Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorJokela, Rita
dc.date.accessioned2019-10-15T04:49:51Z
dc.date.available2019-10-15T04:49:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65879
dc.description.abstractPro gradu – tutkielmani tarkoituksena oli selvittää kielikylpyopetuksen parissa työskentelevän kasvatushenkilöstön näkemyksiä äidinkielellä toteutettavan tuokion merkityksestä lapselle. Aineistoni koostuu seitsemän kielikylpyopetuksen parissa toimivan opetus- ja kasvatushenkilön ryhmähaastattelusta, yhden kielikylpyopettajana toimivan syvähaastattelusta sekä näitä haastatteluja täydentävistä; yhdestä sähköpostikirjoitelmasta sekä yhdestä käydystä puhelinkeskustelusta. Pro gradu-tutkielmassa haastatteluun osallistuvien kasvatushenkilöstön käsityksistä muodostuu tutkimuksen päätulos eli vastaus tutkimusprosessin aikana muodostuneeseen kysymykseen, mitä merkitystä on kielikylpyopetuksessa kielen oppimisen varhaisimpina vuosina toteutetulla äidinkielisellä tuokiolla lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Tämän tutkimuksen valossa äidinkielisellä tuokiolla nähtiin olevan neljä eri funktiota tai tehtävää lapsen kasvun ja kehityksen osa-alueilla ja ne olivat: 1. hyvinvoinnin edistämisen funktio, 2. kielitaidon ja kielen kehittymisen funktio, 3.oman kulttuurin vaalimisen ja välittymisen funktio sekä 4.oman identiteetin rakentumisen funktio. Tutkielman tulosten valossa äidinkielen mukana oleminen kielikylpyohjelmassa vahvistaa lapsen äidinkielen ja vieraan kielen oppimista, kasvattaa lapsen kielitietoisuutta ja vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiä. Äidinkielellä toteuttavalla tuokiolla nähtiin myös olevan merkitystä mm. lasten ryhmäytymistä ja sosiaalistumista edistävänä tekijänä. Laajemmassa merkityksessä äidinkielisellä tuokiolla ymmärrettiin olevan yhteyttä lapsen hyvinvointiin ja minäpystyvyyden kokemukseen eli käsitykseen itsestään oppijana. Äidinkielisen tuokion sisällyttämisen viikoittaiseen kielikylpyohjelmaan uskottiin myös lisäävään arempien lasten rohkeutta itseilmaisuun ja mielipiteiden esittämiseen sekä luovan myönteistä tunneilmapiiriä. Äidinkielellä toteutettavan tuokion avulla varhaiskasvatuksen ja esikoulun opettajien oli myös mahdollista selvittää lapsen yksilöllisiä kielellisiä valmiuksia ja havaita kielen kehityksessä ilmeneviä tuen tarpeita. Tämä auttaa varhaisen tuen järjestämisessä ja auttaa lisäksi opettajia myös suunnittelemaan opetuksen sisältöjä sellaisiksi, että ne paremmin vastaavat yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän sen hetkisiin tarpeisiin. Tutkimus esittelee yhden vaihtoehtoisen tavan tukea lapsen äidinkielen taitoja kielikylpyopetuksen varhaisempien vuosien aikana, jossa perinteisesti äidinkielen tukeminen on jätetty kotien tehtäväksi. Tutkimus tuo esille tutkimukseen osallistuneiden, kielikylvyssä työskentelevien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön käsityksiä, joilla voi olla merkitystä kielikylpyopetuksen toimintakulttuuria ja opetusjärjestelyjä uudistavana tekijänä.fi
dc.format.extent103
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkielikylpyopetus
dc.subject.otheräidinkielen kehitys
dc.titleÄidinkielellä toteutettavan tuokion merkitys lapselle kielikylpyopetuksessa : fenomenografinen tutkimus päiväkodin kasvatushenkilöstön käsityksistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910154456
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoryhmähaastattelut
dc.subject.ysokielikylpy
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoäidinkieli (kieli)
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysokielikasvatus
dc.subject.ysokielellinen kehitys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record