Show simple item record

dc.contributor.advisorJaakkola, Timo
dc.contributor.advisorHuhtiniemi, Mikko
dc.contributor.authorRantalainen, Venla
dc.date.accessioned2021-02-12T07:53:53Z
dc.date.available2021-02-12T07:53:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74105
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää 6.- ja 7.-luokkalaisten nuorten fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteyksiä unen kokonaiskestoon. Tutkimuksessa selvitettiin, miten unen kesto, fyysinen aktiivisuus, seuraharrastuneisuus, ruutuaika ja painoindeksi muuttuivat siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Tämän lisäksi tarkasteltiin, ovatko kuudennen luokan taustamuuttujat mahdollisesti yhteydessä seitsemännen luokan unen kestoon. Kaikkia tuloksia tarkasteltiin myös sukupuolittain. Tämä seurantatutkimus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Timo Jaakkolan johtamaan Move!-tutkimusprojektiin ja sen yhteydessä kerättyihin vuosien 2018 ja 2019 aineistoihin. Ensimmäiselle mittauskerralle osallistui yhteensä 1013 6.-luokkalaista (515 tyttöä ja 498 poikaa) ja toiselle mittauskerralle yhteensä 888 7.-luokkalaista (463 tyttöä ja 425 poikaa). Vuonna 2018 aineistoa kerättiin eri kaupungeista, yhteensä 35 alakoulusta, Etelä-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomesta. Toisella mittauskerralla aineistoa kerättiin samoilta oppilailta, jotka olivat siirtyneet yläkouluun syksyllä 2019. Otos jakautui alueellisesti samassa suhteessa väestömäärän kanssa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret täyttivät laajan kyselylomakkeen ja osa heistä osallistui myös viikon mittaiselle fyysisen aktiivisuuden ja unen keston seurantajaksolle. Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmalla käyttäen toistomittausten varianssianalyysiä, Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimia ja hierarkkista lineaarista regressioanalyysiä. Tutkimus osoitti, että nuorten unen kesto, fyysinen aktiivisuus ja seuraharrastuneisuus vähentyivät vuoden aikana. Ruutuaika sen sijaan lisääntyi ja painoindeksi nousi mittauspisteiden välillä. Kaiken kaikkiaan pojat nukkuivat tyttöjä enemmän. Tytöt puolestaan raportoivat ruutuaikaa poikia enemmän. Kuudennella luokalla unen kokonaiskestolla ei ollut yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen, seuraharrastuneisuuteen, ruutuaikaan tai painoindeksiin. Tulokset olivat yhteneväisiä molemmilla sukupuolilla. Seitsemännellä luokalla tyttöjen unen kokonaiskesto oli yhteydessä ruutuaikaan: tyttöjen ruutuajan lisääntyminen oli yhteydessä vähentyneeseen unen kestoon. Pojilla unen kokonaiskesto ei ollut yhteydessä mihinkään tutkimuksen taustamuuttujista. Kuudennen luokan taustamuuttujat eivät myöskään ennustaneet seitsemännen luokan unen kestoa. Ainoastaan kuudennen luokan unen kesto oli yhteydessä seitsemännen luokan unen kestoon. Nuorten riittävää unen kestoa voidaan todennäköisesti tukea parhaiten toimivien unirutiinien omaksumisella jo alakoulussa, kun vanhemmilla on enemmän vaikutusvaltaa lastensa arkirutiineissa. Erityisesti ruutuajan tarkkailu ja sen rajoittaminen tarpeen mukaan voi edistää nuorten unen kestoa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the relations between sleep duration, physical activity, screen time, sports participation and body mass index of 6th and 7th grade Finnish students. This study examined how sleep duration, physical activity, sport participation and body mass index changed during the transition from elementary to upper comprehensive school. In addition to this, it was examined whether the 6th grade variables possibly had connections to 7th grade sleep duration. All the results were examined by gender. This follow-up study is based on data from 2018 and 2019, collected in connection with the Move!-research project led by Timo Jaakkola, funded by the Ministry of Education and Culture. A total of 1013 6th-graders (515 girls and 498 boys) participated in the first measurement and a total of 888 7th-graders (463 girls and 425 boys) in the second measurement. In 2018, data were collected from different cities, a total of 35 elementary schools, in Southern, Central, Eastern and Northern Finland. In the second measurement, data were collected from the same students who had started upper comprehensive school in the fall of 2019. The distribution of the sample followed the relative population of these four regions. All students completed an extensive questionnaire and some of them also participated in a one-week follow-up period of physical activity and sleep duration. The data were analyzed with IBM SPSS Statistics 26 using repeated measures ANOVA, Pearson’s correlation coefficients and hierarchical linear regression analysis. The study showed that adolescents sleep duration, physical activity and sport participation have decreased over the course of the year. In turn, the screen time and body mass index has increased. The boys slept more than the girls and the girls accumulated screen time more than the boys. Total sleep duration had no significant associations with physical activity, sport participation, screen time or body mass index in 6th grade. The results were consistent for both genders. The sleep duration of 7th grade girls was connected to screen time: the increase in the screen time was connected to decreased sleep duration. The total sleep duration of boys was not connected with any of the variables. Finally, 6th grade background variables did not predict sleep duration in 7th grade. Only sleep duration in the 6th grade was connected to sleep duration of the 7th grade. Adequate sleep duration for adolescents is likely to be supported by adopting the best functioning sleep routines already in elementary school, as parents have more influence over their children’s daily routines. In particular, monitoring screen time and limiting it as needed can contribute to sleep duration of adolescents.en
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.subject.otherseuraharrastuneisuus
dc.titleFyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102121534
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysouni (lepotila)
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoruutuaika
dc.subject.ysopainoindeksi
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record