Show simple item record

dc.contributor.authorMakkonen, Markus
dc.date.accessioned2019-12-04T08:10:42Z
dc.date.available2019-12-04T08:10:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7964-5
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66637
dc.description.abstractAlthough digital products have become an important part of the lives of many consumers, there are several gaps in our understanding of their consumption behaviour. In particular, there seems to be an urgent call for studies that exam-ine the phenomenon from a more context-specific and a dualistic perspective that focuses on both the enablers and inhibitors of information systems (IS) ac-ceptance and use. The objective of this thesis is to address this call. In doing so, the thesis argues to be able to promote not only the breadth and depth of the present theoretical understanding of consumer behaviour in the context of digi-tal products but also the relevance of the conducted research to practice. To evidence this argument, a case study is conducted, concentrating on the case context of consumer purchase behaviour in music download stores. The empir-ical data for the case study, which was collected from Finnish consumers in an interview study and two survey studies, is analysed in a mixed methods man-ner by using both qualitative and quantitative methods. The main findings of the thesis are two new theories for explaining consumer purchase behaviour in music download stores. Through these theories and its other findings, the the-sis demonstrates its ability to promote both the depth and breadth of the pre-sent theoretical understanding of consumer purchase behaviour in music download stores. This is manifested as three new rich theoretical insights con-cerning the pronounced role of existing practices and preferences, risk percep-tions, and the utilitarian versus hedonic dimension as antecedents of consumer purchase behaviour in music download stores. After discussing the generalisa-bility of its findings from the specific case context of digital music to the broad-er context of digital products as well as its contributions to IS research in gen-eral, the thesis also demonstrates how its more context-specific and dualistic perspective can promote the relevance of the conducted research to practice. To do this, the thesis proposes a four-step “recipe” of concrete managerial actions for promoting the adoption of music download stores and, potentially, of other types of stores and services that sell digital products. The thesis concludes with a brief discussion of its main limitations and potential paths for future research.en
dc.description.abstractVaikka digitaaliset tuotteet ovat tulleet olennaiseksi osaksi monien kuluttajien arkea, ymmärryksessämme niitä koskevasta kuluttajakäyttäytymisestä on monia merkittäviä puutteita. Niiden korjaamiseksi on tarvetta lisätutkimuksille, jotka tarkastelevat ilmiötä sekä nykyistä kontekstispesifisemmästä että dualistisesta näkökulmasta, joka huomioi paitsi tietojärjestelmien omaksumisen ja käytön mahdollistavat, myös niitä estävät tekijät. Tämän väitöskirjan tavoitteena on vastata edellä mainittuun tarpeeseen, mitä kautta se väittää samalla pystyvänsä paitsi sekä laajentamaan että syventämään nykyistä teoreettista ymmärrystä digitaalisia tuotteita koskevasta kuluttajakäyttäytymisestä, myös parantamaan tehdyn tutkimuksen relevanssia käytännön kannalta. Väitteen todistamiseksi toteutetaan tapaustutkimus, jossa tarkastellaan kuluttajien ostokäyttäytymistä musiikin latauskaupoissa. Sen empiiristä aineistoa, joka kerättiin suomalaisilta kuluttajilta haastattelututkimuksessa ja kahdessa kyselytutkimuksessa, analysoidaan monimenetelmällisesti sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tärkeimmät tutkimustulokset ovat kaksi täysin uutta teoriaa kuluttajien ostokäyttäytymisen selittämiseen musiikin latauskaupoissa. Kyseisten teorioiden ja muiden tutkimustulostensa kautta väitöskirja osoittaa pystyvänsä sekä laajentamaan että syventämään nykyistä teoreettista ymmärrystä kuluttajien ostokäyttäytymisestä musiikin latauskaupoissa. Tämä voidaan kiteyttää kolmeksi uudeksi johtopäätökseksi koskien olemassa olevien käytänteiden ja mieltymysten, koettujen riskien sekä utilitarististen ennemmin kuin hedonististen tekijöiden korostunutta roolia kuluttajien ostokäyttäytymistä musiikin latauskaupoissa selittävinä tekijöinä. Lopuksi väitöskirja pohtii tutkimustulostensa yleistettävyyttä digitaalisen musiikin kontekstista laajempaan digitaalisten tuotteiden kontekstiin sekä niiden yleisemmän tason kontribuutioita tietojärjestelmätieteen tutkimukselle. Lisäksi väitöskirja myös osoittaa, kuinka sen nykyistä kontekstispesifisempi ja dualistinen näkökulma pystyy parantamaan tehdyn tutkimuksen relevanssia käytännön kannalta.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Halttunen, V., Makkonen, M., Frank, L., & Tyrväinen, P. (2010). Perspectives on Digital Content Markets: A Literature Review of Trends in Technologies, Business and Consumer Behaviour. <i>Communications of the IBIMA, 2010.</i> <a href="https://doi.org/10.5171/2010.498727"target="_blank"> DOI: 10.5171/2010.498727</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Makkonen, M., Halttunen, V., & Frank, L. (2010). The Effect of Socioeconomic Characteristics and Consumer Involvement on the Adoption of Music Download Stores and Paid Music Subscription Services. In <i>P. Kommers, T. Issa, & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the IADIS International Conference on Internet Technologies & Society 2010 (pp. 49-58). IADIS Press.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Makkonen, M., Halttunen, V., & Frank, L. (2011). The Effects of Gender, Age, and Income on the Willingness to Pay for Music Downloads. In <i>N. Wickramasinghe, U. Lechner, A. Pucihar, J. Gričar, & M. Babnik (Eds.), Proceedings of the 24th Bled eConference (pp. 102-113). Kranj: Moderna organizacija.</i> <a href="http://aisel.aisnet.org/bled2011/39/"target="_blank"> aisel.aisnet.org/bled2011/39/</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Makkonen, M., Halttunen, V. & Frank, L. (2011). Exploring the acquisition and consumption behaviour of modern recorded music consumers: Findings from a Finnish interview study. <i>International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, 3(1), 894–904.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Makkonen, M., Halttunen, V. & Frank, L. 2010. Applying the theory of planned behaviour to explain the usage intentions of music download stores: Gender and age differences. In <i>P. Kommers, T. Issa & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the IADIS International Conference on Internet Technologies & Society 2010. IADIS Press, 22–32. </i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VI:</b> Halttunen, V., Makkonen, M., & Frank, L. (2011). Why Haven't People Adopted Music Download Stores?. In <i>P. Kommers, & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the IADIS International Conference on e-Society 2011 (pp. 221-228). Portugali: IADIS Press.</i>
dc.subjectMUSIIKKIMARKKINAT
dc.subjectVERKKOKAUPPA
dc.subjectTEKNOLOGINEN KEHITYS
dc.subjectKULUTTAJAT
dc.subjectKULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN
dc.subjectOSTOKÄYTTÄYTYMINEN
dc.subjectKONTEKSTI
dc.subjectDIGITAL PRODUCTS
dc.subjectDIGITAL MUSIC
dc.subjectMUSIC DOWNLOAD STORES
dc.subjectCASE STUDY
dc.subjectCONTEXT-SPECIFIC
dc.subjectENABLERS
dc.subjectINHIBITORS
dc.subjectCONSUMER BEHAVIOUR
dc.titleA Context-Specific and Dualistic Examination of Consumer Behaviour in the Context of Digital Products: The Case of Purchasing Digital Music from Music Download Stores in Finland
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7964-5
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record