meanings of equine-assisted rehabilitation as they have experienced it. The material of the study was collected in August-November 2016 through an open interview as part of the Kela-funded research project Ratsastusterapia – vaikuttavuus ja merkitykset – research project of the University of Jyväskylä. The study involved six riding therapists and two SPHT instructors who were interviewed across Finland. The examination of the views was guided by a phenomenological approach that sought a holistic understanding of the world of human experience and the meanings associated with it. Literated interviews (n = 8) were analyzed line by line using thematic analysis. The views of the professionals were reduced to codes, which were then organized into themes. The main results of the study are the significant characteristics of the horse in therapy work, the benefit experienced by the clients from rehabilitation and the importance of the horse's presence. The profession consisted of the meaning of education, networks, and the role of a professional. Therapyhorse is equine-assisted rehabilitation pro- fessionals working pair. The results of the study can be used to develop equine-assisted rehabilitation and to increase understanding of the importance of the horse as part of rehabilitation.en
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherhevosavusteinen kuntoutus
dc.subject.othersosiaalipedagoginen hevostoiminta
dc.subject.otherlaadullinen tutkimus
dc.titleHevosavusteisen kuntoutuksen merkitys kuntoutuspalveluja tarjoaville ammattilaisille : temaattinen analyysi ammattilaisten näkemyksistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203031763
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysohevonen
dc.subject.ysoratsastusterapia
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoratsastus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record