Show simple item record

dc.contributor.advisorSiljamäki, Mariana
dc.contributor.authorKilpeläinen, Sauli
dc.contributor.authorHaapiainen, Mikael
dc.date.accessioned2021-05-17T06:26:19Z
dc.date.available2021-05-17T06:26:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75668
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukiolaisten kokemuksia liikuntatunneilla tapahtuneesta kiusaamisesta sekä siitä, millä tavalla opiskelijat ovat kokeneet kiusaamisen yhteyden heidän minäkäsitykseensä. Tutkimuksessa kartoitettiin sekä tilanteita, joissa kiusaamista tapahtuu sekä sitä, millä tavalla kiusatut kokevat muiden opiskelijoiden ja opettajien reagoineen kiusaamiseen. Tutkimus oli laadullinen ja tutkimusaineisto hankittiin keväällä ja kesällä 2020. Aineisto kerättiin lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilta Webropol 3.0 -ohjelman avulla käyttäen puolistrukturoitua kirjallista haastattelua. Haastattelussa kysymykset olivat avoimia ja ne perustuivat kolmeen asettamaamme tutkimuskysymykseen. Tutkimukseen osallistui 11 Keski-Suomen alueen opiskelijaa. Aineisto analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimustuloksista ilmeni, että kiusaamista tapahtui kilpailullisissa tilanteissa, palloilu- ja joukkuepeleissä, kehoon ja sen ominaisuuksiin huomiota kiinnittävissä lajeissa sekä pukuhuoneissa. Kiusaamisen muotoja olivat suora- ja epäsuora verbaalinen kiusaaminen, nonverbaalinen kiusaaminen ja fyysinen kiusaaminen, joista suoraa verbaalista kiusaamista oli kokenut lähes jokainen tutkimukseen vastannut opiskelija. Syyt kiusaamiseen jakautuivat sekä kiusaajaan että kiusattuun liittyviin tekijöihin. Osa vastanneista näki myös opettajan kiusaajana. Lähes kaikki vastanneista olivat raportoineet kiusaamisen vaikuttaneen heidän minäkäsitykseensä. Itsetunto oli heikentynyt noin 80 prosentilla vastaajista, ja se näkyi muun muassa omien ominaisuuksien, kuten vartalon, häpeämisenä. Kiusaaminen vaikutti myös vastaajien kehonkuvaan, mikä näkyi kielteisinä ajatuksina omasta kehosta. Vastauksissa tuli esille myös kiusaamisen yhteydet mielenterveyden häiriöihin. Noin puolet vastaajista kokivat ahdistusta ja pahaa mieltä. Lisäksi esille tuli erilaisia mielenterveysongelmia. Opettajien tulisi tarkkailla kiusaamista tarkemmin ja pyrkiä kitkemään sitä aktiivisemmin pois. Pelkkä kiusaamisen havainnointi liikuntatuntien aikana ei selkeästi ole riittävää kiusaamisen ehkäisemiseksi, minkä takia opettajat tarvitsevat monipuolisempia työkaluja kiusaamista vastaan. Opettajien on tärkeää tiedostaa myös kiusaamisen yhteys kiusatun minäkäsitykseen ja ymmärtää kiusaamisen seurausten vakavuus.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to find out high school students’ experiences about bullying during physical education classes and how bullying is connected to student’s self-concept. We studied in which situations bullying occurs in physical education classes and how students experience the other students’ and teachers’ reactions to bullying. The study was qualitative and research material was gathered in spring and summer of 2020. Research material was gathered from high school first graders through Webropol 3.0 -program using a half structured written interview. Questions were open and they were based on our three research questions. 11 students took part in this study from the Central-Finland area. Material was analyzed using theory-driven analysis. The findings of this study indicate that most of the bullying occurs in competitive situations, ball- and team games, swimming, dancing, gymnastics and in locker rooms. Forms of bullying that participants experienced were straight- and indirect verbal bullying, nonverbal bullying and physical bullying. The most common form of bullying was straight verbal bullying which was experienced by almost every participant. Reasons to bully were divided into factors related to the bully and the victim. Some of the participants also saw the teacher as a bully. Almost every participant reported that bullying has affected their self-concept. Self-esteem was weakened in 80 % of the participants and for example it was shown as shaming their own actions. Bullying also affected participants’ body-images, which was shown for example as negative thoughts about their own body. Answers also indicated that bullying is connected to mental health issues. Half of the participants reported anxiety and bad mood. In addition, some mental disorders were mentioned. Teachers should be able to monitor bullying more efficiently and strive to prevent bullying with more effort. Only observing bullying during classes isn’t simply enough to prevent bullying, which is why teachers need more tools against bullying. It’s important for teachers to acknowledge the connection between bullying and the victims’ self-concept and the seriousness of the consequences of bullying.en
dc.format.extent72
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntatunti
dc.titleLukiolaisten kokemuksia liikuntatunneilla tapahtuneesta kiusaamisesta ja kiusaamisen yhteys heidän koettuun minäkäsitykseensä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105172942
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record