Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorGrönlund, Patrick
dc.date.accessioned2020-01-13T10:48:22Z
dc.date.available2020-01-13T10:48:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67211
dc.description.abstractSosiaali- ja terveydenhuollon toimialueet ovat jatkuvassa muutoksessa. Uusia hoitokäytäntöjä ja hoitomenetelmiä tulee markkinoille ja niitä hyödynnetään asiakkaiden ja potilaiden hoitamisessa. Palveluketjut voidaan nähdä prosessiketjuina, jotka koostuvat niin hoidollisista kuin myös organisatorisista prosesseista. Palveluketjujen tavoitteena on muun muassa tuottaa hoitoa saavalle henkilölle yhtenäinen kuva hänen saamastansa hoidostansa. Palveluketjujen hyödyntämisellä voidaan saavuttaa myös muitakin hyötyjä kuten esimerkiksi hoitotyössä tapahtuvan variaation laskemista ja uusien hoitokäytänteiden jalkauttamisessa organisaatioon. Palveluketjujen läpinäkyvyys tietohallinnolle on ollut Apotti hankkeen alkuvaiheessa vajanaista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten palveluketjut näyttäytyvät tietohallinnolle ja minkälaisia haasteita tietohallinto voi kohdata palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin tietohallintoon ja palveluketjuihin. Näiden lisäksi teoriaosuudessa käsiteltiin myös palveluketjuja tietohallinnon näkökulmasta. Tutkimuksen tutkimuskysymykset esitettiin seuraavissa muodoissa: miten palveluketjurakenne ja sen vaatimukset näkyvät tietohallinnolle ja millaisia haasteita liittyy palveluketjun järjestelmätuen tuottamiseen? Tutkimus suoritettiin laadullisella tutkimusotteella ja aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Aineiston analysointiin tehtiin teemoittelun avulla. Tutkimuksen teemahaastatteluihin osallistui viisi työntekijää Apotin tietohallinnosta, jossa he työskentelevät johtaja-, esimies tai asiantuntija-tehtävissä. Tutkimustulokset osoittivat palveluketjujen olevan haasteellisia tietohallinnon näkökulmasta. Palveluketjut vaativat tietohallinnolta toiminnan syvällistä ymmärtämistä ennen kuin niitä voidaan tukea tehokkaasti tietojärjestelmien avulla. Palveluketjut näyttäytyvät tietohallinnolle muun muussa uniikkeina ja organisaatiokohtaisina prosessiketjuina, joiden sisältämät prosessit ovat varsin tietointensiivisiä. Kohdatut haasteet keskittyivät muun muassa toiminnan ymmärtämiseen ja toimialueiden pirstaloituneeseen järjestelmäkenttään. Tunnistamalla ja tiedostamalla haasteet palveluketjujen järjestelmätuen tuottamisessa, Apotin tietohallinto voi tehostaa toimintaansa ja täten tuottaa laadukasta tukea toiminnan tarpeisiin.fi
dc.description.abstractSocial and health care domains are in constant change. New clinical practices and treatment methods will emerge to the market and those will be used in the care process of customers and patients. Critical pathway can be viewed as a chain of processes, which includes medical treatment and organizational pro-cesses. One of the goals of the critical pathways is to create a consistent image of the care for the person who is under care. By using critical pathway, other benefits can also be achieved such as for example reducing variations in the care process and implementing new clinical practices into the organizations. Critical pathways visibility to Apotti’s IT-management have been deficient in beginning of the Apotti project. Purpose of this research was to find out how IT-management sees these critical pathways and what kind of challenges IT-management might face when providing system support for critical pathways. Literature review focused on IT-management and critical pathways. In addition to this, critical pathways from the IT-management perspective were also stud-ied. The study’s research question was as follows: how critical pathway’s struc-ture and its requirements will be shown to IT-management and what kind of challenges IT-management is facing when providing system support for the critical pathways. The study was conducted with qualitative research approach and material was collected through theme interviews. Gathered material was analyzed by using theming method. Five employees from Apotti’s IT-management department were participating to study’s theme interviews. Inter-viewed employees were working as director, manager or expert positions. Re-sults revealed that critical pathways are challenging from the IT-managements perspective. Critical pathways require deep understanding of the business be-fore the systems support for them can provided by IT-management. From the IT-management’s perspective, critical pathways can be viewed as unique and organization specific chain of processes, whose processes are very information sensitive. Encountered challenges were focusing on understanding of the busi-ness and domains’ shattered system environment. By recognizing and be aware of the faced challenges of the critical pathways system support, Apotti’s IT-management can improve its functions and provide high quality support for needs of the business.en
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherprosessiketjut
dc.titlePalveluketjun järjestelmätuen tuottamisen haasteet tietohallinnon näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001131150
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysopalveluketjut
dc.subject.ysotietohallinto
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysopotilaat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record