Show simple item record

dc.contributor.authorMoilanen, Hannu
dc.contributor.authorÄyrämö, Sami
dc.contributor.authorKankaanranta, Marja
dc.contributor.editorRautiainen, Matti
dc.contributor.editorTarnanen, Mirja
dc.date.accessioned2019-04-02T10:08:51Z
dc.date.available2019-04-02T10:08:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMoilanen, H., Äyrämö, S., & Kankaanranta, M. (2019). Fysiikkaa liikkuen : 7-luokkalaisten oppilaiden ja opettajien kokemuksia kehollisesta opetuksesta fysiikassa. In M. Rautiainen, & M. Tarnanen (Eds.), <i>Tutkimuksesta luokkahuoneisiin</i> (pp. 299-324). Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry; Jyväskylän yliopisto. Ainedidaktisia tutkimuksia, 15. <a href="http://hdl.handle.net/10138/298542" target="_blank">http://hdl.handle.net/10138/298542</a>
dc.identifier.otherCONVID_28937702
dc.identifier.otherTUTKAID_80765
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63336
dc.description.abstractNuorten liikkumattomuus ja poikien motivaation hiipuminen luonnontieteitä kohtaan ovat nousseet esille viimeaikaisissa kansallisissa kyselyissä. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma ja Liikkuva koulu-ohjelma pyrkivätkin jalkauttamaan lisää toiminnallisia työtapoja tavallisille oppitunneille, jotta opetuksen kokemuksellisuus ja oppilaiden koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus lisääntyisi. Liikunnan vaikutusta aivoihin ja oppimiseen on tutkittu laajasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, mutta liikunnallistavien opetusmenetelmien vaikutuksesta oppilaiden oppimiskokemukseen on vielä vähän tutkimusta suomalaisen tiedeopetuksen kentällä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää uusia kehon liikettä hyödyntäviä fysiikan opetusmenetelmiä ja tutkia, miten oppilaat kokevat erilaisen tavan opiskella fysiikkaa. Oppilaat osallistuivat vuosina 2016-2018 keskisuomalaisessa koulussa seitsemäsluokkalaisille järjestettyyn kahden tunnin mittaiseen ”Fysiikkaa liikkuen” –työpajaan. Tutkimuksessa selvitettiin, esiintyikö 7. luokkalaisten kokemuksissa suhteessa työpajaan muutoksia vuosien 2016 – 2018 välillä ja oliko uusi opetussuunnitelma ja Liikkuva koulu-ohjelma vaikuttanut liikunnallisten työtapojen käytön lisääntymiseen tiedeopetuksessa oppilaiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin, oliko sukupuolella ja koulumenestyksellä vaikutusta opetusmenetelmien kokemiseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös kyselyn avulla työpajaa valvovien opettajien suhtautumista liikunnallistavien työtapojen käyttöön sekä heidän havaintojaan oppilaiden toiminnasta työpajan aikana. Lisäksi menetelmällisenä kysymyksenä tutkittiin, miten oppilaita voidaan kyselylomakkeen vastausten perusteella ryhmitellä eri kategorioihin ei-ohjatun koneoppimisen avulla. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä “Fysiikkaa liikkuen”-työpajan 300 Ainedidaktisen tutkimusseuran tutkimuksia 15 yhteydessä. Kyselyyn vastasi yhteensä 351 oppilasta, josta poikia oli 47 prosenttia ja tyttöjä 53 prosenttia. Aineisto analysoitiin tilastollisten hypoteesitestien ja klusterianalyysin keinoin. Tulosten mukaan 80,9 % oppilaista koki, että työpajan oppilastyöt tuntuivat mielekkäämmiltä kuin perinteiset luokassa tehdyt fysiikan oppilastyöt eikä oppilaiden työpajan kokemisessa tapahtunut muutoksia vuosien 2016 – 2018 välillä. Liikunnallisten työtapojen käyttö ei ollut lisääntynyt tiedeopetuksessa vuosina 2016-2018. Myöskään tyttöjen ja poikien suhtautumisessa työpajaan ei ilmennyt eroja, eikä oppilaan itseraportoidulla koulumenestyksellä ollut vaikutusta kokemuksiin työpajasta. Vuonna 2018 kyselyyn vastanneista opettajista 62,5 prosenttia koki, että opetuksen liikunnallistamisesta on heille hyötyä omassa oppiaineessaan. Ongelmaksi opettajat kokivat ylimääräisen levottomuuden oppilaissa, mitä työtapojen käyttö aiheuttaa. Klusterianalyysissa aineistosta nousi esille kolme toisistaan eroavaa oppilasryhmää: positiivisesti työpajaan suhtautuvien tunne-kehollisten oppilaiden ryhmä (n=201), kiireellä kyselyyn vastaajien ryhmä (n=99) ja kielteisimmin työpajan sisältöihin suhtautuvien ryhmä (n=45). Tutkimus osoittaa, että oppilaat kokevat keholliset työtavat yhtä positiivisina sukupuolesta tai koulumenestyksestä riippumatta ja näin ollen voisivat motivoida luonnontieteiden opiskeluun poikia ja heikompia oppilaita, joille luonnontieteiden abstraktien käsitteiden opiskelu perinteisin opetusmenetelmin on haastavampaa. Klusterianalyysi voi tarjota opettajalle uusia työkaluja, joilla muodostaa tietoa oppilaista ja opetuksen vaikuttavuudesta. Jotta uudet keholliset opetusmenetelmät leviäisivät kouluihin vielä laajemmin, opettajankoulutuksen tulisi tarjota tuleville opettajille lisää tutkittua tietoa menetelmien hyödyistä, sekä antaa konkreettisia käytännön työkaluja opetuksen liikunnallistamiseen eri oppiaineissa.fi
dc.format.extent481
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen ainedidaktinen tutkimusseura ry; Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofTutkimuksesta luokkahuoneisiin
dc.relation.ispartofseriesAinedidaktisia tutkimuksia
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/10138/298542
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkehollinen oppiminen
dc.subject.otherbodily learning
dc.subject.otherscience teaching
dc.titleFysiikkaa liikkuen : 7-luokkalaisten oppilaiden ja opettajien kokemuksia kehollisesta opetuksesta fysiikassa
dc.typebookPart
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902251645
dc.contributor.laitosInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.laitosNormaalikoulufi
dc.contributor.laitosFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosFinnish Institute for Educational Researchen
dc.contributor.laitosTeacher Training Schoolen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/BookItem
dc.date.updated2019-02-25T13:15:08Z
dc.relation.isbn978-952-5993-26-4
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange299-324
dc.relation.issn1799-9596
dc.relation.numberinseries15
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, 2019.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysooppimiskokemukset
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoluonnontieteet
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16215
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2945
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6227
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright