Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorHautamäki, Piia
dc.date.accessioned2019-08-27T07:12:58Z
dc.date.available2019-08-27T07:12:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65313
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 4.-luokan oppilaiden kokemuksia oppitunneilla keskittymisestä sekä oppituntien aikaisten liikuntabreikkien vaikutuksista siihen. Tutkimus on laadullinen tutkimus, johon aineisto kerättiin kymmenen oppilaan yksilöhaastatteluilla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina keväällä 2018. Haastateltavat valikoitiin haastatteluun yhdestä Keskisuomen koulun luokasta lomakekyselyn avulla. Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla teemoittelua ja tyypittelyä apuna käyttäen. Tutkimustulosten mukaan oppilaat kuvasivat keskittymistä, sitä helpottavien tai vaikeuttavien olosuhteiden, keskittyessä vallitsevan olotilan tai keskittymisen tulosten kautta. Suurin osa oppilaista yhdisti keskittymisen hyvään työrauhaan, osa puolestaan vireystilan muutoksiin ja osa parempaan oppimiseen. Oppilaiden suhtautuminen liikuntabreikkeihin ja niiden hyötyyn oppituntien keskittymisen kannalta vaihteli, mihin olivat yhteydessä oppilaan suosikkiliikuntabreikki ja hänen kokemustensa mukaan keskittymiseen parhaiten auttava liikuntabreikki sekä kyseisen breikin käyttö oppitunneilla. Oppilaat sijoittuivat neljään eri oppilastyyppiin: Varma tanssibreikkaaja, Epävarma tanssibreikkaajan, Epäilevän tanssibreikkaaja sekä Epäilevän liikuntabreikkaaja. Suurin osa oppilaista kuului Epävarmaan tanssibreikkaaja -oppilastyyppiin, sillä he olivat sitä mieltä, että liikuntabreikit auttavat keskittymään osalla tunneista, mutta eivät aina. Lisäksi heidän suosikkibreikkinsä oli tanssibreikki. Oppilailta nousi esiin viisi eri liikuntabreikkien keskittymiseen vaikuttavaa tekijää, jotka olivat: vireystilan muutokset, verenkierron lisääminen, ”hyvä fiilis”, kognitiiviset haasteet sekä työrauhan muutokset. Lisäksi oppilailta nousi esiin mielipiteitä siitä, millaiseen ajankohtaan koulupäivänä liikuntabreikki tulisi ajoittaa, jotta siitä olisi hyötyä keskittymiselle. Liikuntabreikkiä kaivattiin sellaiseen ajankohtaan, jolloin keskittyminen oli vaikeaa ja se saattoi ilmetä esimerkiksi huonona työrauhana. Liikuntabreikkiä ei toivottu tunnille, jota oli edeltänyt fyysisesti aktiivinen välitunti tai liikuntatunti. Oppilaiden mielipiteet erosivat kuitenkin suurestikin. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että oppilaiden kokemukset oppitunneilla keskittymisestä sekä oppituntien aikaisten liikuntabreikkien vaikutuksista keskittymiseen voivat olla hyvinkin yksilöllisiä. Koko luokan yhteiset liikuntabreikit eivät välttämättä palvele kaikkien oppilaiden tarpeita oppitunneilla keskittymiseen.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntabreikit
dc.title4.-luokan oppilaiden kokemuksia oppitunneilla keskittymisestä sekä oppituntien aikaisten liikuntabreikkien vaikutuksista siihen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908273911
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokeskittyminen
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record