Show simple item record

dc.contributor.authorKarjula, Emilia
dc.date.accessioned2020-12-28T14:13:15Z
dc.date.available2020-12-28T14:13:15Z
dc.date.issued2020fi
dc.identifier.isbn978-951-39-8506-6fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73468
dc.description.abstractTo write is a complex, delicate and intense act. The goal of this study has been to find out what the process of creative writing looks like when viewed through the concepts of ritual and play. I have engaged with creative writing research, research on ritual and play, and new materialist philosophy. Research data has been formed by ethnographic methods in a writing group as well as my own creative work. I have applied ritual and play to create writing prompts and creative writing methods. The ethnographic data consists of personal and group interviews of creative writers. The personal interviews shed light on what kind of rituals, habits, feelings and sensations the writers observe in their work. The group interviews focus on particular, collective creative writing experiments. I have planned and facilitated the group’s activities and also participated in them. The study pays particular attention to the concrete, material contexts where creative writing takes place. For example, the role of spaces and objects is highlighted in the data. Attending to these non-human actors is an ethical choice that foregrounds how writing is embedded in a shared, material existence. I use the concept of affective arrangement to interpret particular moments and occurrences of creative writing. The concept stresses vital, variable relationships among the writers, spaces, objects and texts. The concepts of ritual and play help to show how writing is experienced as both special and ordinary. In the interviews, writing is talked about as a strange, mystical act, as well as something that simply gets done in the midst of everyday life. A writer can also offer both these interpretations. Writing can be ritualized by small, symbolic acts that demarcate the act of writing as something outside the everyday. Writing can also be understood as a ritual that effects changes in the writer’s experiences and thoughts. Play, on the other hand, is defined in the data as a playful attitude and a method of writing. Creative writing enables experiments, playing with alternatives and a willing suspension of disbelief. During the group meetings, exciting, intense aspects of writing become central. Chance, other writers, unconscious factors and material circumstances are given an important role in the writing process. I give the name “muse” to elements that inspire writing and keep it going. Muses are also characters and personifications in my text. The observations made in the study about the writing process and the ways of sharing it can benefit writing teachers and facilitators. The research results include writing prompts that can be applied to different groups. My personal creative work has resulted in the artists’s book Museion Tarot (2017), made in collaboration with visual artist Eero Merimaa. This work can also be used in creative writing education.fi
dc.description.abstractKirjoittaminen on monisyinen, herkkä ja intensiivinen toimitus. Tutkimukseni tavoite on ollut selvittää, millaisena prosessina luova kirjoittaminen näyttäytyy rituaalin ja leikin käsitteiden näkökulmasta tarkasteltuna. Olen työskennellyt luovan kirjoittamisen tutkimuksen, rituaalin ja leikin tutkimuksen ja uusmateriaalisen filosofian kanssa. Tutkimuksen aineisto on muodostettu kirjoittajaryhmässä toteutetun etnografian sekä oman (kauno)kirjallisen työskentelyni avulla. Sovellan rituaalin ja leikin käsitteitä kirjoitusharjoitusten ja luovan kirjoittamisen metodien suunnitteluun. Etnografiseen aineistoon kuuluu sekä henkilökohtaisia että ryhmähaastatteluja. Kirjoittajien henkilökohtaisten haastattelujen avulla selvitän, millaisia rituaaleja, tapoja ja tuntemuksia kirjoittajat liittävät omaan työskentelyynsä. Ryhmähaastattelut taas kiinnittyvät tiettyjen, yhdessä tehtyjen harjoitteiden tekemiseen ja niistä keskustelemiseen. Olen suunnitellut ryhmän tekemät harjoitteet ja myös osallistunut niihin. Tutkimus kiinnittää erityistä huomiota kirjoittamisen konkreettisiin tilanteisiin ja niihin vaikuttaviin materiaalisiiin seikkoihin, kuten tiloihin ja esineisiin, joiden merkitys korostuu aineistossa. Näiden ei-inhimillisten toimijoiden huomioiminen on tutkimuksessa eettinen valinta, joka korostaa kirjoittamisen paikantumista jaettuun materiaaliseen olemassaoloon. Tulkitsen kirjoittamisen tiettyjä hetkiä ja tilanteita affektiivisen sommitelman käsitteen avulla. Käsite painottaa liikkuvia, muuttuvia suhteita kirjoittajien, tilan, esineiden ja tekstin välillä. Rituaalin ja leikin käsitteet avaavat kirjoittamisen yhtä aikaa erityiseksi ja arkiseksi koettua luonnetta. Haastatteluaineistossa kirjoittamisesta puhutaan sekä mystisenä ja outona että arjen lomassa tapahtuvana toimituksena. Tulkinnat voivat esiintyä myös saman kirjoittajan puheessa. Kirjoittamista voidaan ritualisoida pienillä symbolisilla teoilla, jotka rajavat kirjoittamistoimituksen arjesta erilliseksi. Kirjoittaminen voidaan myös ymmärtää rituaalina, joka tuottaa muutoksia kirjoittajan ajatuksissa ja kokemuksissa. Leikki taas määrittyy aineistossa leikkisänä asenteena ja kirjoittamisen metodina. Luova kirjoittaminen mahdollistaa kokeilua, vaihtoehdoilla leikittelyä ja epäuskon lykkäämistä. Ryhmätyöskentelyn aikana kirjoittamisen intensiiviset, jänniksi kutsutut puolet korostuvat. Sattumalle, tiedostamattomille tekijöille, toisille kirjoittajille ja kirjoittamisen materiaalisille olosuhteille annetaan keskeinen rooli kirjoitusprosesissa. Kirjoittamista inspiroivat ja ylläpitävät tekijät saavat työssäni nimen muusa. Muusat ovat tekstissäni myös henkilöhahmoja ja personifikaatioita. Tutkimuksen aikana tehdyt havainnot kirjoittamisen prosessista ja sen jakamisen tavoista voivat hyödyttää kirjoittamisen opettajia ja ohjaajia. Tutkimuksen tuloksena on syntynyt myös monenlaisille kirjoittajaryhmille sovellettavissa olevia kirjoitusharjoituksia. Henkilökohtaisen työskentelyni tuloksena on kuvataiteilija Eero Merimaan kanssa toteutettu taiteilijakirja Museion Tarot (2017) jota voidaan myös hyödyntää luovan kirjoittamisen opetuksessa.fi
dc.subject.otherplayen
dc.subject.otherwriting groupsen
dc.subject.otherkirjoittajaryhmät
dc.titleSommitellut muusat : rituaali ja leikki luovan kirjoittamisen prosesseissa ja kirjoittajaryhmän toimissafi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8506-6
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoritualsen
dc.subject.ysocreative writingen
dc.subject.ysoethnographyen
dc.subject.ysomusesen
dc.subject.ysoaffectivityen
dc.subject.ysoaffektiivisuusfi
dc.subject.ysoluova kirjoittaminenfi
dc.subject.ysorituaalitfi
dc.subject.ysoleikitfi
dc.subject.ysomuusatfi
dc.subject.ysoetnografiafi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record