Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorAhopelto, Taavi
dc.contributor.authorTynjälä, Sami
dc.date.accessioned2020-05-19T12:27:52Z
dc.date.available2020-05-19T12:27:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69076
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvien 7.-luokkalaisten uni ja nukkumistottumuksia sekä koettua väsymystä ja koettua fyysistä toimintakykyä. Tarkoituksena oli myös selvittää nuorten uni ja nukkumistottumusten sekä väsymyksen yhteyksiä koettuun fyysiseen toimintakykyyn. Tutkimuksessa haluttiin kartoittaa myös sukupuolten sekä eri lajien harrastajien välisiä eroja eri tekijöiden suhteen. Tutkielman kohteena olivat urheiluyläkoulukokeilussa elokuussa 2017 aloittaneet 7.-luokkalaiset nuoret. Aineistomme on kerätty vuoden 2018 huhtikuun loppuun mennessä elektronisella kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 296 urheiluyläkoululaista 16:sta koulusta, vastausprosentin ollessa 47. Aineisto analysoitiin keväällä 2020. Analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja Khiin neliö (x2) -testiä, riippumattomien otosten t-testiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Arkisin urheiluyläkoululaisista pojista yli puolet ja tytöistä reilu kolmannes saavuttivat nuorille urheilijoille suositellun 9 tunnin unimäärän. Viikonlopun nukkumisen osalta eroavaisuuksia ei ollut ryhmien välillä, urheiluyläkoululaisten nukkuessa viikonloppuisin reilusti enemmän kuin arkisin. Urheiluyläkoululaiset nukkuivat keskimäärin puolitoista tuntia pidempään viikonloppuisin kuin arkisin. Tytöt menivät poikia aikaisemmin nukkumaan sekä heräsivät poikia aikaisemmin niin arkena (p=.014) kuin viikonloppuisin ja vapaapäivinä (p=.048). Pojat nukkuivat arkisin keskimäärin 8 tuntia 41 minuuttia ja viikonloppuisin 10 tuntia 14 minuuttia. Tytöt nukkuivat arkisin keskimäärin 8 tuntia 29 minuuttia ja viikonloppuisin 10 tuntia ja 7 minuuttia. Tytöt kokivat itsensä useammin väsyneeksi kuin pojat (p=.001). Päälajiryhmistä arkisin aikaisimmin heräsivät yksilölajien harrastajat, kun taas joukkuelajien harrastajat heräsivät myöhimpään (p=.001). Viikonloppuisin esteettisten lajien harrastajat heräsivät päälajiryhmistä aikaisimmin, kun taas joukkuelajien harrastajat nukkuivat myöhimpään (p=.021). Päälajiryhmistä joukkuelajien harrastajat menivät myöhimpään nukkumaan sekä heräsivät myöhimpään niin arjen kuin viikonloppujen osalta. Päälajiryhmien koetussa väsymyksessä ei ollut eroja, yksilölajien harrastajien kokiessa itsensä eniten väsyneimmäksi ja joukkuelajien harrastajat vähiten väsyneimmiksi (p=.045). Koetun fyysisen toimintakyvyn urheiluyläkoululaiset kokivat erittäin hyväksi. Pojat kokivat pallonkäsittelytaitonsa sekä taitavuuden liikunnassa ja peleissä tyttöjä paremmaksi (p=.001). Sen sijaan tytöt kokivat notkeutensa (p=.001) sekä tasapainotaitonsa (p=.012) poikia paremmaksi. Väsymyksellä ja koetulla fyysisellä toimintakyvyllä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=.001). Ne nuoret, jotka raportoivat vähiten väsymystä viimeisen kolmen kuukauden aikana, kokivat myös fyysisen toimintakykynsä paremmaksi. Tämän pro gradu -tutkielman mukaan olisi tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti urheiluyläkoulukokeilussa mukana olevien tyttöjen nukkumistottumuksiin ja koettuun väsymykseen etenkin yksilö- ja esteettisten lajien harrastajien osalta.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate sleeping habits, perceived fatigue and perceived physical competence of seventh grade students participating in the Finnish secondary high school sports. The aim was also to find out the connections between young people’s sleep, sleeping habits and perceived fatigue compared to the perceived physical competence. The study also wanted to find out the differences between the sexes and hobbyist of different sports in terms of different factors. The study’s participants comprised seventh graders who started secondary school of sports trials in August 2017. By the end of April 2018 the questionnaire was answered by 296 secondary school of sport’s students from 16 schools, making the answer percentage 47. The data was analysed using cross tabulation, chi-squared (x2) tests, independent samples tests and one-way ANOVA. On weekdays, more than half of the boys and third of the girls achieved the recommended amount of nine hours of sleep. At weekends there were no differences between the two groups, students slept way more on weekends compared to weekdays. High school sport students slept an average of an hour and a half longer on weekends than on weekdays. Girls go to bed earlier than boys and wake up earlier on weekdays (p=.014) as well as on weekends and holidays (p=.048). Boys slept an average of 8 hours 41 minutes on weekdays and 10 hours 14 minutes on weekends. Girls slept an average of 8 hours 29 minutes on weekdays and 10 hours and 7 minutes on weekends. Girls feel more tired than boys (p=.001). On weekdays, individual sport hobbyists woke up the earliest, while team sport hobbyists woke up the latest (p=.001). On weekends, aesthetic sports hobbyists woke up the earliest, while team sport hobbyists slept the latest (p=.021). Team sport hobbyists went to bed at the latest and woke up at the latest on weekdays and on weekends. There were no significant differences in the perceived fatigue between the groups, while individual sport hobbyists felt the most tired and team sport hobbyists felt the least tired (p=.045). Secondary school students felt that their perceived physical activity was very good. Boys felt that their ball handling skills and skills in exercise and games were better than girls (p=.001). Girls instead felt that their flexibility (p=.001) and balance skills (p=.012) were better than boys. A statistically significant association was found between fatigue and perceived physical activity (p=.001). Those adolescents who reported the least fatigue in the last three months also felt that their perceived physical activity was good. Based on these results, it would be important to pay special attention to the sleeping habits and perceived fatigue of the girls involved in the Finnish secondary high school sports, especially for those who participate in individual or aesthetic sports.en
dc.format.extent106
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheiluyläkoulu
dc.titleUrheiluyläkoululaisten nukkumistottumukset ja koettu väsymys sekä fyysinen toimintakyky
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005193330
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoyläkoululaiset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysouni (lepotila)
dc.subject.ysofyysinen toimintakyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record