Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorTapala, Petri
dc.date.accessioned2020-06-08T07:41:16Z
dc.date.available2020-06-08T07:41:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69759
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kaupungistumista merkityksellistetään suomalaisissa sanomalehdissä. Aihe on ajankohtainen, sillä kaupungistuminen on vaikuttanut koko Suomeen merkittävästi jo vuosikymmenten ajan, mutta kielitieteen näkökulmasta teemaan ei ole aiemmin perehdytty. Portinvartijateorian mukaan medialla, kuten sanomalehdillä, on tärkeä rooli yleisen keskusteluilmapiirin luomisessa. Pääkirjoitusten kaupungistumiseen liittyvän merkityksellistämisen tarkastelu tarjoaa oivat lähtökohdat ymmärtää koko ilmiötä paremmin, sillä kieli sekä luo todellisuutta että uusintaa ja legitimoi olemassa olevia, kiistattomina pidettyjä totuuksia. Teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi, mikä näkyy kiinnostuksena kielenkäytön ja vallan väliseen suhteeseen. Tutkimuksessa hyödynnetään taustateoriana myös journalistiikan alalta peräisin olevaa portinvartijateoriaa. Analyysimenetelmä pohjautuu Faircloughin esittelemään kolmiportaiseen analyysiin, jossa kielen tarkastelun ohella huomioidaan yhteiskunnallinen konteksti ja mahdolliset taustalla vaikuttavat ideologiat. Lisäksi hyödynnän kielen analyysissa systeemis-funktionaalisen kieliteorian käsitteistöä ja Isoa suomen kielioppia. Aineisto koostuu 30 pääkirjoituksesta, jotka on julkaistu Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Karjalaisessa. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Millaisia kaupungistumiskehitystä kuvaavia diskursseja aineistosta on havaittavissa ja miten diskurssit eroavat toisistaan? 2. Millaisin kielellisin keinoin kaupungistumiskehitystä kuvaavia diskursseja rakennetaan? 3. Eroavatko kaupungistumiskehitystä kuvaavat diskurssit toisistaan niin sanotuissa kaupunki- ja maaseutulehdissä? Aineistosta erottuu neljä erilaista diskurssia: toimenpide-, asunto-, talous- ja aluediskurssi, joita kaikkia jokainen sanomalehti hyödyntää useasti. Toimenpidediskurssissa vaaditaan toimia kaupungistumisen vauhdittamiseksi tai hillitsemiseksi, ja se ilmentää parhaiten sanomalehtien välisiä näkökulmaeroja. Asuntodiskurssissa kaupungistuminen merkityksellistetään asumiseen ja asuntomarkkinoihin vaikuttavaksi ilmiöksi, prosessimaiseksi muutokseksi. Talousdiskurssissa kaupungistumista tarkastellaan sen taloudellisten vaikutusten kautta, jolloin keskiössä ovat lähinnä taloudelliset ongelmat ja kehityskulut yksilöä laajempien entiteettien näkökulmista. Aluediskurssissa kaupungistuminen on ilmiö, joka vaikuttaa etenkin alueellisesti. Tämä diskurssi ilmentää parhaiten tarkasteltavien sanomalehtien paikallisuutta, sillä useimmiten alueeksi määritellään lehden levikkialue. Lehtien väliset sisällölliset erot ovat kielellisiä suurempia. Kaupunkilehdissä kaupungistuminen merkityksellistetään tyypillisesti positiiviseksi, maaseutulehdissä negatiiviseksi ilmiöksi.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.othertekstitutkimus
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.subject.otherportinvartijateoria
dc.titleKaupungistumisen diskurssit suomalaisten sanomalehtien pääkirjoituksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084017
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokaupungistuminen
dc.subject.ysosanomalehdet
dc.subject.ysojulkinen keskustelu
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysopääkirjoitukset
dc.subject.ysokaupungit
dc.subject.ysodiskurssi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record