Show simple item record

dc.contributor.advisorPiirainen, Arja
dc.contributor.authorAlila, Marja
dc.date.accessioned2018-10-26T13:13:44Z
dc.date.available2018-10-26T13:13:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59970
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää fysioterapiaopettajien osaamisen käsityksiä ja ymmärtää fysioterapiaopettajien osaamisen ilmiötä. Opettajien osaamisvaatimukset muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutosten mukana. Muutokset vaativat opettajilta ajan tasalla pysymistä ja tulevaisuuden ennakointia, jotka vaativat opettajan osaamisen jatkuvaa kehittämistä muuttuvien oppimisympäristöjen sekä digitaalisuuden lisääntyessä opetuksessa. Terveysalan opettajien osaamista on tutkittu vähänlaisesti ja lähinnä hoitotieteen puolella. Fysioterapiaopettajien käsityksiä osaamisestaan ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimus liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaavat opettajat yhdessä! -tutkimushankkeeseen, jonka tarkoituksena on valtakunnallinen terveystieteiden opettajakoulutuksen ja sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin perustuen. Tutkimusaineisto kerättiin tammi-maaliskuussa 2018 ryhmähaastatteluina, joita oli yhteensä neljä. Ryhmähaastattelut tapahtuivat 2-4 hengen ryhmissä ja niihin osallistui kahdeksan fysioterapiaopettajaa. Mukana oli fysioterapiaopettajia yhdestä yliopistosta ja kahdesta ammattikorkeakoulusta. Haastateltavien keski-ikä oli 54 vuotta ja työkokemusta fysioterapiaopettajana oli keskimäärin 15,5 vuotta ja muuta työkokemusta oli 16 vuotta. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin aineistolähtöisesti fenomenografisella tutkimusmenetelmällä, joka tutkii ihmisten käsityksiä ja niiden välisiä eroja ja suhteita. Tutkimuksen tuloksena fysioterapiaopettajien osaamisen käsityksistä nousi haastatteluista esille viisi teemaa: fysioterapian osaaminen, verkostoituminen, teknologiaosaaminen, oman osaamisen kehittyminen ja fysioterapian opetus. Teemojen variaatioiden pohjalta muodostui fysioterapiaopettajan osaamisen hierarkkinen kuvauskategoria kapeimmasta laajimpaan. Fysioterapiaopettajan osaamisen ilmiö koostui neljästä kuvauskategoriasta, joista kapein oli fysioterapia-alan osaaminen, seuraavaksi pedagoginen osaaminen, toiseksi laajin oli yhteistyön moninaisuus ja laajin fysioterapian kehittyminen. Opettajan osaamisen laajenemisen kapeimmasta laajimpaan osaamisen kategoriaan mahdollistuu kolmen kriittisen aspektin avulla: pedagogisen osaamisen eron tunnistaminen fysioterapia-alan osaamisesta, moninaisen yhteistyön ymmärtäminen voimavarana sekä opettajan osaamisen jatkuvuus. Fysioterapiaopettajien käsitykset osaamisestaan ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa terveysalan opettajien osaamistutkimuksissa on tullut esille. Tuloksia voidaan hyödyntää fysioterapiaopettajien ja muiden terveysalan opettajien koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to explore physiotherapy teachers' conceptions of competence and understand physiotherapy teachers` phenomenon of the competence. The requirements of teachers’ competence are changing with society and working life. These changes demand for teachers to be updated and anticipate the future which require continuous development of teachers’ competence while variable learning places and digitalization are increasing in teaching. The competence of health teachers are researched quite slightly and only in nursing sciences. Physiotherapy teachers’ conceptions of their competence haven’t studied. The study is a part of The Ministry of Education and Culture Osaavat opettajat yhdessä! -research project. The project aims to reform national competence requirements for health science, social and rehabilitation teachers based on the future requirements of the competence. The qualitative data were collected from January to March 2018 by four semi-structured group interviews. There were eight physiotherapy teachers in 2-4 persons group from one university and from two university of applied sciences. Participations’ mean age were 54 years, experience of teacher were 15,5 years and another working experience were 16 years. Interviews were transcribed and data were analysed using phenomenographic analysis approach which examine peoples conceptions and differences between them. The data analysis produced five themes from teachers’ conceptions of the competence: the competence of physiotherapy, networking, the competence of technology, the development of own competence and physiotherapy teaching. Variation of themes produced four hierarchical descriptive categories. The phenomenon of physiotherapy teachers’ competence consists of four descriptive categories. The tightest was the competence of physiotherapy, the next was competence of pedagogy, the second wider was the variety of collaboration and the widest was the development of physiotherapy. The widening of teachers’ competence become possible from the tightest to the widest if three critical aspects will be fulfilled. Three critical aspects were: recognition the difference from pedagogical competence to physiotherapy competence, the understanding collaboration as teachers’ resource and continuance of teachers’ competence. The results are consistent with earlier results of the health teachers’ competence in university of applied sciences and can be used when planning and development of health teachers’ education.en
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherfysioterapiaopettaja
dc.titleFysioterapiaopettajien osaaminen : fenomenografinen tutkimus fysioterapiaopettajien osaamisen käsityksistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810264543
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysoammatillisten opintojen opettajat
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record