Show simple item record

dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.authorReijonen, Salla
dc.date.accessioned2020-05-04T05:52:48Z
dc.date.available2020-05-04T05:52:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68796
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia tulkintarepertuaareja ja opettajapositioita äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ottavat suhteessa draamakasvatukseen eli draamaan. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tutkimus kiinnittyy draaman aseman muuttumiseen valtakunnallisesti: vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelmassa draaman asema on merkittävämpi verrattuna aiempaan, ja draama mainitaan lähes 80 kertaa. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta, draamaa ja opettajien käsityksiä on aiemmin usein tutkittu erillään, mutta draaman ja opettajien käsityksien yhteyden tarkasteleminen on jäänyt suhteellisen vähälle. Aineistoni koostuu 66 kyselyvastauksesta, jotka on kerätty Webropol-sovelluksen avulla Facebookissa olevasta Äidinkielen opettajien epävirallisesta ryhmästä 2019-2020. Kyselyn vastaajat ovat tällä hetkellä tai ovat aiemmin olleet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia eri oppiasteilla. Opettajien käsityksien tutkimus on merkityksellistä sen vuoksi, että opettajat toimivat portinvartijan roolissa yhteiskunnan suositusten ja käytännön opetuksen välillä. Opettajat päättävät itse tavoistaan toteuttaa opetusta, ja aiemman tutkimuksen valossa käsityksien on todettu vaikuttavan opetukseen. Lähestyn tutkimusta seuraavien tutkimuskysymyksien avulla: 1. Mitä tulkintarepertuaareja on havaittavissa opettajien käsityksissä draamasta? 2. Miten opettajat positioivat itsensä suhteessa draaman käyttöön opetuksessa? Tutkimukseni pohjautuu tulkintarepertuaarien ja opettajapositioiden tarkastelemiseen. Tulkintarepertuaareilla tarkoitetaan kielenaineksesta koostettuja kokonaisuuksia, jotka ilmentävät opettajien keinoja käsitellä aihetta. Opettajapositioilla taas tarkoitetaan asemointia ja asennoitumista käsiteltävään aiheeseen, joka taas ilmenee käytettyjen sanavalintojen ja verbaalisten resurssien kautta. Tarkoituksena on saada näiden kahden termin avulla mahdollisimman laaja ymmärrys opettajien tämänhetkisistä käsityksistä draamasta. Analyysissä löytyi kolme eri tulkintarepertuaaria: este- ja resurssirepertuaari, affektiivisuusrepertuaari sekä hyötyrepertuaari. Repertuaarit ilmentävät opettajien kokemia haasteita ja mahdollisuuksia käyttää draamaa, opettajien käyttämiä tunnepohjaisia ilmauksia sekä draaman antia äidinkielen ja kirjallisuuden opetukselle niin opettajan, oppilaan kuin myös ryhmän näkökulmasta. Opettajapositioita löytyi aineistosta viisi: kaipaaja, hyötyjä, rakastaja, alistettu ja velvoitettu. Jokainen positio ilmentyy tulkintarepertuaarien kautta. Tutkimuksesta käy ilmi draaman aseman olevan yhteiskunnallisessa näkökulmassa merkittävämpi kuin opettajien kokemuksissa: opetussuunnitelma ei ole kaikissa tapauksissa pohjana draaman käytölle, vaan kokemuspohja on suurempi motivaattori. Tämän lisäksi draaman käyttäminen on voimakkaasti riippuvaista opettajien kokemuksista suhteessa opetuksen haasteisiin ja mahdollisiin resursseihin. Opettajat ilmentävät omaa käsitystään draamasta niin negatiivisin kuin positiivisin ilmauksin. Draaman hyödyt tunnustetaan, ja opettajista suurin osa ilmentää vastauksissaan draaman käyttöä tai vähintäänkin halua käyttää draamaa.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.title"Sillä olisi annettavaa, jos sille olisi aikaa antaa tilaisuus" : äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien käsityksiä draamasta opetus- ja kasvatustyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005043015
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysodraamakasvatus
dc.subject.ysoäidinkieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record