Show simple item record

dc.contributor.advisorDlaske, Kati
dc.contributor.authorMannila, Lotta
dc.date.accessioned2020-12-28T08:12:15Z
dc.date.available2020-12-28T08:12:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73438
dc.description.abstractGlobalisaation ja teknologian kehityksen myötä kansainväliset kontaktit ja liikkuminen ovat tulleet osaksi yhä useamman elämää. Monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät teemat ovat nousseet esiin sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että yksilön kokemusmaailmassa. Monikielisyyttä on tutkittu monelta kantilta ja erilaisin tutkimusottein. Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole juuri kiinnitetty huomiota aikuisiin kielenoppijoihin ja monikielisyyden rakentumiseen lapsuuden ja nuoruuden jälkeen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 1) kuinka ulkomaiset tutkinto-opiskelijat Jyväskylän yliopistossa kokevat kielen ja monikielisyyden sekä 2) millaisia kieli-ideologioita heidän ilmauksensa heijastavat. Tutkimukseen osallistuneista puolet ovat äidinkieleltään englanninkielisiä ja puolet saksankielisiä, sillä opinnäytetyöni on yhdistelmägradu englannin ja saksan oppiaineesiin. Tutkimuksen teoreettinen tausta on lähtökohtaisesti sosiolingvisitinen, mutta työssä hyödynnetään myös tiettyjä etnografisen tutkimuksen piirteitä. Kieli-ideologia, monikielisyys toisaalta yhteiskunnan näkökulmasta ja toisaalta yksilön kielirepertoaarina, sekä yksilön kielikokemus ovat tutkimuksen keskeiset käsitteet. Aineisto koostuu kuudesta yksilöhaastattelusta. Nämä teemahaastattelut analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksessa selvisi, että haastateltujen monikielisyys ja kieli-ideologinen asemoituminen ankkuroituu heidän yksilölliseen kielikokemukseensa. Monikielisyyden rakentuminen ja kielenoppiminen näyttäytyvät haastatteluaineistossa yksilöllisenä prosessina, jota ohjaavat kielenkäyttäjän motivaatio ja valinnat. Motiiveja monikielisyydelle ovat toisaalta omien taitojen ja tietoisuuden lisääminen, toisaalta identiteetin ja sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja toisaalta tulevaisuuden haaveiden saavuttaminen, kuten integroituminen uuteen kulttuuriin. Kielenoppiminen vaikuttaa haastatteluaineiston perusteella olevan mahdollista formaalin ja informaalin oppimisen yhdistelmän avulla. Autenttiset kielenkäyttökontekstit ja kommunikaatiotilanteet ovat oleellinen osa oppimisprosessia. Haastatteluista välittyy kuva, jonka mukaan yksilö on monikielinen kyetessään sujuvasti kommunikoimaan useammalla kuin yhdellä tai kahdella kielellä. Äidinkieli ja yksilön suhde siihen voivat muuttua elämän varrella, ja kaikki haastateltavat ilmaisevat, että myös äidinkieltä oppii koko elämän ajan. Kuitenkin äidinkielinen kielenkäyttäjä nähdään useimmiten ideaalina kielenkäyttäjä, jonka arviota ei-natiivin kielenkäyttäjän kielitaidosta arvostetaan. Kieli-ideologiat vaikuttavat olevan osittain tiedostettuja ja osittain tiedostamattomia. Haastatellut välittävät kuvaa monikielisyydestä rikkautena sekä yksilölle että yhteiskunnalle, mutta asemoituvat ilmauksissaan sekä monikielisyyden puolestapuhujina että yksikielisiä kieli-ideologioita heijastaen. Vallan jakautuminen ja hierarkiat erilaisten kieliresurssien ja kieltenkäyttäjien välillä nousevat selkeästi esiin.fi
dc.format.extent139
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isode
dc.subject.otherMehrsprachigkeit
dc.subject.othermultilingualism
dc.subject.otherSprachideologie
dc.subject.otherlanguage ideology
dc.subject.otherSpracherleben
dc.subject.otherlanguage experience
dc.titleRichtung Mehrsprachigkeit : Spracherleben und Sprachideologien mobiler Studierender
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287370
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuuri
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Culture
dc.contributor.oppiaineEnglannin kieli
dc.contributor.oppiaineEnglish
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record